Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Rz√™sa drobna (Ang: Common Duckweed, Lesser Duckweed,( £ac: Lemna minor)
-
Kwiecie√Ī
-

Czy wiesz Ņe?.

Najmniejsza ro¬∂linka na ¬∂wiecie, kt√≥ra potrafi zakwitn¬Ī√¶.

Aby pozby√¶ si√™ chwastu nale¬Ņy spryska√¶ staw RANDAPEM lub zatrudni√¶ rybki np:pyszczaki,piel√™gniczki ramireza.

Z rosyjskiego forum chorych na bielactwo: stosuj¬Ī rz√™s√™ drobn¬Ī, rz√™sa pomaga osobom maj¬Īcym problemy z krwi¬Ī (niski poziom hemoglobiny, krwotoki z nosa).
 
Avatar


Autor : Pacyfka99
2011-06-21
Autor : Pacyfka99 2011-06-21

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: jednoli¶cienne
Rz¬Īd: ¬Ņabie√Īcowce
Rodzina: obrazkowate
Podrodzina: rzêsowe
Rodzaj: rzêsa

Nazewnictwo

Rz√™sa drobna (Lemna minor L., syn.: rz√™sa mniejsza) – gatunek byliny nale¬Ņ¬Īcej do rodziny obrazkowatych (wg systemu Reveala) lub odr√™bnej rodziny rz√™sowatych. Jest jedn¬Ī z najmniejszych na ¬∂wiecie ro¬∂lin naczyniowych.

Morfologia:

Pêd
Ma¬≥e okr¬Īg¬≥e cz¬≥ony p√™dowe (¬∂rednica do 3 mm), pojedynczy korze√Ī. P√™dy s¬Ī sp¬≥aszczone i kszta¬≥tem przypominaj¬Ī li¬∂cie. Sk√≥rzaste cz¬≥ony p¬≥ywaj¬Ī po powierzchni wody. Od g√≥ry i z do¬≥u s¬Ī zielone, dolna ich strona mo¬Ņe przybiera√¶ fioletow¬Ī barw√™ dzi√™ki zawarto¬∂ci antocyjan√≥w, co da si√™ zaobserwowa√¶ jedynie kiedy wyschnie. Rozmna¬Ņa si√™ g¬≥√≥wnie wegetatywnie przez cz¬≥onkowanie p√™d√≥w.
Kwiaty
Bardzo zredukowane, bez okwiatu, jednop¬≥ciowe. Kwiaty ¬Ņe√Īskie sk¬≥adaj¬Ī si√™ tylko z 1 s¬≥upka, kwiaty m√™skie z 2 pr√™cik√≥w. Powstaj¬Ī w zag¬≥√™bieniu g√≥rnej powierzchni cz¬≥onu. Tworz¬Ī si√™ jednak bardzo rzadko i przewa¬Ņnie s¬Ī p¬≥onne. Kwitn¬Ī w kwietniu, zapylanie g¬≥√≥wnie przez aerogami√™ i hydrogami√™.
Owoc
Suchy, niep√™kaj¬Īcy. Owoce wraz z ca¬≥ymi ro¬∂linami rozsiewane s¬Ī przez ptaki wodne (zoochoria).

Zastosowanie:

Ro¶lina akwariowa hodowana w akwariach zimnowodnych.

ZasiÍg wystÍpowania:

Pierwotnie ten kosmopolityczny gatunek gatunek wyst√™powa¬≥ tylko w Europie i Azji, obecnie jest rozprzestrzeniony na ca¬≥ej kuli ziemskiej – wyst√™puje na wszystkich kontynentach (z wyj¬Ītkiem Antarktydy). W Polsce jest ro¬∂lin¬Ī pospolit¬Ī, wyst√™puj¬Īc¬Ī na powierzchni zbiornik√≥w wodnych.

Hydrofit. Wyst√™puje w wodach stoj¬Īcych, przewa¬Ņnie w niedu¬Ņych zbiornikach wodnych (starorzecza, stawy, sadzawki, do¬≥y potorfowe). W wodach p¬≥yn¬Īcych tylko przy brzegu w¬∂r√≥d ro¬∂linno¬∂ci. Ro¬∂lina nitrofilna, dobrze znosz¬Īca zanieczyszczenia ¬∂ciekami komunalnymi. Najcz√™¬∂ciej wyst√™puje w wodach o du¬Ņej zawarto¬∂ci substancji organicznych (eutroficznych)

Ciekawostki:

Najmniejsza ro¬∂linka na ¬∂wiecie, kt√≥ra potrafi zakwitn¬Ī√¶.

Aby pozby√¶ si√™ chwastu nale¬Ņy spryska√¶ staw RANDAPEM lub zatrudni√¶ rybki np:pyszczaki,piel√™gniczki ramireza.

Z rosyjskiego forum chorych na bielactwo: stosuj¬Ī rz√™s√™ drobn¬Ī, rz√™sa pomaga osobom maj¬Īcym problemy z krwi¬Ī (niski poziom hemoglobiny, krwotoki z nosa).
 

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Kszta≥t blaszki li∂cia : Eliptyczne

£odyga przekrůj : Ob¬≥a

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

Kwiecie√Ī

Hydrofithelofit

-

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍcia


Wspůlne cechy dla Lemnaceae (rz√™sowate)

- Hydrofithelofit
- Blaszki li∂cia eliptyczne
- £odyga w przekroju ob≥a
- WyglĪd blaszki li∂cia ca≥obrzegi
- Kolor zielony


RODZINA Lemnaceae (rz√™sowate) -ilo∂ś 1
Lemna minor(Rzêsa drobna),