Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:3
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
£opian pajêczynowaty(( ac: Arctium tomentosum)
-
Lipiec Sierpieñ
-

Czy wiesz e?.

  • Korzeñ ³opianu, ³odygi i ogonki li¶ciowe s± jadalne (na surowo). Mo¿na je te¿ kisiæ,
  • Indianie Irokezi suszyli korzenie ³opianu przy ogniu i gromadzili na zimê. Jedli je po d³u¿szym moczeniu w wodzie,
  • W Japonii uprawia siê go jako warzywo.
  • Wytwarza siê te¿ olej z ³opianu.
Avatar


Autor : Goslawa
2010-01-30
Autor : Goslawa 2010-01-30

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¶liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: astrowe
Rz±d: astrowce
Rodzina: astrowate
Podrodzina: Carduoideae
Rodzaj: ³opian
Gatunek: ³opian pajêczynowaty

Nazewnictwo


£opian pajêczynowaty (Arctium tomentosum) gatunek ro¶liny dwuletniej nale¿±cy do rodziny astrowatych. 


Morfologia:

£odyga
Wzniesiona, bruzdowana, osi±gaj±ca wysoko¶æ do 2 m. Jest silnie rozga³êziona i ca³a omszona.
Li¶cie
Li¶cie odziomkowe tworz± ró¿yczkê. Li¶cie te s± du¿e, sercowatookr±g³e i maj± d³ugie, pe³ne ogonki. Na spodniej stronie pokryte s± gêstym kutnerem. Li¶cie ³odygowe maj± krótsze ogonki i s± mniejsze.
Kwiaty
Purpurowoczerwone drobne kwiaty zebrane s± w koszyczki o ¶rednicy 2 – 3 cm, wyrastaj±ce na d³ugich, rozga³êzionych szypu³kach z k±tów li¶ci na szczycie ³odygi. Koszyczki te maj± na zewn±trz zielone, haczykowate ³uski okrywy i ca³e osnute s± d³ugimi w³oskami przypominaj±cymi pajêczynê. Wewnêtrzne ³uski okrywy purpurowe, na szczycie zaokr±glone i wyciête z krotkim ostrzem. Dno kwiatowe równie¿ ma szczeciniaste plewinki (bez haczyków), ok. 2 razy krótsze od ³usek okrywy.
Owoc
Nie³upka. Owoce rozsiewane s± g³ównie przez zwierzêta (zoochoria), do sier¶ci których koszyczki kwiatowe przyczepiaj± siê haczykowatymi ³uskami okrywy koszyczka.
Korzeñ
Gruby, palowy i rozga³êziony

Biologia i ekologia:

Ro¶lina dwuletnia, hemikryptofit. Siedlisko: zaro¶la, brzegi wód i lasów. Ro¶lina ruderalna. W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla klasy (Cl.) Artiemisienea, Ass. Kwiaty s± przedpr±tne, zapylane przez owady. Ro¶lina miododajna, kwitnie od lipca do sierpnia.

Zastosowanie:

Ro¶lina lecznicza:
Surowiec zielarski: Wykorzystuje siê g³ównie korzenie (Radix Bardanae). Zawieraj± one cukier inulinê, bia³ka, t³uszcze, zwi±zki poliacetylenowe, fitosterole, niedu¿e ilo¶ci olejków eterycznych, glikozydy, saponiny, du¿o siarki, fosforu, witaminê C.
Dzia³anie: wykazuje silne dzia³anie antybakteryjne, grzybobójcze, przeciwzapalne. Dzia³a tak¿e moczopêdnie i napotnie. Zmniejsza wydzielanie soku ¿o³±dkowego, zwiêksza natomiast wydzielanie ¶luzów w przewodzie pokarmowym. Dlatego te¿ korzeñ ³opianu stosowany jest wewnêtrznie w leczeniu nie¿ytów przewodu pokarmowego, w stanach zapalnych dróg moczowych i woreczka ¿ó³ciowego, w niewydolno¶ci w±troby, zaburzeniach przemiany materii. Wykazuje te¿ pozytywne dzia³anie na skórê. Zewnêtrznie stosowany jest do leczenia czyraków, tr±dziku, ¶wi±du skóry, ³upie¿u. Zapobiega równie¿ wypadaniu w³osów i ³upie¿owi.
Zbiór i suszenie: Korzenie wykopuje siê ju¿ jesieni± pierwszego roku wegetacji, gdy ro¶lina nie wytworzy³a jeszcze ³odygi kwiatowej, lub na drugi rok na wiosnê. Korzeñ myje siê, suszy, kroi na mniejsze kawa³ki i suszy w temperaturze 50-60 stopni Celsjusza.

Zmiennos:

Tworzy mieszañce z ³opianem gajowym, ³opianem mniejszym, ³opianem wiêkszym.

Zasig wystpowania:

Wystêpuje na ca³ym terytorium Polski a¿ po ni¿sze po³o¿enia górskie.

Ciekawostki:

  • Korzeñ ³opianu, ³odygi i ogonki li¶ciowe s± jadalne (na surowo). Mo¿na je te¿ kisiæ,
  • Indianie Irokezi suszyli korzenie ³opianu przy ogniu i gromadzili na zimê. Jedli je po d³u¿szym moczeniu w wodzie,
  • W Japonii uprawia siê go jako warzywo.
  • Wytwarza siê te¿ olej z ³opianu.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Typ Kwiatostanu : Koszyczek

Ksztat blaszki licia : Sercowato okr±g³y

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Fioletowy

Okres kwitnienia

Lipiec Sierpieñ

Gatunek leczniczy

Hemikryptofit

-
PODRODZINA Asteroideae (astrowe [rurkokwiatowe]) -ilo 63
Achillea millefolium(Krwawnik pospolity), Bellis perennnis(Stokrotka pospolita), Aster amellus(Aster gawêdka), Artemisia vulgaris(Bylica pospolita), Picris hieracioides(Goryczel jastrzêbcowaty), Arctium lappa(£opian wiêkszy), Arctium tomentosum(£opian pajêczynowaty), Solidago canadiensis(Naw³oæ kanadyjska), Solidago gigantea(Naw³oæ olbrzymia(pó¼na)), bifidum(Jastrzêbiec siny), Sonchus oleraceus(Mlecz zwyczajny), Senecio vulgaris(Starzec zwyczajny), Solidago virgaurea(Naw³oæ pospolita), Tussilago farfara(Podbia³ pospolity), Erigeron canadensis(Przymiotno kanadyjskie (Konyza kanadyjska)), Lycopsis arvensis(Krzywoszyj polny), Matricaria inodora(Maruna bezwonna), Matricaria chamomilla(Rumianek pospolity), Galinsoga parviflora cav.(¯ó³tlica drobnokwiatowa), Centaurea cyanus(Chaber b³awatek), Cirsium arvense(Ostro¿eñ polny), Anthemis arvensis(Rumian polny), Centaurea rhenana(Chaber nadreñski), Carduus acanthoides(Oset nastroszony), Cirsium vulgare(Ostro¿eñ lancetowaty), Eupatorium cannabinum(Sadziec konopiasty), Centaurea jacea(Chaber ³±kowy), Centaurea scabiosa(Chaber driakiewnik), Galinsoga ciliata(¯ó³tlica ow³osiona), Hieracium umbellatum(Jastrzêbiec baldaszkowaty), Tragopogon pratensis(Kozibród ³±kowy), Lapsana communis(£oczyga pospolita), Inula britannica(Oman ³±kowy), Mycelis muralis(Sa³atnik le¶ny), Senecio jacobaea(Starzec jakubek), Senecio vernalis(Starzec wiosenny), Chamomilla suaveolens (Matricaria discoidea)(Rumianek bezpromieniowy), Helichrysum arenarium(Kocanki piaskowe), Arnica montana(Arnika górska, kupalnik górski), Ambrosia psilostachya(Ambrozja zachodnia ), Tanacetum vulgare(Wrotycz pospolity), Calendula officinalis(Nagietek lekarski), Petasites albus(Lepiê¿nik bia³y), Artemisia absinthium(Bylica pio³un), Erigeron ramosus Walters(Przymiotno ga³êziaste), Helianthus tuberosus(S³onecznik bulwiasty), Artemisia campestris(Bylica polna), Carlina acaulis(Dziewiêæsi³ bez³odygowy), Carlina onopordifolia(Dziewiêæsi³ pop³ocholistny), Leucanthemum waldsteinii(Jastrun okr±g³olistny), Achillea ptarmica(Krwawnik kichawiec), Echinops sphaerocephalus(Przegorzan kulisty), Artemisia annua(Bylica roczna), Scorzonera purpurea(Wê¿ymord stepowy), Antennaria dioica (Ukwap dwupienny), Bidens tripartita(Uczep trójlistkowy), Leontopodium alpinum(Szarotka alpejska), Gnaphalium sylvaticum(Szarota le¶na), Gnaphalium uliginosum(Szarota b³otna), Senecio fuchsi(Starzec Fuchsa), Helianthus annuus(S³onecznik zwyczajny), Serratula tinctoria(Sierpik barwierski), Aposeris foetida(Sa³atnica le¶na),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaPODRODZINA Asteroideae (astrowe [rurkokwiatowe]) -ilo 63
Achillea millefolium(Krwawnik pospolity),
Bellis perennnis(Stokrotka pospolita),
Aster amellus(Aster gawêdka),
Artemisia vulgaris(Bylica pospolita),
Picris hieracioides(Goryczel jastrzêbcowaty),
Arctium lappa(£opian wiêkszy),
Arctium tomentosum(£opian pajêczynowaty),
Solidago canadiensis(Naw³oæ kanadyjska),
Solidago gigantea(Naw³oæ olbrzymia(pó¼na)),
bifidum(Jastrzêbiec siny),
Sonchus oleraceus(Mlecz zwyczajny),
Senecio vulgaris(Starzec zwyczajny),
Solidago virgaurea(Naw³oæ pospolita),
Tussilago farfara(Podbia³ pospolity),
Erigeron canadensis(Przymiotno kanadyjskie (Konyza kanadyjska)),
Lycopsis arvensis(Krzywoszyj polny),
Matricaria inodora(Maruna bezwonna),
Matricaria chamomilla(Rumianek pospolity),
Galinsoga parviflora cav.(¯ó³tlica drobnokwiatowa),
Centaurea cyanus(Chaber b³awatek),
Cirsium arvense(Ostro¿eñ polny),
Anthemis arvensis(Rumian polny),
Centaurea rhenana(Chaber nadreñski),
Carduus acanthoides(Oset nastroszony),
Cirsium vulgare(Ostro¿eñ lancetowaty),
Eupatorium cannabinum(Sadziec konopiasty),
Centaurea jacea(Chaber ³±kowy),
Centaurea scabiosa(Chaber driakiewnik),
Galinsoga ciliata(¯ó³tlica ow³osiona),
Hieracium umbellatum(Jastrzêbiec baldaszkowaty),
Tragopogon pratensis(Kozibród ³±kowy),
Lapsana communis(£oczyga pospolita),
Inula britannica(Oman ³±kowy),
Mycelis muralis(Sa³atnik le¶ny),
Senecio jacobaea(Starzec jakubek),
Senecio vernalis(Starzec wiosenny),
Chamomilla suaveolens (Matricaria discoidea)(Rumianek bezpromieniowy),
Helichrysum arenarium(Kocanki piaskowe),
Arnica montana(Arnika górska, kupalnik górski),
Ambrosia psilostachya(Ambrozja zachodnia ),
Tanacetum vulgare(Wrotycz pospolity),
Calendula officinalis(Nagietek lekarski),
Petasites albus(Lepiê¿nik bia³y),
Artemisia absinthium(Bylica pio³un),
Erigeron ramosus Walters(Przymiotno ga³êziaste),
Helianthus tuberosus(S³onecznik bulwiasty),
Artemisia campestris(Bylica polna),
Carlina acaulis(Dziewiêæsi³ bez³odygowy),
Carlina onopordifolia(Dziewiêæsi³ pop³ocholistny),
Leucanthemum waldsteinii(Jastrun okr±g³olistny),
Achillea ptarmica(Krwawnik kichawiec),
Echinops sphaerocephalus(Przegorzan kulisty),
Artemisia annua(Bylica roczna),
Scorzonera purpurea(Wê¿ymord stepowy),
Antennaria dioica (Ukwap dwupienny),
Bidens tripartita(Uczep trójlistkowy),
Leontopodium alpinum(Szarotka alpejska),
Gnaphalium sylvaticum(Szarota le¶na),
Gnaphalium uliginosum(Szarota b³otna),
Senecio fuchsi(Starzec Fuchsa),
Helianthus annuus(S³onecznik zwyczajny),
Serratula tinctoria(Sierpik barwierski),
Aposeris foetida(Sa³atnica le¶na),