Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Czermieñ b³otna (Ang: Bog Arum, Marsh Calla, (Du: Drachenwurz, ac: Calla palustris)
-
Maj Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ
-

Czy wiesz e?.

-Ro¶liny magiczne
-Wierzono, ¿e noszenie przy sobie k³±cza czermieni b³otnej lub natarcie r±k jej sokiem chroni przed uk±szeniem przez wê¿e. Li¶cie czermieni stosowano te¿ do zabezpieczania serów przed zepsuciem.-
-Nied¼wiedzie brunatne, po przebudzeniu ze snu zimowego, spo¿ywaj± k³±cza czermieni b³otnej w celu pobudzenia uk³adu pokarmowego do wypró¿nienia.
-ro¶lina zapylana przez ¶limaki.
 
Avatar


Autor : Pacyfka99
2011-06-27
Autor : Pacyfka99 2011-06-27

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¶liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klad: okrytonasienne
Klad: jednoli¶cienne
Rz±d: ¿abieñcowce
Rodzina: obrazkowate
Podrodzina: Aroideae
Rodzaj: czermieñ
Gatunek: czermieñ b³otna

Nazewnictwo

Czermieñ b³otna, d. czermieñ b³otny, czerwieñ b³otny, wodna wsza (Calla palustris L.) – gatunek ro¶liny z monotypowego rodzaju czermieñ (Calla), z rodziny obrazkowatych (Araceae).

Morfologia:

Pokrój
P³o¿±ca ro¶lina zielna, osi±gaj±ca wysoko¶æ 15-30 cm.
£odyga
Poziome, wyd³u¿one k³±cze, o d³ugo¶ci do 50 cm i ¶rednicy do 1–2 cm, p³o¿±ce siê bezpo¶rednio pod lub nad powierzchni± pod³o¿a.
Korzenie
Korzenie przybyszowe powstaj± w wêz³ach k³±cza.
Li¶cie
Li¶cie pojawiaj± siê pojedynczo na ca³ej d³ugo¶ci k³±cza oraz w kêpie na jego wierzcho³ku. Ogonki li¶ciowe wzniesione, o d³ugo¶ci 10–30 cm. Blaszki li¶ciowe po³yskliwe, jasnozielone, ca³obrzegie, szeroko jajowate do niemal okr±g³ych, z sercowat± nasad± i spiczastym lub koñczykowatym wierzcho³kiem, o wymiarach 6–14×4-12 cm.
Kwiaty
Ro¶lina jednopienna. Kwiatostan typu kolbiastego pseudancjum wyrasta na wzniesionej szypu³ce o d³ugo¶ci 15–30 cm i ¶rednicy 8–12 mm. Pochwa kwiatostanu jajowata do eliptycznej, bia³a, p³asko otwarta, czêsto ca³kowicie lub czê¶ciowo zielona odosiowo, o wymiarach 4–6×3–3,5 cm, ostro zakoñczona koñczykiem. Kolba osadzona na krótkim trzonku, cylindryczna, ¿ó³tawo-zielona, o d³ugo¶ci 1,5–3 cm, ca³kowicie pokryta obup³ciowymi kwiatami, niekiedy wierzcho³kowo pokryta kwiatami mêskimi. Kwiaty obup³ciowe z (6-)9–12 prêcikami dwóch typów: zewnêtrzne z szerokimi nitkami i wewnêtrzne z w±skimi nitkami prêcików. Zal±¿nie jednokomorowe, zawieraj±ce od 6 do 9 anatropowych zal±¿ków. Istniej± doniesienia o ro¶linach tworz±cych w jednej pochwie wiêcej ni¿ jedn± kolbê (do 4).
Owoc
Czerwone jagody o wymiarach 6–12×5–10 mm, zebrane w kolbowaty owocostan. Nasiona br±zowe, cylindryczne, o d³ugo¶ci 3–5 mm, z obfitym bielmem, otoczone galaretowatym i lepkim ¶luzem, umo¿liwiaj±cym hydrochoriê i ornitochoriê.

Biologia i ekologia:

Rozwój
Czermieñ b³otna jest wieloletnim, hygrofitycznym hydrofitem, helofitem, geofitem lub chamefitem. Kwitnie od maja do sierpnia. Jej przeds³upne kwiaty s± zapylane przez ¶limaki.
Siedlisko
Zasiedla wilgotne gleby torfiaste, skrajnie ¿yzne i kwa¶ne, na stanowiskach bagiennych: torfowiskach przej¶ciowych, w okrajkach torfowisk wysokich, rzadziej na torfowiskach niskich, a tak¿e na brzegach zbiorników wodnych, w tym okresowo wysychaj±cych. Wystêpuje na wysoko¶ci od 0 do 900 m n.p.m.
Cechy fitochemiczne
Ro¶lina truj±ca, zawiera alkaloid aroinê i kryszta³y szczawianu wapnia. Przy kontakcie ze ¶luzówk± uk³adu pokarmowego powoduje silne, bolesne pieczenie oraz stan zapalny, a po spo¿yciu w wiêkszych ilo¶ciach mo¿e wywo³aæ biegunkê i parali¿. Kontakt soku ro¶liny ze skór± wywo³uje silne podra¿nienie.
Interakcje z innymi gatunkami
Nied¼wiedzie brunatne, po przebudzeniu ze snu zimowego, spo¿ywaj± k³±cza czermieni b³otnej w celu pobudzenia uk³adu pokarmowego do wypró¿nienia.
Genetyka
Liczba chromosomów 2n = 36, 72[12].

Pora kwitnienia: kwitnie wiosn±, kwitnie latem
Barwa kwiatów: bia³e (be¿owe, kremowe), zielone
Barwa li¶ci/igie³: zielone
Stanowisko: cieniste
Wilgotno¶æ: gleby mokre
pH gleby: gleby kwa¶ne
Rodzaj gleby: piaszczysto-gliniaste, ¿yzne
Mrozoodporno¶æ: w pe³ni mrozoodporna
Osi±gana wysoko¶æ: do 0,5m
Podstawowe walory: ozdobne kwiaty, ozdobne li¶cie/ig³y, ozdobne owoce

Zastosowanie:

Ro¶liny jadalne
W Szwecji wysuszone i sproszkowane k³±cze czermieni b³otnej, zawieraj±ce skrobiê, by³o dodawane do m±ki u¿ywanej do pieczenia chleba. W Bangladeszu z gotowanego k³±cza przygotowuje siê potrawê typu curry. Owoce, wysuszone i ugotowane, nadaj± siê do spo¿ycia. S± niesmaczne, ale bogate w sk³adniki od¿ywcze. Indianie Ameryki Pó³nocnej z suszonych i sproszkowanych jagód i nasion przygotowywali m±kê.

Ro¶liny lecznicze
Napar przygotowany z wysuszonego k³±cza czermieni b³otnej by³ stosowany wewnêtrznie w leczeniu przeziêbienia, grypy, duszno¶ci, a tak¿e w przypadku krwawieñ oraz zewnêtrznie, w postaci ok³adów, w razie opuchlizny lub uk±szenia przez wê¿a.

Ro¶liny ozdobne
Czermieñ b³otna uprawiana jest jako ro¶lina ozdobna oczek wodnych. Wymaga pod³o¿a b³otnistego. Najlepiej ro¶nie w stoj±cej lub wolno p³yn±cej wodzie. Preferuje pe³ne s³oñce, ale dobrze ro¶nie równie¿ w warunkach zacienionych. Rozmna¿anie przez podzia³ k³±czy wczesn± wiosn± lub z nasion. Jest mrozoodporna, niepodatna na choroby i szkodniki.

Zagroenia i ochrona:

Choroby i szkodniki: Ro¶lina ma³o podatna na choroby.

Zasig wystpowania:

Torfowiska, brzegi wód,olsy

Ciekawostki:

-Ro¶liny magiczne
-Wierzono, ¿e noszenie przy sobie k³±cza czermieni b³otnej lub natarcie r±k jej sokiem chroni przed uk±szeniem przez wê¿e. Li¶cie czermieni stosowano te¿ do zabezpieczania serów przed zepsuciem.-
-Nied¼wiedzie brunatne, po przebudzeniu ze snu zimowego, spo¿ywaj± k³±cza czermieni b³otnej w celu pobudzenia uk³adu pokarmowego do wypró¿nienia.
-ro¶lina zapylana przez ¶limaki.
 

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Typ Kwiatostanu : Kolba

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Typy ulistnienia : Okó³kowe

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ksztat blaszki licia : Sercowaty

Unerwienie blaszki licia : Równoleg³a lub ³ukowata

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ

Gatunek trujcy

Rolina cieniolubna

Stanowisko soneczne

Do oczka wodnego

Hydrofithelofit

Geofit

-

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Czermień błotna
Zdjcia


Wsplne cechy dla Araceae (obrazkowate)

- Kolor biay
- Trujce
- Cieniolubna
- Lubice soce
- Do oczkwa wodnego
- Hydrofithelofit
- Geofit
- Korona promista
- Blaszki licia sercowate
- Licie na ogonku
- Stopie zloenia licia prosty
- Typ ulistnienia naprzemianlege
- Typ ulistnienia okkowe
- Typ kwiatostanu kolba
- Unerwienie blaszki licia rwnolega lub ukowata
- Wygld blaszki licia caobrzegi
- Owoce misiste jagoda


RODZINA Araceae (obrazkowate) -ilo 1
Calla palustris(Czermieñ b³otna),