Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:2
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Je¿og³ówka pojedyncza(( ac: Sparganium emersum)
-
Czerwiec Lipiec Sierpieñ
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2011-07-01
Autor : Pacyfka99 2011-07-01

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¶liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: jednoli¶cienne
Rz±d: wiechlinowce
Rodzina: pa³kowate
Rodzaj: je¿og³ówka
Gatunek: je¿og³ówka pojedyncza

Nazewnictwo

Je¿og³ówka pojedyncza (Sparganium emersum) – gatunek ro¶liny z rodziny je¿og³ówkowatych (Sparganiaceae) (wg systemu Reveala) lub pa³kowatych (Typhaceae) wg Angiosperm Phylogeny Website.

Morfologia:

Wygl±d:    Wodna bylina k³±czowa z roz³ogami. £odyga: wysoka, nierozga³êziona, rzadko p³ywaj±ca. Li¶cie: dolne li¶cie p³askie, cienkie, wiotkie. Li¶cie p³ywaj±ce p³askie do lekko rynienkowatych. Li¶cie nadwodne u³o¿one skrêtolegle, równow±skie, u nasady pochwiaste; 3-kanciaste; têpo zakoñczone. Kwiaty: ro¶lina jednopienna, kwiaty rozdzielnop³ciowe zebrane w g³ówki. Kwiatostany nierozga³êzione. Kwiatostany ¿eñskie (w liczbie 3-5) osadzone s± ni¿ej, mêskie (w liczbie 4-6) za¶ wy¿ej na ³odydze. Okres kwitnienia: od czerwca do lipca. Owoc: pestkowiec.

£odyga:
Wysoka od 20 do 60 centymetrów, rzadko p³ywaj±ca, ale wówczas nieco d³u¿sza.
Li¶cie: Sztywno wzniesione, do 8 mm szeroko¶ci z wyra¼n± lini± grzbietow±. U nasady li¶cie p³ywaj±ce w kszta³cie trójk±tnym z wystaj±cym nerwem ¶rodkowym.
Kwiaty:Kwiatostan nierozga³êziony o g³ówkach ustawionych w kszta³cie k³osa po 3-6 ¿eñskich i po 4-6 mêskich. Okres kwitnienia od czerwca do lipca.

Biologia i ekologia:

2n = 30
20-80 cm
Rozmna¿anie: W warunkach naturalnych: przez roz³ogi i nasiona. W warunkach uprawy: wiosn± przez podzia³ . uwagi: Ro¶nie najczê¶ciej w miejscach p³ytkich, na g³êboko¶ci kilkudziesiêciu centymetrów. Preferuje pod³o¿e mineralno-organiczne.

Zastosowanie:

Zasig wystpowania:

Ro¶lina rodzima, rosn±ca na brzegach zbiorników wodnych ca³ego kraju. Wystêpuje pospolicie na ni¿u i w ni¿szych po³o¿eniach górskich. Zasiedla wody stoj±ce i p³yn±ce, eutroficzne: starorzecza, stawy, glinianki, mniejsze rzeki, kana³y, rowy, p³ytkie partie jezior.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Typ Kwiatostanu : K³os

Stopie zoenia licia : Prosty

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ksztat blaszki licia : Równow±skie

Unerwienie blaszki licia : Równoleg³a lub ³ukowata

odyga przekrj : Trójkanciasta

Ogonek licia : Siedz±cy

Kolor : Bia³y

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpieñ

Hydrofithelofit

-
RODZINA Sparganiaceae (je¿og³ówkowate) -ilo 2
Sparganium erectum(Je¿og³ówka ga³êzista), Sparganium emersum(Je¿og³ówka pojedyncza),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjcia


Wsplne cechy dla Sparganiaceae (je¿og³ówkowate)

- Kolor biay
- Hydrofithelofit
- Blaszki licia rwnowskie
- Licie siedzace
- Stopie zloenia licia prosty
- Unerwienie blaszki licia rwnolega lub ukowata
- Wygld blaszki licia caobrzegi


RODZINA Sparganiaceae (je¿og³ówkowate) -ilo 2
Sparganium erectum(Je¿og³ówka ga³êzista),
Sparganium emersum(Je¿og³ówka pojedyncza),