Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Rosiczka okr±g³olistna (Ang: common sundew, round-leaved sundew, (Du: Rundblättriger Sonnentau, ac: Drosera rotundifolia)
-
Lipiec Sierpieñ
-

Czy wiesz e?.

-Rosiczkê wykorzystywano do odstraszania z³ych duchów i jako zabezpieczenie przed nieprzychylnymi czarami. W tym celu wianki z rosiczki zakopywano w oborze i w mieszkalnych izbach. Poniewa¿ ¿yje w ¶rodowisku ubogim w azot (torfowiska), braki azotu w pod³o¿u uzupe³nia owado¿erno¶ci±. Wabi swoje ofiary b³yszcz±cymi kroplami s³odkiej cieczy, które s± wydzielane na szczytach – czu³kach porastaj±cych powierzchnie li¶ci. Dziêki zawarto¶ci barwników antocyjanowych maj± one czerwonawy kolor zwiêkszaj±cy ich atrakcyjno¶æ. Jako ro¶lina owado¿erna dzia³a aktywnie. Ofiara wchodzi na li¶æ i lepka substancja j± unieruchamia. Powoli pu³apka siê zamyka. Trwa to oko³o 3 godzin. Wydzielany kwas mrówkowy zaczyna rozpuszczaæ cia³o owada. Uwalniaj± siê dziêki temu cz±steczki bia³ka, które s± jakby podniet± dla gruczo³ów ro¶liny. Dziêki temu wydziela ona enzymy proteolityczne. Miêkkie czê¶ci cia³a ofiary zostaj± strawione, a powsta³a z nich ciecz - bogata w substancje od¿ywcze, ulega wch³oniêciu przez ro¶linê. Po strawieniu ofiary li¶æ otwiera siê, a pozosta³o¶ci zwykle s± zdmuchiwane przez wiatr. Ponowne otwarcie nastêpuje po 24 godzinach
Avatar


Autor : Goslawa
2011-06-06
Autor : Goslawa 2011-06-06

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¶liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Rz±d: go¼dzikowce
Rodzina: rosiczkowate
Rodzaj: rosiczka
Gatunek: rosiczka okr±g³olistna

Morfologia:

Ro¶lina objêta w Polsce ¶cis³± ochron± gatunkow±. Ochronê rosiczek wprowadzono ju¿ w 1946 r. Liczebno¶æ populacji sukcesywnie zmniejsza siê. W opracowaniu Czerwona lista ro¶lin i grzybów Polski jest umieszczona w grupie gatunków zagro¿onych wyginiêciem (kategoria zagro¿enia V)

Pokrój
Ro¶lina wieloletnia, drobna, wysoko¶æ 5-20 cm[3].
Li¶cie
Odziomkowe zebrane w ró¿yczkê, d³ugoogonkowe, okr±g³awe, czerwonawe. Z wierzchu i po brzegach posiadaj± w³oski gruczo³owe, które wydzielaj± lepk±, przywabiaj±c± ciecz, do której przyklejaj± siê owady. Pó¼niej li¶cie zwijaj± siê i trawi± zdobycz[3].
Kwiaty
Jeden lub kilka g³±bików kwiatowych, prosto wzniesione, czerwono nabieg³e, d³u¿sze od li¶ci. Ich przylistki s± na po³owie d³ugo¶ci zro¶niête z li¶æmi. Kwiaty niepozorne, bia³e, na szczycie g³±bika zebrane w pozorne grono. Pêdy kwiatono¶ne nie posiadaj± li¶ci[3].
Owoc
Trzykomorowa torebka.

Zastosowanie:

Ro¶lina zawiera glikozydy (droseron, plumbagina), cholinê, zwi±zki cyjanogenne. Ma dzia³anie: przeciwbólowe.

Zasig wystpowania:

Mo¿na j± spotkaæ na Zag³êbiu (woj. ¶l±skie) ;) w okolicy zbiorników powyrobiskowych Pogoria

Ciekawostki:

-Rosiczkê wykorzystywano do odstraszania z³ych duchów i jako zabezpieczenie przed nieprzychylnymi czarami. W tym celu wianki z rosiczki zakopywano w oborze i w mieszkalnych izbach. Poniewa¿ ¿yje w ¶rodowisku ubogim w azot (torfowiska), braki azotu w pod³o¿u uzupe³nia owado¿erno¶ci±. Wabi swoje ofiary b³yszcz±cymi kroplami s³odkiej cieczy, które s± wydzielane na szczytach – czu³kach porastaj±cych powierzchnie li¶ci. Dziêki zawarto¶ci barwników antocyjanowych maj± one czerwonawy kolor zwiêkszaj±cy ich atrakcyjno¶æ. Jako ro¶lina owado¿erna dzia³a aktywnie. Ofiara wchodzi na li¶æ i lepka substancja j± unieruchamia. Powoli pu³apka siê zamyka. Trwa to oko³o 3 godzin. Wydzielany kwas mrówkowy zaczyna rozpuszczaæ cia³o owada. Uwalniaj± siê dziêki temu cz±steczki bia³ka, które s± jakby podniet± dla gruczo³ów ro¶liny. Dziêki temu wydziela ona enzymy proteolityczne. Miêkkie czê¶ci cia³a ofiary zostaj± strawione, a powsta³a z nich ciecz - bogata w substancje od¿ywcze, ulega wch³oniêciu przez ro¶linê. Po strawieniu ofiary li¶æ otwiera siê, a pozosta³o¶ci zwykle s± zdmuchiwane przez wiatr. Ponowne otwarcie nastêpuje po 24 godzinach

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Typ Kwiatostanu : Grono

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Okó³kowe

Ksztat blaszki licia : Okr±g³e

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Okres kwitnienia

Lipiec Sierpieñ

Gatunek pod ochron

Gatunek leczniczy

Hemikryptofit

-
RODZINA Droseraceae (rosiczkowate) -ilo 2
Drosera rotundifolia(Rosiczka okr±g³olistna), Aldrovanda vesiculosa(Aldrowanda pêcherzykowata),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjcia


Wsplne cechy dla Droseraceae (rosiczkowate)

- Rolina chroniona
- Korona wolnopatkowa
- Blaszki licia okrge
- Licie na ogonku
- Stopie zloenia licia prosty
- Typ ulistnienia okkowe


RODZINA Droseraceae (rosiczkowate) -ilo 2
Drosera rotundifolia(Rosiczka okr±g³olistna),
Aldrovanda vesiculosa(Aldrowanda pêcherzykowata),