Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:2
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Pa³ka w±skolistna (Ang: Lesser Bulrush or Narrowleaf Cattail, Lesser Reedm,( ac: Typha angustifolia)
-
Czerwiec Lipiec Sierpieñ
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2011-06-15
Autor : Pacyfka99 2011-06-15

Królestwo: ro¶liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: jednoli¶cienne
Rz±d: wiechlinowce
Rodzina: pa³kowate
Rodzaj: pa³ka
Gatunek: pa³ka w±skolistna

Nazewnictwo

Nazwa regionalna lub potoczna: Inne nazwy to rogo¿ka lub cygaro.

Morfologia:

£odyga
Prosta, wzniesiona, sztywna, walcowata, wysoko¶ci od 1 do 2,5 m. K³±cza p³o¿±ce siê po pod³o¿u.
Li¶cie
Ciemnozielone, wzniesione, d³ugo¶ci do 3 m, szeroko¶ci do 1 cm. D³u¿sze od ³odygi, przy podstawie rynienkowate.
Kwiaty
Ro¶lina jednopienna, rozdzielnop³ciowa. Kwiatostan typu kolba - w górnej czê¶ci kwiaty mêskie, w dolnej ¿eñskie, zawsze nieznacznie oddalone od siebie.
Owoce
Jednonasienne orzeszki, z pêczkiem w³osków okwiatu (w formie puchu).

Dosyæ wysoka (architektoniczna) ro¶lina polecana do oczka wodnego jako t³o nadaj±ce oczku naturalistycznego charakteru. Jest to siostra znacznie wiêkszej pa³ki Typha angustifolia czyli pa³ki szerokolistnej. Typha angustifolia posiada cieñsze li¶cie i jest ni¿szych rozmiarów. Kwiatostan - smuk³e pa³ki jasnobr±zowego koloru. Kwiatostan stanowi nie lada atrakcjê w oczku wodnym.
Pa³ka lubi stanowiska s³oneczne, lub minimalnie zacienione. Pa³ka jest typow± ro¶lina wodno bagienn± i lubi du¿o wilgoci i preferuje stanowiska podmok³e, dobrze siê czuj± czê¶ciowo zanu¿one w wodzie. Akceptuje zanu¿enie do oko³o 50 cm. Ro¶lina jest ¶wietnie przystosowana do naszych warunków klimatycznych i wytrzymuje temperatury - 20 stopni C. Jak inne pa³ki naszego klimatu zrzuca na zimê li¶ciei zimuje w formie k³±cza, które nawiosnê mo¿na rozdzieliæ i rozsadziæ. Pa³ka w±skolistna latifolia si±ga rozmiary oko³o 1,50 m wysoko¶ci. Ro¶lina obowi±zkowa do ka¿dego oczka wodnego - zdobi przekiêknymi pa³kami guruj±cymi nad oczkiem wodnym. Gor±co polecamy.

Zasig wystpowania:

Spotykana w wodach stoj±cych i wolno p³yn±cych od oligotroficznych do eutroficznych (stawy jeziora, brzegi rzek, rowy). Ro¶nie do g³êboko¶ci 1,5 m. Preferuje glebê ubog± w sk³adniki od¿ywcze.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Typ Kwiatostanu : Kolba

Stopie zoenia licia : Prosty

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ksztat blaszki licia : Równow±skie

Unerwienie blaszki licia : Równoleg³a lub ³ukowata

Ogonek licia : Siedz±cy

Kolor : Bia³y

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpieñ

Gatunek pod ochron

Hydrofithelofit

Hemikryptofit

-
RODZINA Typhaceae (pa³kowate) -ilo 2
Typha latifolia(Pa³ka szerokolistna), Typha angustifolia(Pa³ka w±skolistna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjcia


Wsplne cechy dla Typhaceae (pa³kowate)

- Kolor biay
- Rolina chroniona
- Hydrofithelofit
- Hemikryptofit
- Blaszki licia rwnowskie
- Licie siedzace
- Stopie zloenia licia prosty
- Typ kwiatostanu kolba
- Unerwienie blaszki licia rwnolega lub ukowata
- Wygld blaszki licia caobrzegi


RODZINA Typhaceae (pa³kowate) -ilo 2
Typha latifolia(Pa³ka szerokolistna),
Typha angustifolia(Pa³ka w±skolistna),