Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Rdestnica po³yskuj±ca (Ang: Shining Pondweed,( ac: Potamogeton lucens)
-
Czerwiec Lipiec Sierpieñ
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2011-07-02
Autor : Pacyfka99 2011-07-02

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¶liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: jednoli¶cienne
Rz±d: ¿abieñcowce
Rodzina: rdestnicowate
Rodzaj: rdestnica
Gatunek: rdestnica po³yskuj±ca

Nazewnictwo

Rdestnica po³yskuj±ca (Potamogeton lucens L.) – gatunek byliny nale¿±cy do rodziny rdestnicowatych (Potamogetonaceae Dumort.). W Polsce na ni¿u jest ro¶lin± pospolit±. Ro¶nie w jeziorach i starorzeczach na g³êboko¶ci od 1 do 4 m.Ca³kowicie zanurzona o li¶ciach du¿ych, dochodz±cych nawet do 15cm d³ugo¶ci. Posiada najwiêksze li¶cie ze wszystkich rdestnic zanurzonych. D³ugo¶æ k³±cza 2-4m.

Morfologia:

Pokrój
Zimozielony hydrofit o pêdach zanurzonych i p³ywaj±cych z li¶æmi.
Li¶cie
L¶ni±ce, prze¶wituj±ce, owalne d³ugo¶ci do 20 cm.
Kwiaty
K³osokszta³tne wystaj± ponad powierzchniê wody.Pojawiaj± siê od czerwca do sierpnia. S± one niewielkie, zebrane w zielono-br±zowe k³osy. Maj± oko³o 7 cm d³ugo¶ci.
£odyga: walcowata, rozga³êziona.
Owoc: orzeszek, kulisty lub jajowaty, z têpym skrzyde³kiem na grzbiecie.

Biologia i ekologia:

Liczba chromosomó: 2n = 52
Kwitnie od czerwca do sierpnia.
Rozmna¿a siê j± przez podzia³ i jest to w³a¶ciwie metoda niezawodna.
Jest ca³kowicie mrozoodporna

Zastosowanie:

Ro¶lina uprawna: stosowana w oczkach wodnych.
Ro¶lina natlenia i oczyszcza wodê.

Zagroenia i ochrona:

Rzadko atakuj± j± szkodniki oraz choroby ro¶lin.

Zasig wystpowania:

Ro¶lina rodzima wystêpuj±ca pospolicie na ca³ym ni¿u. Zasiedla g³ównie eutroficzne wody stoj±ce i wolno p³yn±ce: jeziora, starorzecza, stawy, glinianki.
Rdestnica po³yskuj±ca najlepiej ro¶nie na stanowiskach cienistych.Preferuje gleby piaszczysto-gliniaste.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Typ Kwiatostanu : K³os

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ksztat blaszki licia : Eliptyczne

Unerwienie blaszki licia : Siatkowata

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : ¯ó³ty

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpieñ

Hydrofithelofit

-
RODZINA Potamogetonales (rdestnicowce) -ilo 3
Potamogeton crispus(Rdestnica kêdzierzawa), Potamogeton natans(Rdestnica p³ywaj±ca), Potamogeton lucens(Rdestnica po³yskuj±ca),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjcia


Wsplne cechy dla Potamogetonales (rdestnicowce)

- Hydrofithelofit
- Stopie zloenia licia prosty
- Typ kwiatostanu kos
- Kolor zielony


RODZINA Potamogetonales (rdestnicowce) -ilo 3
Potamogeton crispus(Rdestnica kêdzierzawa),
Potamogeton natans(Rdestnica p³ywaj±ca),
Potamogeton lucens(Rdestnica po³yskuj±ca),