Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:3
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Rdestnica kĂŞdzierzawa (Ang: Potamogeton crispus,( Łac: Potamogeton crispus)
-
Maj Czerwiec Lipiec SierpieĂą
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2011-06-22
Autor : Pacyfka99 2011-06-22

Domena:eukarionty
Królestwo:roÂśliny
Klad:roÂśliny naczyniowe
Klad:roÂśliny nasienne
Klasa:okrytonasienne
Klad:jednoliÂścienne
RzÂąd:ÂżabieĂącowce
Rodzina:rdestnicowate
Rodzaj:rdestnica
Gatunek:rdestnica kĂŞdzierzawa

Nazewnictwo

Rdestnica kĂŞdzierzawa (Potamogeton crispus L.) – gatunek byliny nale¿¹cy do rodziny rdestnicowatych. WystĂŞpuje w wodach stojÂących na obu pó³kulach, w Polsce na niÂżu jest roÂślinÂą pospolitÂą. RoÂśnie g³ównie w strefie elodeidĂłw, na g³êbokoÂści od 1 do 3 m.

Morfologia:

PokrĂłj
Zimozielony hydrofit o cienkich i peÂłzajÂących pĂŞdach.
LiÂście
Zanurzone w wodzie, dÂługoÂści do 10 cm.
Kwiaty
Kwiatostan w formie kÂłosu wystajÂącego ponad powierzchniĂŞ wody. Kwitnie od maja do jesieni.
RozmnaÂżanie:
W warunkach naturalnych: generatywnie (przez nasiona).
W warunkach uprawy: wegetatywnie (przez podzia³ k³¹cza).

Ca³kowicie mrozoodporne   
Uprawiane w donicach
DajÂące rozÂłogi
Gleba obojĂŞtna
PokrĂłj rozÂłoÂżysty
Lubi peÂłne nasÂłonecznienie
SzybkorosnÂąca

Zastosowanie:

RoÂślina uprawna:stosowana w oczkach wodnych i akwariach.
Rdestnice w stawie sÂą bardzo poÂżyteczne,natleniajÂą wodĂŞ oraz oczyszczajÂą ze szkodliwych azotanĂłw.

Zasięg występowania:

W Polsce roœlina pospolita na ca³ym ni¿u. Zasiedla g³ównie stoj¹ce i wolno p³yn¹ce wody eutroficzne: jeziora, starorzecza, stawy sadzawki, rzeki. Nie osiedla siê w miejscach silnie wyp³yconych. Porasta ró¿ne typy pod³o¿a: gliniaste, mineralne, mineralno-organiczne i organiczne. Spotykana jest do g³êbokoœci 2-3 m.

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona wolnopÂłatkowa

Typ Kwiatostanu : KÂłos

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : NakrzyÂżlegÂłe

Unerwienie blaszki liścia : RĂłwnolegÂła lub Âłukowata

Ogonek liścia : SiedzÂący

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec SierpieĂą

Hydrofithelofit

-
RODZINA Potamogetonales (rdestnicowce) -ilość 3
Potamogeton crispus(Rdestnica kĂŞdzierzawa), Potamogeton natans(Rdestnica pÂływajÂąca), Potamogeton lucens(Rdestnica poÂłyskujÂąca),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjęcia


Wspólne cechy dla Potamogetonales (rdestnicowce)

- Hydrofithelofit
- Stopień zlożenia liścia prosty
- Typ kwiatostanu kłos
- Kolor zielony


RODZINA Potamogetonales (rdestnicowce) -ilość 3
Potamogeton crispus(Rdestnica kĂŞdzierzawa),
Potamogeton natans(Rdestnica pÂływajÂąca),
Potamogeton lucens(Rdestnica poÂłyskujÂąca),