Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Dziêgiel le¶ny (Ang: Wild Angelica, (Du: Wald-Engelwurz, ac: Angelica sylvestris)
-
-

Czy wiesz e?.

Korzeñ (Radix Angelicae sylvestris) zawiera olejek eteryczny (felandren), pochodne kumaryny, ¿ywice, gorycz
Avatar


Autor : Goslawa
2011-06-30
Autor : Goslawa 2011-06-30

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¶liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: klad astrowych
Rz±d: selerowce
Rodzina: selerowate
Rodzaj: dziêgiel
Gatunek: dziêgiel le¶ny

Nazewnictwo

Dziêgiel le¶ny (Angelica sylvestris L.) – gatunek ro¶liny nale¿±cy do rodziny selerowatych (Apiaceae). 

Morfologia:

Pokrój
Bylina szybko rosn±ca, osi±ga 1,5 m wysoko¶ci.
£odyga
Prosto wzniesiona, dêta, naga, ob³a, s³abo rozga³êziona, w górnej czê¶ci delikatnie bruzdowana. K³±cze bia³awe, rozga³êzione, o gorzkim smaku i zapachu marchwi.
Li¶cie
Podwójnie do potrójnie pierzastych, nierówno pi³kowane. Dolne s± wiêksze i bardziej z³o¿one, posiadaj± pochwowate i rynienkowate ogonki, górne – prostsze, z du¿± pochw±.
Kwiaty
Zebrane w baldachy, z³o¿one z 20-55 baldaszków. Pokryw brak, pokrywki liczne, lancetowatorównow±skie. P³atki korony niepozorne, bia³e (czasami, rzadko s± czerwonawe), eliptyczne. prêciki stosunkowo d³ugie, szyjka s³upka wygiêta.
Owoce
Sp³aszczone roz³upki, maj± trzy cienkie ¿ebra i dwa brze¿ne skrzyd³a.
Gatunki podobne
Starodub ³±kowy rosn±cy na takich samych siedliskach. Gatunki te ró¿ni± siê nieco morfologi± li¶ci (u staroduba odcinki dolnych li¶ci odginaj± siê wyra¼nie w dó³), z±bkowaniem dzia³ek kielicha i bruzdkowaniem ³odygi (starodub ma silniej bruzdkowan±).
Ro¶lina ciemnozielona
Wysoko¶æ 50-150 cm.
£odyga ob³a, dêta, delikatnie bruzdowana
Li¶cie 2-3-krotnie 3-pierzastosieczne
Baldach z³o¿ony z kulistych baldaszków
Owoc: jajowata roz³upnia

Biologia i ekologia:

Ro¶lina dwuletnia lub bylina. Kwitnie od lipca do wrze¶nia. Kwiaty protandryczne (przepr±tne), zapylane g³ównie przez muchówki.[2]
Siedlisko: w ¶rodkowej Europie porasta tereny nizinne i wy¿yny, rzadziej pogórze i góry. Pierwotnie rós³ w lasach i zaro¶lach wierzbowych, jednak rozprzestrzeni³ siê na ³±ki kose, okresowo wilgotne, zaro¶la krzewiaste i zbiorowiska okrajkowe. Lubi pod³o¿e próchniczne, wilgotne i lekko kwa¶ne lub obojêtne. Hemikryptofit.
W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla rzêdu (O.) Molinietalia i gatunek wyró¿niaj±cy dla zwi±zku zespo³ów (All.) Atropion belladonnae[3]
Liczba chromosomów 2n=22.

Zastosowanie:

Korzeñ by³ u¿ywany jako ¶rodek wiatropêdny, uspokajaj±cy i reguluj±cy pracê ¿o³±dka.
Ro¶lina lecznicza, dawniej stosowana w medycynie ludowej.
Surowiec: korzeñ dziêgla lekarskiego Angelicae sylvestris radix (Radix Angelicae minoris). Zawieraj± olejek eteryczny (felandren), zwi±zki acetylenowe, umbeliferon, gorycze i ¿ywice.
Dzia³anie: Korzeñ by³ u¿ywany jako ¶rodek wiatropêdny, uspokajaj±cy i reguluj±cy pracê ¿o³±dka.

Zasig wystpowania:

Gatunek eurosyberyjski. W Polsce pospolity na ca³ym ni¿u i w ni¿szych po³o¿eniach górskich.
Wystêpowanie: lasy ³êgowe, zaro¶la, mokre ³±ki, bagna, pola, ogrody
Preferuje wilgotne gliniaste gleby.

Ciekawostki:

Korzeñ (Radix Angelicae sylvestris) zawiera olejek eteryczny (felandren), pochodne kumaryny, ¿ywice, gorycz

Inne:

Gatunki podobne
Starodub ³±kowy

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Typ Kwiatostanu : Baldach z³o¿ony

Stopie zoenia licia : Prosty

Stopie zoenia licia : Z³o¿ony

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Wygld blaszki licia : Z±bkowany

Ksztat blaszki licia : Lancetowate

Ksztat blaszki licia : Jajowate

odyga przekrj : Ob³a

Ogonek licia : Siedz±cy

Ogonek licia : Na ogonku

Prciki : Prêciki wolne

Kolor : Bia³y

Kolor : Czerwony

Kolor : Ró¿owy

Okres kwitnienia

Lipiec Sierpieñ

Gatunek trujcy

Gatunek leczniczy

Rolina dwuletnia

Hemikryptofit

-
RODZINA Apiaceae (baldaszkowate) -ilo 24
Anthriscus sylvestris(Trybula le¶na), Aegopodium podagraria(Podagrycznik pospolity), Torilis japonica(K³obuczka pospolita), Pastinaca sativa(Pasternak zwyczajny), Sanicula europaea(¯ankiel zwyczajny), Angelica archangelica, Archangelica officinalis(Arcydziêgiel litwor, Dziêgiel litwor), Heracleum mantegazzianum(Barszcz Mantegazziego), Pimpinella saxifraga(Biedrzeniec mniejszy), Angelica sylvestris(Dziêgiel le¶ny), Carum carvi(Kminek zwyczajny), Sium latifolium(Marek szerokolistny), Oenanthe aquatica(Kropid³o wodne), Astrantia major(Jarzmianka wiêksza), Hacquetia epipactis(Cieszynianka wiosenna), Daucus carota(Marchew zwyczajna), Heracleum sphondylium(Barszcz zwyczajny), Foeniculum vulgare(Fenku³ w³oski(koper w³oski)), Peucedanum palustre(Gorysz b³otny), Peucedanum cervaria(Gorysz siny), Silaum silaus(Koniop³och ³±kowy), Pimpinella major(Biedrzeniec wielki), Aethusa cynapium(Blekot pospolity), Caucalis platycarpos (W³óczyd³o polne), Cicuta virosa(Szalej jadowity),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaRODZINA Apiaceae (baldaszkowate) -ilo 24
Anthriscus sylvestris(Trybula le¶na),
Aegopodium podagraria(Podagrycznik pospolity),
Torilis japonica(K³obuczka pospolita),
Pastinaca sativa(Pasternak zwyczajny),
Sanicula europaea(¯ankiel zwyczajny),
Angelica archangelica, Archangelica officinalis(Arcydziêgiel litwor, Dziêgiel litwor),
Heracleum mantegazzianum(Barszcz Mantegazziego),
Pimpinella saxifraga(Biedrzeniec mniejszy),
Angelica sylvestris(Dziêgiel le¶ny),
Carum carvi(Kminek zwyczajny),
Sium latifolium(Marek szerokolistny),
Oenanthe aquatica(Kropid³o wodne),
Astrantia major(Jarzmianka wiêksza),
Hacquetia epipactis(Cieszynianka wiosenna),
Daucus carota(Marchew zwyczajna),
Heracleum sphondylium(Barszcz zwyczajny),
Foeniculum vulgare(Fenku³ w³oski(koper w³oski)),
Peucedanum palustre(Gorysz b³otny),
Peucedanum cervaria(Gorysz siny),
Silaum silaus(Koniop³och ³±kowy),
Pimpinella major(Biedrzeniec wielki),
Aethusa cynapium(Blekot pospolity),
Caucalis platycarpos (W³óczyd³o polne),
Cicuta virosa(Szalej jadowity),