Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:3
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
£opian wiêkszy(( ac: Arctium lappa)
-
Lipiec Sierpieñ
-
Avatar


Autor : Goslawa
2010-01-30
Autor : Goslawa 2010-01-30

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¶liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: astrowe
Rz±d: astrowce
Rodzina: astrowate
Podrodzina: Carduoideae
Rodzaj: ³opian
Gatunek: ³opian wiêkszy

Nazewnictwo


£opian wiêkszy (Arctium lappa L.) – gatunek ro¶liny z rodziny astrowatych. Inne (ludowe) nazwy: ³opuch, g³owacz, kostropieñ, topieñ, dziady.


Morfologia:

Pokrój
Du¿a ro¶lina zielna, szeroko siê rozrastaj±ca. W pierwszym roku wegetacji tworzy ró¿yczkê li¶ciow± du¿ych li¶ci, dopiero w drugim roku z korzenia wyrasta ³odyga kwiatowa.
Korzeñ
Gruby, miêsisty, bia³ej barwy korzeñ dochodzi do 0,5 m d³ugo¶ci. Jest silnie rozga³êziony. Ma s³aby, nieco nieprzyjemny zapach i s³odkawy smak.
£odyga
Wzniesiona, gruba i mocna ³odyga silnie rozga³êzia siê. Wyrasta na wysoko¶æ nawet do 2 m.
Li¶cie
Li¶cie tworz±ce siê w pierwszym roku w ró¿yczce s± du¿e, sercowate i spodem szarawe. Brzegi blaszki li¶ciowej z±bkowane. Na ³odydze te¿ wyrastaj± li¶cie, ale du¿o mniejsze.
Kwiaty
Kwiaty zebrane s± w koszyczki. Koszyczki wyrastaj±ce na d³ugich szypu³kach w górnej czê¶ci ³odygi tworz± wiechê. Bardzo charakterystyczn± cech± jest to, ze koszyczki maj± od zewn±trz zielone, haczykowate ³uski okrywy. Wewnêtrzna warstwa okrywy to szczeciniaste plewinki. Kwiaty fioletowo-ró¿owej barwy.
Owoc
Nie³upka.

Biologia i ekologia:

Ro¶lina dwuletnia, hemikryptofit. Jest pospolity na ca³ym ni¿u Polski, w górach jest nieco rzadszy i spotkaæ go mo¿na tylko w ni¿szych partiach gór. Ro¶nie na dobrych glebach, przy drogach, na przychaciach, w zaro¶lach nadrzecznych. Ro¶lina ruderalna. W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla O. Artemisietalia, Ass. Przedpr±tne kwiaty kwitn± w miesi±cach VII – VIII, zapylane s± przez owady. Owoce rozsiewane s± g³ównie przez zwierzêta (zoochoria), do sier¶ci których koszyczki kwiatowe przyczepiaj± siê haczykowatymi ³uskami okrywy koszyczka.

Zastosowanie:

Ro¶lina lecznicza:
Surowiec zielarski: Wykorzystuje siê g³ównie korzenie (Radix Bardanae). Wytwarza siê z niego olej z ³opianu. Korzenie zawieraj± cukier inulinê, bia³ka, t³uszcze, zwi±zki poliacetylenowe, fitosterole, niedu¿e ilo¶ci olejków eterycznych, glikozydy, saponiny, du¿o siarki, fosforu, witaminê C.
Dzia³anie: Wykazuje silne dzia³anie antybakteryjne, grzybobójcze, przeciwzapalne. Dzia³a tak¿e moczopêdnie i napotnie. Zmniejsza wydzielanie soku ¿o³±dkowego, zwiêksza natomiast wydzielanie ¶luzów w przewodzie pokarmowym. Dlatego te¿ korzeñ ³opianu stosowany jest wewnêtrznie w leczeniu nie¿ytów przewodu pokarmowego, w stanach zapalnych dróg moczowych i pêcherzyka ¿ó³ciowego, w niewydolno¶ci w±troby, zaburzeniach przemiany materii. Wykazuje te¿ pozytywne dzia³anie na skórê. Zewnêtrznie stosowany jest do leczenia czyraków, tr±dziku, ¶wi±du skóry, ³upie¿u. Zapobiega równie¿ wypadaniu w³osów i ³upie¿owi. Do tych celów najlepiej jest wykonaæ z korzenia ³opianu macerat, odwar lub sok. Macerat mo¿na uzyskaæ za pomoc± miksera, lub tarki rêcznej, sok mo¿na otrzymaæ z maceratu przeciskaj±c go przez sitko, lub za pomoc± sokowirówki. Maceratem lub szmatk± nasycon± sokiem ³opianu obk³ada siê odpowiednie miejsca na skórze.
Zbiór i suszenie: Korzenie wykopuje siê ju¿ jesieni± pierwszego roku wegetacji, gdy ro¶lina nie wytworzy³a jeszcze ³odygi kwiatowej, lub na drugi rok na wiosnê. Korzeñ myje siê, suszy, kroi na mniejsze kawa³ki i suszy w temperaturze 50 – 60 stopni Celsjusza.
Korzeñ ³opianu, ³odygi i ogonki li¶ciowe s± jadalne (na surowo). Mo¿na je te¿ kisiæ,
Indianie Irokezi suszyli korzenie ³opianu przy ogniu i gromadzili na zimê. Jedli je po d³u¿szym moczeniu w wodzie,
W Japonii, Chinach i na Jawie uprawia siê go jako warzywo.
W Wielkiej Brytanii z korzenia ³opianu w po³±czeniu z korzeniem mniszka lekarskiego produkuje siê orze¼wiaj±cy napój sprzedawany w podobnej formie jak inne napoje gazowane np. coca-cola. Funkcjonuje on pod nazw± Dandelion and burdock

Zmiennos:

Tworzy mieszañce z gatunkami: ³opian gajowy (Arctium nemorosum), ³. mniejszy (Arctium minus) i ³. pajêczynowaty (Arctium tomentosum).

Zasig wystpowania:

Wystêpuje w Europie, na Syberii, w Himalajach, Chinach, Japonii, Azji Mniejszej, na Kaukazie, a jako gatunek zawleczony równie¿ w Ameryce Pó³nocnej i Po³udniowej. Jest pospolity na terenie ca³ej Polski. Status gatunku we florze Polski: gatunek rodzimy.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa patka : G³êboko wciête

Typ Kwiatostanu : Koszyczek

Stopie zoenia licia : Prosty

Wygld blaszki licia : Z±bkowany

Ksztat blaszki licia : Sercowaty

Kolor : Fioletowy

Okres kwitnienia

Lipiec Sierpieñ

Gatunek leczniczy

Hemikryptofit

-
PODRODZINA Asteroideae (astrowe [rurkokwiatowe]) -ilo 63
Achillea millefolium(Krwawnik pospolity), Bellis perennnis(Stokrotka pospolita), Aster amellus(Aster gawêdka), Artemisia vulgaris(Bylica pospolita), Picris hieracioides(Goryczel jastrzêbcowaty), Arctium lappa(£opian wiêkszy), Arctium tomentosum(£opian pajêczynowaty), Solidago canadiensis(Naw³oæ kanadyjska), Solidago gigantea(Naw³oæ olbrzymia(pó¼na)), bifidum(Jastrzêbiec siny), Sonchus oleraceus(Mlecz zwyczajny), Senecio vulgaris(Starzec zwyczajny), Solidago virgaurea(Naw³oæ pospolita), Tussilago farfara(Podbia³ pospolity), Erigeron canadensis(Przymiotno kanadyjskie (Konyza kanadyjska)), Lycopsis arvensis(Krzywoszyj polny), Matricaria inodora(Maruna bezwonna), Matricaria chamomilla(Rumianek pospolity), Galinsoga parviflora cav.(¯ó³tlica drobnokwiatowa), Centaurea cyanus(Chaber b³awatek), Cirsium arvense(Ostro¿eñ polny), Anthemis arvensis(Rumian polny), Centaurea rhenana(Chaber nadreñski), Carduus acanthoides(Oset nastroszony), Cirsium vulgare(Ostro¿eñ lancetowaty), Eupatorium cannabinum(Sadziec konopiasty), Centaurea jacea(Chaber ³±kowy), Centaurea scabiosa(Chaber driakiewnik), Galinsoga ciliata(¯ó³tlica ow³osiona), Hieracium umbellatum(Jastrzêbiec baldaszkowaty), Tragopogon pratensis(Kozibród ³±kowy), Lapsana communis(£oczyga pospolita), Inula britannica(Oman ³±kowy), Mycelis muralis(Sa³atnik le¶ny), Senecio jacobaea(Starzec jakubek), Senecio vernalis(Starzec wiosenny), Chamomilla suaveolens (Matricaria discoidea)(Rumianek bezpromieniowy), Helichrysum arenarium(Kocanki piaskowe), Arnica montana(Arnika górska, kupalnik górski), Ambrosia psilostachya(Ambrozja zachodnia ), Tanacetum vulgare(Wrotycz pospolity), Calendula officinalis(Nagietek lekarski), Petasites albus(Lepiê¿nik bia³y), Artemisia absinthium(Bylica pio³un), Erigeron ramosus Walters(Przymiotno ga³êziaste), Helianthus tuberosus(S³onecznik bulwiasty), Artemisia campestris(Bylica polna), Carlina acaulis(Dziewiêæsi³ bez³odygowy), Carlina onopordifolia(Dziewiêæsi³ pop³ocholistny), Leucanthemum waldsteinii(Jastrun okr±g³olistny), Achillea ptarmica(Krwawnik kichawiec), Echinops sphaerocephalus(Przegorzan kulisty), Artemisia annua(Bylica roczna), Scorzonera purpurea(Wê¿ymord stepowy), Antennaria dioica (Ukwap dwupienny), Bidens tripartita(Uczep trójlistkowy), Leontopodium alpinum(Szarotka alpejska), Gnaphalium sylvaticum(Szarota le¶na), Gnaphalium uliginosum(Szarota b³otna), Senecio fuchsi(Starzec Fuchsa), Helianthus annuus(S³onecznik zwyczajny), Serratula tinctoria(Sierpik barwierski), Aposeris foetida(Sa³atnica le¶na),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaPODRODZINA Asteroideae (astrowe [rurkokwiatowe]) -ilo 63
Achillea millefolium(Krwawnik pospolity),
Bellis perennnis(Stokrotka pospolita),
Aster amellus(Aster gawêdka),
Artemisia vulgaris(Bylica pospolita),
Picris hieracioides(Goryczel jastrzêbcowaty),
Arctium lappa(£opian wiêkszy),
Arctium tomentosum(£opian pajêczynowaty),
Solidago canadiensis(Naw³oæ kanadyjska),
Solidago gigantea(Naw³oæ olbrzymia(pó¼na)),
bifidum(Jastrzêbiec siny),
Sonchus oleraceus(Mlecz zwyczajny),
Senecio vulgaris(Starzec zwyczajny),
Solidago virgaurea(Naw³oæ pospolita),
Tussilago farfara(Podbia³ pospolity),
Erigeron canadensis(Przymiotno kanadyjskie (Konyza kanadyjska)),
Lycopsis arvensis(Krzywoszyj polny),
Matricaria inodora(Maruna bezwonna),
Matricaria chamomilla(Rumianek pospolity),
Galinsoga parviflora cav.(¯ó³tlica drobnokwiatowa),
Centaurea cyanus(Chaber b³awatek),
Cirsium arvense(Ostro¿eñ polny),
Anthemis arvensis(Rumian polny),
Centaurea rhenana(Chaber nadreñski),
Carduus acanthoides(Oset nastroszony),
Cirsium vulgare(Ostro¿eñ lancetowaty),
Eupatorium cannabinum(Sadziec konopiasty),
Centaurea jacea(Chaber ³±kowy),
Centaurea scabiosa(Chaber driakiewnik),
Galinsoga ciliata(¯ó³tlica ow³osiona),
Hieracium umbellatum(Jastrzêbiec baldaszkowaty),
Tragopogon pratensis(Kozibród ³±kowy),
Lapsana communis(£oczyga pospolita),
Inula britannica(Oman ³±kowy),
Mycelis muralis(Sa³atnik le¶ny),
Senecio jacobaea(Starzec jakubek),
Senecio vernalis(Starzec wiosenny),
Chamomilla suaveolens (Matricaria discoidea)(Rumianek bezpromieniowy),
Helichrysum arenarium(Kocanki piaskowe),
Arnica montana(Arnika górska, kupalnik górski),
Ambrosia psilostachya(Ambrozja zachodnia ),
Tanacetum vulgare(Wrotycz pospolity),
Calendula officinalis(Nagietek lekarski),
Petasites albus(Lepiê¿nik bia³y),
Artemisia absinthium(Bylica pio³un),
Erigeron ramosus Walters(Przymiotno ga³êziaste),
Helianthus tuberosus(S³onecznik bulwiasty),
Artemisia campestris(Bylica polna),
Carlina acaulis(Dziewiêæsi³ bez³odygowy),
Carlina onopordifolia(Dziewiêæsi³ pop³ocholistny),
Leucanthemum waldsteinii(Jastrun okr±g³olistny),
Achillea ptarmica(Krwawnik kichawiec),
Echinops sphaerocephalus(Przegorzan kulisty),
Artemisia annua(Bylica roczna),
Scorzonera purpurea(Wê¿ymord stepowy),
Antennaria dioica (Ukwap dwupienny),
Bidens tripartita(Uczep trójlistkowy),
Leontopodium alpinum(Szarotka alpejska),
Gnaphalium sylvaticum(Szarota le¶na),
Gnaphalium uliginosum(Szarota b³otna),
Senecio fuchsi(Starzec Fuchsa),
Helianthus annuus(S³onecznik zwyczajny),
Serratula tinctoria(Sierpik barwierski),
Aposeris foetida(Sa³atnica le¶na),