Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Jaskier roz³ogowy, jaskier rozes³any (Ang: Creeping Buttercup,( ac: Ranunculus repens )
-
Maj Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ
-
Avatar


Autor : Goslawa
2011-06-04
Autor : Goslawa 2011-06-04

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¶liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Rz±d: jaskrowce
Rodzina: jaskrowate
Rodzaj: jaskier
Gatunek: jaskier roz³ogowy

Nazewnictwo


Jaskier roz³ogowy, jaskier rozes³any (Ranunculus repens L.) – gatunek ro¶liny nale¿±cy do rodziny jaskrowatych. Pochodzi z Azji, Europy i Afryki Pó³nocnej, zosta³ zawleczony równie¿ na Makaronezjê, Maskareny, do Ameryki Pó³nocnej, Australii i Nowej Zelandii. W Polsce jest pospolity na ca³ym obszarze.


Morfologia:

Pokrój
Ro¶lina wieloletnia, do 40 cm wysoko¶ci[4]. Posiada sko¶ne k³±cze, z którego wyrasta nadziemny pêd.
£odyga
Przewa¿nie czo³gaj±ca siê – pêd z nadziemnymi roz³ogami, czêsto ukorzeniaj±cymi siê u nasady li¶cia.
Li¶cie
Trójklapowe z trójdzielnymi odcinkami, przewa¿nie nieregularnie z±bkowanymi. ¦rodkowy odcinek li¶cia jest ogonkowy, boczne s± bezogonkowe.
Kwiaty
Z³oto¿ó³te, b³yszcz±ce, na d³ugich, bruzdkowanych szypu³kach. ¯ó³tawozielony, przylegaj±cy do p³atków kielich z³o¿ony z 5 dzia³ek, korona z 5 b³yszcz±cych p³atków, liczne prêciki i s³upki u³o¿one w linii spiralnej.

Biologia i ekologia:

2n=32
Hemikryptofit

Zasig wystpowania:

Azja, Europa, pó³nocna Afryka, zawleczony m.in. do Australii i Ameryki Pó³nocnej; w Polsce pospolity na ca³ym obszarze.Siedlisko stanowi± ³±ki, brzegi rzek, pola..

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Stopie zoenia licia : Prosty

Wygld blaszki licia : Z±bkowany

Wielko wcicia blaszki : Klapowana

Ogonek licia : Siedz±cy

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : ¯ó³ty

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ

Gatunek trujcy

Hemikryptofit

-
RODZINA Ranunculaceae (jaskrowate) -ilo 26
Ranunculus acris(Jaskier ostry), Anemone ranunculoides(Zawilec ¿ó³ty), Ranunculus thora(Jaskier okr±g³olistny), Ranunculus lingua(Jaskier wielki), Ranunculus arvensis(Jaskier polny), Consolida regalis(Ostró¿eczka polna), Anemone nemorosa(Zawilec gajowy), Isopyrum thalictroides(Zdrojówka rutewkowata), Ficaria verna(Ziarnop³on wiosenny), Caltha palustris(Knieæ b³otna), Aquilegia vulgaris(Orlik pospolity), Ranunculus repens (Jaskier roz³ogowy, jaskier rozes³any ), Helleborus viridis(Ciemiernik zielony), Actaea spicata(Czerniec gronkowy), Ranunculus sceleratus(Jaskier jadowity), Ranunculus lanuginosus(Jaskier kosmaty), Caltha laeta(Knieæ b³otna górska), Berberis vulgaris(Berberys zwyczajny ), Anemone narcissiflora(Zawilec narcyzowy), Ranunculus circinatus(W³osienicznik (jaskier) kr±¿kolistny), Aconitum moldavicum(Tojad mo³dawski), Aconitum firmum(Tojad mocny), Aconitum lycoctonum(Tojad lisi), Aconitum variegatum(Tojad dzióbaty; Tojad pstry), Pulsatilla pratensis(Sasanka ³±kowa), Anemone alpina(Sasanka alpejska),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaRODZINA Ranunculaceae (jaskrowate) -ilo 26
Ranunculus acris(Jaskier ostry),
Anemone ranunculoides(Zawilec ¿ó³ty),
Ranunculus thora(Jaskier okr±g³olistny),
Ranunculus lingua(Jaskier wielki),
Ranunculus arvensis(Jaskier polny),
Consolida regalis(Ostró¿eczka polna),
Anemone nemorosa(Zawilec gajowy),
Isopyrum thalictroides(Zdrojówka rutewkowata),
Ficaria verna(Ziarnop³on wiosenny),
Caltha palustris(Knieæ b³otna),
Aquilegia vulgaris(Orlik pospolity),
Ranunculus repens (Jaskier roz³ogowy, jaskier rozes³any ),
Helleborus viridis(Ciemiernik zielony),
Actaea spicata(Czerniec gronkowy),
Ranunculus sceleratus(Jaskier jadowity),
Ranunculus lanuginosus(Jaskier kosmaty),
Caltha laeta(Knieæ b³otna górska),
Berberis vulgaris(Berberys zwyczajny ),
Anemone narcissiflora(Zawilec narcyzowy),
Ranunculus circinatus(W³osienicznik (jaskier) kr±¿kolistny),
Aconitum moldavicum(Tojad mo³dawski),
Aconitum firmum(Tojad mocny),
Aconitum lycoctonum(Tojad lisi),
Aconitum variegatum(Tojad dzióbaty; Tojad pstry),
Pulsatilla pratensis(Sasanka ³±kowa),
Anemone alpina(Sasanka alpejska),