Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:3
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Wrotycz pospolity (Ang: Tansy, Common Tansy, Bitter Buttons, Cow Bitter, M,( £ac: Tanacetum vulgare)
-
Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī
-

Czy wiesz Ņe?.

Ca¬≥a ro¬∂lina wydziela siln¬Ī wo√Ī, przypominaj¬Īc¬Ī nieco zapach kamfory.¬†

W Bretanii nap√≥j z wrotycza pospolitego pito dawniej w poniedzia¬≥ek wielkanocny. Uwa¬Ņano, ¬Ņe niezachowanie tego zwyczaju powodowa¬≥o, i¬Ņ ca¬≥y rok by¬≥ pe¬≥en demon√≥w, czar√≥w i chor√≥b.
Czêsto jego zasuszone ziele noszono w modlitewniku do ko¶cio³a (podobno zapobiega³ za¶niêciu podczas nudnego kazania

Avatar


Autor : Goslawa
2011-06-11
Autor : Goslawa 2011-06-11

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: astrowe
Rz¬Īd: astrowce
Rodzina: astrowate
Podrodzina: Asteroideae
Rodzaj: wrotycz
Gatunek: wrotycz pospolity

Morfologia:

Pokrój
Rozrasta si√™ w du¬Ņe k√™py przy pomocy kr√≥tkich k¬≥¬Īczy. Ca¬≥a ro¬∂lina wydziela siln¬Ī wo√Ī, przypominaj¬Īc¬Ī nieco zapach kamfory, co dla wielu os√≥b jest odstr√™czaj¬Īce.
£odyga
Sztywna, do 1.5 m wysoko¶ci o czterokanciastym przekroju.
Li¶cie
Du¬Ņe, pierzastosieczne, dolne pierzastowcinane, g√≥rne wcinanopi¬≥kowane, skr√™toleg¬≥e.
Kwiaty
Baldachokszta¬≥tny (podbaldach), sk¬≥adaj¬Īcy si√™ ze sp¬≥aszczonych koszyczk√≥w, w kt√≥rych znajduj¬Ī si√™ brze¬Ņne kwiaty wy¬≥¬Īcznie ¬Ņe√Īskie, pomara√Īczowo¬Ņ√≥¬≥te, rurkowe jednostronnie ¬∂ci√™te, wewn√™trzne, rurkowate, obup¬≥ciowe, nieco ja¬∂niejsze. Kielich w postaci b¬≥oniastego r¬Ībka.
Owoc
Pi√™cio¬Ņeberkowa nie¬≥upka.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Wystêpuje pospolicie przy drogach.

Zastosowanie:

W ¶redniowieczu wrotycz by³ stosowany jako przyprawa. 

Ro¶lina by³a stosowana dawniej do leczenia histerii, do pobudzania menstruacji oraz przy st³uczeniach, zwichniêciach, reumatyzmie i chorobach skóry. 

¬†U¬Ņywano j¬Ī te¬Ņ do zwalczania robak√≥w ob¬≥ych w uk¬≥adzie pokarmowym.

Skutecznie odstrasza owady.

Odwar z ziela nadaje siê do ekologicznego zwalczania stonki ziemniaczanej i mszyc.

Ro¶lina ozdobna uprawiana w ogrodach na rabatach.

ZasiÍg wystÍpowania:

Wystêpuje w ca³ej Europie i na obszarach Azji o umiarkowanym klimacie. W Polsce jest gatunkiem pospolitym.

Ciekawostki:

Ca¬≥a ro¬∂lina wydziela siln¬Ī wo√Ī, przypominaj¬Īc¬Ī nieco zapach kamfory.¬†

W Bretanii nap√≥j z wrotycza pospolitego pito dawniej w poniedzia¬≥ek wielkanocny. Uwa¬Ņano, ¬Ņe niezachowanie tego zwyczaju powodowa¬≥o, i¬Ņ ca¬≥y rok by¬≥ pe¬≥en demon√≥w, czar√≥w i chor√≥b.
Czêsto jego zasuszone ziele noszono w modlitewniku do ko¶cio³a (podobno zapobiega³ za¶niêciu podczas nudnego kazania

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Typ Kwiatostanu : Koszyczek

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Pi¬≥kowany

Unerwienie blaszki li∂cia : Pierzasta

Wielko∂ś wciÍcia blaszki : Sieczna

£odyga przekrůj : Czterokanciasta

Kolor : ¬Į√≥¬≥ty

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī

Gatunek trujĪcy

Gatunek leczniczy

Hemikryptofit

-
PODRODZINA Asteroideae (astrowe [rurkokwiatowe]) -ilo∂ś 63
Achillea millefolium(Krwawnik pospolity), Bellis perennnis(Stokrotka pospolita), Aster amellus(Aster gaw√™dka), Artemisia vulgaris(Bylica pospolita), Picris hieracioides(Goryczel jastrz√™bcowaty), Arctium lappa(¬£opian wi√™kszy), Arctium tomentosum(¬£opian paj√™czynowaty), Solidago canadiensis(Naw¬≥o√¶ kanadyjska), Solidago gigantea(Naw¬≥o√¶ olbrzymia(p√≥¬ľna)), bifidum(Jastrz√™biec siny), Sonchus oleraceus(Mlecz zwyczajny), Senecio vulgaris(Starzec zwyczajny), Solidago virgaurea(Naw¬≥o√¶ pospolita), Tussilago farfara(Podbia¬≥ pospolity), Erigeron canadensis(Przymiotno kanadyjskie (Konyza kanadyjska)), Lycopsis arvensis(Krzywoszyj polny), Matricaria inodora(Maruna bezwonna), Matricaria chamomilla(Rumianek pospolity), Galinsoga parviflora cav.(¬Į√≥¬≥tlica drobnokwiatowa), Centaurea cyanus(Chaber b¬≥awatek), Cirsium arvense(Ostro¬Ņe√Ī polny), Anthemis arvensis(Rumian polny), Centaurea rhenana(Chaber nadre√Īski), Carduus acanthoides(Oset nastroszony), Cirsium vulgare(Ostro¬Ņe√Ī lancetowaty), Eupatorium cannabinum(Sadziec konopiasty), Centaurea jacea(Chaber ¬≥¬Īkowy), Centaurea scabiosa(Chaber driakiewnik), Galinsoga ciliata(¬Į√≥¬≥tlica ow¬≥osiona), Hieracium umbellatum(Jastrz√™biec baldaszkowaty), Tragopogon pratensis(Kozibr√≥d ¬≥¬Īkowy), Lapsana communis(¬£oczyga pospolita), Inula britannica(Oman ¬≥¬Īkowy), Mycelis muralis(Sa¬≥atnik le¬∂ny), Senecio jacobaea(Starzec jakubek), Senecio vernalis(Starzec wiosenny), Chamomilla suaveolens (Matricaria discoidea)(Rumianek bezpromieniowy), Helichrysum arenarium(Kocanki piaskowe), Arnica montana(Arnika g√≥rska, kupalnik g√≥rski), Ambrosia psilostachya(Ambrozja zachodnia ), Tanacetum vulgare(Wrotycz pospolity), Calendula officinalis(Nagietek lekarski), Petasites albus(Lepi√™¬Ņnik bia¬≥y), Artemisia absinthium(Bylica pio¬≥un), Erigeron ramosus Walters(Przymiotno ga¬≥√™ziaste), Helianthus tuberosus(S¬≥onecznik bulwiasty), Artemisia campestris(Bylica polna), Carlina acaulis(Dziewi√™√¶si¬≥ bez¬≥odygowy), Carlina onopordifolia(Dziewi√™√¶si¬≥ pop¬≥ocholistny), Leucanthemum waldsteinii(Jastrun okr¬Īg¬≥olistny), Achillea ptarmica(Krwawnik kichawiec), Echinops sphaerocephalus(Przegorzan kulisty), Artemisia annua(Bylica roczna), Scorzonera purpurea(W√™¬Ņymord stepowy), Antennaria dioica (Ukwap dwupienny), Bidens tripartita(Uczep tr√≥jlistkowy), Leontopodium alpinum(Szarotka alpejska), Gnaphalium sylvaticum(Szarota le¬∂na), Gnaphalium uliginosum(Szarota b¬≥otna), Senecio fuchsi(Starzec Fuchsa), Helianthus annuus(S¬≥onecznik zwyczajny), Serratula tinctoria(Sierpik barwierski), Aposeris foetida(Sa¬≥atnica le¬∂na),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaPODRODZINA Asteroideae (astrowe [rurkokwiatowe]) -ilo∂ś 63
Achillea millefolium(Krwawnik pospolity),
Bellis perennnis(Stokrotka pospolita),
Aster amellus(Aster gawêdka),
Artemisia vulgaris(Bylica pospolita),
Picris hieracioides(Goryczel jastrzêbcowaty),
Arctium lappa(£opian wiêkszy),
Arctium tomentosum(£opian pajêczynowaty),
Solidago canadiensis(Naw³oæ kanadyjska),
Solidago gigantea(Naw¬≥o√¶ olbrzymia(p√≥¬ľna)),
bifidum(Jastrzêbiec siny),
Sonchus oleraceus(Mlecz zwyczajny),
Senecio vulgaris(Starzec zwyczajny),
Solidago virgaurea(Naw³oæ pospolita),
Tussilago farfara(Podbia³ pospolity),
Erigeron canadensis(Przymiotno kanadyjskie (Konyza kanadyjska)),
Lycopsis arvensis(Krzywoszyj polny),
Matricaria inodora(Maruna bezwonna),
Matricaria chamomilla(Rumianek pospolity),
Galinsoga parviflora cav.(¬Į√≥¬≥tlica drobnokwiatowa),
Centaurea cyanus(Chaber b³awatek),
Cirsium arvense(Ostro¬Ņe√Ī polny),
Anthemis arvensis(Rumian polny),
Centaurea rhenana(Chaber nadre√Īski),
Carduus acanthoides(Oset nastroszony),
Cirsium vulgare(Ostro¬Ņe√Ī lancetowaty),
Eupatorium cannabinum(Sadziec konopiasty),
Centaurea jacea(Chaber ¬≥¬Īkowy),
Centaurea scabiosa(Chaber driakiewnik),
Galinsoga ciliata(¬Į√≥¬≥tlica ow¬≥osiona),
Hieracium umbellatum(Jastrzêbiec baldaszkowaty),
Tragopogon pratensis(Kozibr√≥d ¬≥¬Īkowy),
Lapsana communis(£oczyga pospolita),
Inula britannica(Oman ¬≥¬Īkowy),
Mycelis muralis(Sa³atnik le¶ny),
Senecio jacobaea(Starzec jakubek),
Senecio vernalis(Starzec wiosenny),
Chamomilla suaveolens (Matricaria discoidea)(Rumianek bezpromieniowy),
Helichrysum arenarium(Kocanki piaskowe),
Arnica montana(Arnika górska, kupalnik górski),
Ambrosia psilostachya(Ambrozja zachodnia ),
Tanacetum vulgare(Wrotycz pospolity),
Calendula officinalis(Nagietek lekarski),
Petasites albus(Lepi√™¬Ņnik bia¬≥y),
Artemisia absinthium(Bylica pio³un),
Erigeron ramosus Walters(Przymiotno ga³êziaste),
Helianthus tuberosus(S³onecznik bulwiasty),
Artemisia campestris(Bylica polna),
Carlina acaulis(Dziewiêæsi³ bez³odygowy),
Carlina onopordifolia(Dziewiêæsi³ pop³ocholistny),
Leucanthemum waldsteinii(Jastrun okr¬Īg¬≥olistny),
Achillea ptarmica(Krwawnik kichawiec),
Echinops sphaerocephalus(Przegorzan kulisty),
Artemisia annua(Bylica roczna),
Scorzonera purpurea(W√™¬Ņymord stepowy),
Antennaria dioica (Ukwap dwupienny),
Bidens tripartita(Uczep trójlistkowy),
Leontopodium alpinum(Szarotka alpejska),
Gnaphalium sylvaticum(Szarota le¶na),
Gnaphalium uliginosum(Szarota b³otna),
Senecio fuchsi(Starzec Fuchsa),
Helianthus annuus(S³onecznik zwyczajny),
Serratula tinctoria(Sierpik barwierski),
Aposeris foetida(Sa³atnica le¶na),