Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Gruszyczka okr±g³olistna (Ang: Round-leaved Wintergreen,( ac: Pyrola rotundifolia)
-
Czerwiec Lipiec Sierpieñ
-

Czy wiesz e?.

Ziele gruszyczki okr±g³olistnej zawiera chimafilinê i arbutynê.
Avatar


Autor : Goslawa
2011-06-30
Autor : Goslawa 2011-06-30

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¶liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: klad astrowych
Rz±d: wrzosowce
Rodzina: wrzosowate
Rodzaj: gruszyczka

Morfologia:

£odyga
Pe³zaj±ca.
Li¶cie
Odziomkowe zebrane w rozetê. D³ugo¶ci 2,5-5 cm, okr±g³ojajowate, szypu³a kwiatowa wysoka na 15-30 cm.
Kwiaty
8-15 bia³ych kwiatów zebranych w grono. Lancetowate dzia³ki kielicha odstaj±ce, zaostrzone, prawie o po³owê krótsze od p³atków korony. Kwitnie od lipca do sierpnia.
Owoc - torebka

Biologia i ekologia:

Kwiaty s± zapylane przez owady, Nasiona roznoszone przez wiatr (anemochoria)

Zastosowanie:

Gruszyczki hamuj± powstawanie ciemnych plam na skórze.

Nasze krajowe gruszyczki warto za¿ywaæ w nastêpuj±cych schorzeniach:

- zapalenie gruczo³u krokowego, problemy z prawid³owym oddawaniem moczu na skutek obrzêku i stanu zapalnego, infekcji;
- stany zapalne i zaka¿enia uk³adu p³ciowego i moczowego (picie odwaru i jednocze¶nie p³ukanki;
- nie¿yt przewodu pokarmowego, biegunka, niestrawno¶æ, dro¿d¿yce przewodu pokarmowego;
- zapalenie odbytu, hemoroidy krwawi±ce i ze ¶wi±dem (picie odwaru i lewatywy, nasiadówki);
- stany zapalne jamy ustnej i gard³a (p³ukanki, picie odwaru);
- afty, kandydoza jamy ustnej, zapalenie dzi±se³, nieprzyjemny zapach z ust, nieprawid³owe procesy rozk³adu aminokwasów w jelitach (p³ukanki i picie odwaru);
- choroby przeziêbieniowe, angina;
- stany zapalne skóry, przebarwienia na skórze, tr±dzik, szczególnie pozostawiaj±cy po sobie plamy (przemywanie skóry, ok³ady, picie odwaru);
- stany zapalne oczu, cienie pod oczami (ok³ady);
- trudno goj±ce siê rany, wypryski (mokre), liszaje (ok³ady, picie odwaru).

Zasig wystpowania:

W Polsce dosyæ czêsto spotykana na ni¿u, choæ w ostatnich latach obserwuje siê szybki zanik stanowisk
Wystêpuje w lasach, cienistych borach sosnowych

Ciekawostki:

Ziele gruszyczki okr±g³olistnej zawiera chimafilinê i arbutynê.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona kó³kowa

Typ Kwiatostanu : Grono

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Zebrane w ró¿yczkê

Wygld blaszki licia : Karbowany

Ksztat blaszki licia : Jajowate

Unerwienie blaszki licia : Pierzasta

odyga przekrj : Wielo kanciasta

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Kolor : Czerwony

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpieñ

Gatunek leczniczy

-
RODZINA Ericaceae (wrzosowate) -ilo 16
Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny), Ledum palustr(Bagno zwyczajne), Vaccinium myrtillus(Borówka czarna ), Vaccinium vitis-idaea(Borówka brusznica ), Vaccinium uliginosum(Borówka bagienna), Pyrola rotundifolia(Gruszyczka okr±g³olistna), Monotropa hypopitys(Korzeniówka pospolita), Empetrum nigrum(Ba¿yna czarna), Chamaedaphne calyculata(Chamedafne pó³nocna), Oxycoccus palustris(¯urawina b³otna), Cortusa matthioli(Zarzyczka górska), Erica tetralix(Wrzosiec bagienny ), Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny  ), Polemonium caeruleum(Wielosi³ b³êkitny), Soldanella carpatica(Urdzik karpacki), Lysimachia thyrsiflora(Toje¶æ bukietowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaRODZINA Ericaceae (wrzosowate) -ilo 16
Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny),
Ledum palustr(Bagno zwyczajne),
Vaccinium myrtillus(Borówka czarna ),
Vaccinium vitis-idaea(Borówka brusznica ),
Vaccinium uliginosum(Borówka bagienna),
Pyrola rotundifolia(Gruszyczka okr±g³olistna),
Monotropa hypopitys(Korzeniówka pospolita),
Empetrum nigrum(Ba¿yna czarna),
Chamaedaphne calyculata(Chamedafne pó³nocna),
Oxycoccus palustris(¯urawina b³otna),
Cortusa matthioli(Zarzyczka górska),
Erica tetralix(Wrzosiec bagienny ),
Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny  ),
Polemonium caeruleum(Wielosi³ b³êkitny),
Soldanella carpatica(Urdzik karpacki),
Lysimachia thyrsiflora(Toje¶æ bukietowa),