Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Wyka b√≥b (Ang: Broad Bean, Fava Bean, Field Bean, Bell Bean, Tic ,( £ac: Vicia faba)
-
Lipiec Maj Czerwiec
-

Czy wiesz Ņe?.

Cala ro¶lina podczas suszenia czernieje.

Avatar


Autor : Goslawa
2011-06-09
Autor : Goslawa 2011-06-09

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: dwuli¶cienne w³a¶ciwe
Rz¬Īd: bobowce
Rodzina: bobowate
Rodzaj: wyka
Gatunek: bób

Nazewnictwo

Bób (Vicia faba L.) – gatunek jednorocznej ro¬∂liny z rodziny bobowatych (Fabaceae Lindl.). Jest uprawiany jako warzywo. Dziko ro¬∂nie w pó¬≥nocnej Afryce i w Iranie, jest uprawiany w wielu krajach ¬∂wiata.

Morfologia:

Korze√Ī
Palowy, wrzecionowaty, mocno rozga³êziony.
£odyga
Naga, dêt
a (w formie rurki), na przekroju czterokanciasta, o wysoko¶ci do 100 cm, sinozielona, rozga³êziona jedynie u podstawy, podczas suszenia (podobnie jak reszta ro¶liny) czernieje.
Li¶cie
Równie¬Ņ sinozielone, parzystopierzaste. Listki w liczbie 2 do 3 par, w kszta¬≥cie eliptycznym, o ostrym wyrostku ko√Īcowym (dolne li¬∂cie z jedn¬Ī par¬Ī). U nasady du¬Ņe, sercowate przylistki.
Kwiaty
Motylkowe, o d¬≥ugo¬∂ci do 5 cm, bia¬≥e o fioletowym ¬Ņagielku i czarnych plamkach na skrzyde¬≥kach. Zazwyczaj zebrane w groniaste kwiatostany (po 2 do 4 kwiatów) wyrastaj¬Īce u nasady li¬∂ci.
Owoce
W kszta¬≥cie str¬Īku, ob¬≥ego, zwisaj¬Īcego w dó¬≥. Osi¬Īga do 12 cm, zawiera 2 do 5 nasion rozdzielonych g¬Ībczastymi przegródkami. Nasiona maj¬Ī kszta¬≥t soczewki lub nerki, osi¬Īgaj¬Ī 35 mm d¬≥ugo¬∂ci. Koloru jasno¬Ņó¬≥tego lub jasnozielonego, ewentualnie brunatne.

Zastosowanie:

Ro¬∂lina jadalna, u¬Ņywana w wielu kuchniach ¬∂wiata. Odmiana bobik (V. faba var. minor syn. V. faba var. equina) uprawiana jest na pasz√™.
Historia uprawy: odmiana w¬≥a¬∂ciwa (V. faba var. major) uprawiana by¬≥a w basenie Morza ¬¶ródziemnego ju¬Ņ w neolicie. W staro¬Ņytnym Egipcie bób odgrywa¬≥ rol√™ kultow¬Ī. Poniewa¬Ņ uwa¬Ņany by¬≥ za "pokarm umar¬≥ych", kap¬≥ani go nie spo¬Ņywali; podobnie pitagorejczycy. Pliniusz Starszy pisa¬≥, ¬Ņe w¬∂ród ro¬∂lin str¬Īczkowych Rzymianie najbardziej ceni¬Ī bób. Nasiona bobu odnaleziono w ruinach Troi. W Chinach uprawiany jest od 5000 lat.

Zmiennosś:

V. faba var. major Рodmiana w³a¶ciwa
V. faba var. minor syn. V. faba var. equina – bobik, od odmiany w¬≥a¬∂ciwej ró¬Ņni si√™ smuklejszym pokrojem, nieco wy¬Ņsz¬Ī ¬≥odyg¬Ī, d¬≥u¬Ņszymi li¬∂√¶mi i mniejszymi (do 20 mm), niemal kulistymi nasionami, o czerwonym lub brunatnym kolorze.

ZasiÍg wystÍpowania:

Dziko ro¶nie w pó³nocnej Afryce i w Iranie

Ciekawostki:

Cala ro¶lina podczas suszenia czernieje.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Kwiat motylkowaty

Typ Kwiatostanu : Grono

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Parzystopierzastoz¬≥o¬Ņone

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Kszta≥t blaszki li∂cia : Eliptyczne

Unerwienie blaszki li∂cia : Pierzasta

£odyga przekrůj : Czterokanciasta

Kolor : Bia³y

Kolor : Fioletowy

Okres kwitnienia

Lipiec Maj Czerwiec

Gatunek jadalny

Ro∂lina uprawiana

Efemerofit

Terofit

-
RODZINA Fabaceae (bobowate) -ilo∂ś 45
Trifolium pratense(Koniczyna ¬≥¬Īkowa), Trifolium repens(Koniczyna bia¬≥a), Melilotus alba(Nostrzyk bia¬≥y), Trifolium arvense(Koniczyna polna), Trifolium hybridum(Koniczyna bia¬≥or√≥¬Ņowa), Trifolium medium(Koniczyna pogi√™ta), Trifolium badium(Koniczyna brunatna), Trifolium striatum(Koniczyna kreskowana), Trifolium incarnatum(Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka, szkar¬≥atna), Trifolium montanum(Koniczyna pag√≥rkowa, targownik), Trifolium campestre(Koniczyna r√≥¬Ņnoogonkowa ), Melilotus officinalis(Nostrzyk ¬Ņ√≥¬≥ty), Lathyrus pratensis(Groszek ¬Ņ√≥¬≥ty), Trifolium rubens(Koniczyna d¬≥ugok¬≥osowa ), Vicia tetrasperma(Wyka czteronasienna), Vicia hirsuta(Wyka drobnokwiatowa), Vicia cracca(Wyka ptasia), Coronilla varia(Cieciorka pstra), Lathyrus sylvestris(Groszek le¬∂ny), Trifolium fragiferum(Koniczyna rozd√™ta), Vicia faba(Wyka b√≥b), Lotus corniculatus (Komonica zwyczajna), Vicia sepium(Wyka p¬≥otowa), Cytisus scoparius(¬Įarnowiec miotlasty), Lupinus polyphyllus(¬£ubin trwa¬≥y), Lathyrus tuberosus(Groszek bulwiasty), Lathyrus vernus(Groszek wiosenny), Lathyrus montanus(Groszek skrzydlasty), Lathyrus latifolius(Groszek szerokolistny), Lathyrus pisiformis(Groszek wielkoprzylistkowy), Lotus maritimus(Komonicznik skrzydlatostr¬Īkowy), Trifolium pannonicum(Koniczyna panno√Īska), Medicago sativa(Lucerna siewna), Vicia angustifolia (Wyka w¬Īskolistna), Vicia sativa (Wyka siewna), Vicia villosa(Wyka kosmata), Vicia cassubica(Wyka kaszubska), Ononis spinosa(Wil¬Ņyna ciernista), Ononis arvensis(Wil¬Ņyna bezbronna), Astragalus glycyphyllos(Traganek szerokolistny), Astragalus cicer(Traganek p√™cherzykowaty), Chamaecytisus albus(Szczodrzeniec zmienny), Chamaecytisus ruthenicus(Szczodrzeniec ruski), Onobrychis viciifolia(Sparceta siewna), Hedysarum hedysaroides(Siekiernica g√≥rska),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Fabaceae (bobowate) -ilo∂ś 45
Trifolium pratense(Koniczyna ¬≥¬Īkowa),
Trifolium repens(Koniczyna bia³a),
Melilotus alba(Nostrzyk bia³y),
Trifolium arvense(Koniczyna polna),
Trifolium hybridum(Koniczyna bia¬≥or√≥¬Ņowa),
Trifolium medium(Koniczyna pogiêta),
Trifolium badium(Koniczyna brunatna),
Trifolium striatum(Koniczyna kreskowana),
Trifolium incarnatum(Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka, szkar³atna),
Trifolium montanum(Koniczyna pagórkowa, targownik),
Trifolium campestre(Koniczyna r√≥¬Ņnoogonkowa ),
Melilotus officinalis(Nostrzyk ¬Ņ√≥¬≥ty),
Lathyrus pratensis(Groszek ¬Ņ√≥¬≥ty),
Trifolium rubens(Koniczyna d³ugok³osowa ),
Vicia tetrasperma(Wyka czteronasienna),
Vicia hirsuta(Wyka drobnokwiatowa),
Vicia cracca(Wyka ptasia),
Coronilla varia(Cieciorka pstra),
Lathyrus sylvestris(Groszek le¶ny),
Trifolium fragiferum(Koniczyna rozdêta),
Vicia faba(Wyka bób),
Lotus corniculatus (Komonica zwyczajna),
Vicia sepium(Wyka p³otowa),
Cytisus scoparius(¬Įarnowiec miotlasty),
Lupinus polyphyllus(£ubin trwa³y),
Lathyrus tuberosus(Groszek bulwiasty),
Lathyrus vernus(Groszek wiosenny),
Lathyrus montanus(Groszek skrzydlasty),
Lathyrus latifolius(Groszek szerokolistny),
Lathyrus pisiformis(Groszek wielkoprzylistkowy),
Lotus maritimus(Komonicznik skrzydlatostr¬Īkowy),
Trifolium pannonicum(Koniczyna panno√Īska),
Medicago sativa(Lucerna siewna),
Vicia angustifolia (Wyka w¬Īskolistna),
Vicia sativa (Wyka siewna),
Vicia villosa(Wyka kosmata),
Vicia cassubica(Wyka kaszubska),
Ononis spinosa(Wil¬Ņyna ciernista),
Ononis arvensis(Wil¬Ņyna bezbronna),
Astragalus glycyphyllos(Traganek szerokolistny),
Astragalus cicer(Traganek pêcherzykowaty),
Chamaecytisus albus(Szczodrzeniec zmienny),
Chamaecytisus ruthenicus(Szczodrzeniec ruski),
Onobrychis viciifolia(Sparceta siewna),
Hedysarum hedysaroides(Siekiernica górska),