Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:3
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Drgalnica (Ang: Oscillatoria sancta,( Łac: Oscillatoria sancta)
-

-

Czy wiesz że?.

plecha w postaci pojedynczych nierozga³êzionych nici; niektóre gat. powoduj¹c zakwity barwi¹ na czerwono wodê jezior
Avatar
Autor : Pacyfka99
2011-06-14
Autor : Pacyfka99 2011-06-14

Królestwo: bakterie
Typ: sinice
Klasa: Cyanophyceae
Podklasa: Chroobacteria
RzÂąd: Oscillatoriales
Rodzina: Oscillatoriaceae
Rodzaj: Oscillatoria
Gatunek: Oscillatoria sancta

Morfologia:

Nitkowaty glon wykonujÂący charakterystyczne, drgajÂące ruchy okrĂŞÂżne.

(Oscillatoria /drgalnica) nale¿y do rzêdu Hormogonales. Cia³o tej sinicy jest sp³aszczone, wyd³u¿one, z³o¿one z szeregowo u³o¿onych komórek dyskowatych. Rozmna¿a siê przez hormogonia. Przednia czêœÌ cia³a wykonuje wahad³owe ruchy. Tylny koniec cia³a jest wygiêty. Drgalnica wytwarza os³onki œluzowe. Ma barwê niebiesko-zielon¹. ¯yje w wodach s³odkich.

Biologia i ekologia:

KomĂłrki drgalnicy majÂą ksztaÂłt cylindryczny, tworzÂą nici (w formie trychomu, bez otaczajÂącej pochwy) wystĂŞpujÂące pojedynczo lub w skupieniach. MogÂą tworzyĂŚ duÂże kuliste, galaretowe, watowate skupienia. Nie tworzÂą heterocyst, czyli komĂłrek wyspecjalizowanych w wiÂązaniu azotu z atmosfery.

Zasięg występowania:

Drgalnice wystêpuj¹ na powierzchniach wilgotnych, podmok³ych i w zbiornikach wodnych. Mo¿na je znaleŸÌ w gnij¹cym mule i wodach zanieczyszczonych i zasolonych.

Ciekawostki:

plecha w postaci pojedynczych nierozga³êzionych nici; niektóre gat. powoduj¹c zakwity barwi¹ na czerwono wodê jezior

Biblioghrafia:

Właściwości

Okres kwitnienia

-

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjęciaRZĄD Oscillatoriales (drgalnicowate) -ilość 1
Oscillatoria sancta(Drgalnica),