Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:5
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Rdestnica p³ywaj±ca (Ang: Broad-leaved Pondweed, Floating Pondweed, Floating,( ac: Potamogeton natans)
-
Czerwiec Lipiec Sierpieñ
-

Czy wiesz e?.

Aby ograniczyæ rozrost trzeba zatrudniæ ³abêdzie
Avatar


Autor : Pacyfka99
2011-06-20
Autor : Pacyfka99 2011-06-20

Domena: eukarionty
Królestwo:ro¶liny
Klad:ro¶liny naczyniowe
Klad:ro¶liny nasienne
Klasa:okrytonasienne
Klad:jednoli¶cienne
Rz±d:¿abieñcowce
Rodzina:rdestnicowate
Rodzaj:rdestnica
Gatunek:rdestnica p³ywaj±ca

Morfologia:

Pokrój
Zimozielony hydrofit o ³odydze d³ugo¶ci do 5 m.
Li¶cie 
P³ywaj±ce i zanurzone w wodzie.
Kwiaty
zebrane w k³os, wysuwaj±cy siê na powierzchniê wody. W kwiecie brak okwiatu, prêciki-4 o rozszerzonych ³±cznikach, majacych pozór okwiatu, s³upki-4 o nitkowatych znamionach. Szypu³ka k³osowa d³uga (13 cm.)wysmuk³a
grubo¶ci ³odygi. K³oski do 8 cm. d³ugie, obficie kwitn±ce od czerwca do sierpnia.

Pora kwitnienia: kwitnie latem
Barwa kwiatów: zielone
Barwa li¶ci/igie³: zielone
Stanowisko: s³oneczne
Wilgotno¶æ: gleby mokre pH
gleby: gleby obojêtne
Rodzaj gleby: ciê¿kie, gliniaste
Mrozoodporno¶æ: w pe³ni mrozoodporna
Osi±gana wysoko¶æ: 1 do 5m
Podstawowe walory: ozdobne li¶cie/ig³y, natleniaj±ca, oczyszczaj±ca wodê

Zastosowanie:

Ro¶lina uprawna: Stosowna w oczkach wodnych.
Ma du¿± warto¶æ jako ro¶lina

Zasig wystpowania:

Wody stoj±ce i wolnop³yn±ce.
Rozpowszechniona w zbiornikach wodnych Europy , w Polsce popularna 

Ciekawostki:

Aby ograniczyæ rozrost trzeba zatrudniæ ³abêdzie

Biblioghrafia:

Waciwoci

Typ Kwiatostanu : K³os

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ksztat blaszki licia : Eliptyczne

Unerwienie blaszki licia : Równoleg³a lub ³ukowata

odyga przekrj : Ob³a

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpieñ

Hydrofithelofit

-
RODZINA Potamogetonales (rdestnicowce) -ilo 3
Potamogeton crispus(Rdestnica kêdzierzawa), Potamogeton natans(Rdestnica p³ywaj±ca), Potamogeton lucens(Rdestnica po³yskuj±ca),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjcia


Wsplne cechy dla Potamogetonales (rdestnicowce)

- Hydrofithelofit
- Stopie zloenia licia prosty
- Typ kwiatostanu kos
- Kolor zielony


RODZINA Potamogetonales (rdestnicowce) -ilo 3
Potamogeton crispus(Rdestnica kêdzierzawa),
Potamogeton natans(Rdestnica p³ywaj±ca),
Potamogeton lucens(Rdestnica po³yskuj±ca),