Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Nasiê¼rza³ pospolity (Ang: Southern adderstongue,( ac: Ophioglossum vulgatum)
-
Czerwiec Lipiec Sierpieñ
-
Avatar


Autor : Goslawa
2011-06-03
Autor : Goslawa 2011-06-03

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¶liny
Podkrólestwo: naczyniowe
Klad: monilofity
Klasa: psylotowe
Rz±d: nasiê¼rza³owce
Rodzina: nasiê¼rza³owate
Rodzaj: nasiê¼rza³
Gatunek: nasiê¼rza³ pospolity

Nazewnictwo

Jest to gatunek do¶æ rzadki, objêty w Polsce ¶cis³± ochron± gatunkow±.


Fotosyntetyzuj±cy li¶æ obejmuje swoj± nasad± czê¶æ zarodniono¶n±, ro¶lina jest ma³a i ciê¿ko j± odnale¼æ w¶ród innych ro¶lin, aczkolwiek mo¿e osi±gaæ wysoko¶æ do 30 cm.

Morfologia:

Pokrój
Ro¶lina o wysoko¶ci od 5 do 30 cm wyrastaj±ca z krótkiego k³±cza.
Li¶æ p³onny (asymilacyjny)
Pojedynczy, pod³u¿nie jajowaty lub eliptyczny, ca³obrzegi, têpy, ku nasadzie zwê¿ony, lekko zbiegaj±cy w ogonek, obejmuj±cy czê¶æ zarodniono¶n± li¶cia.
K³os zarodniono¶ny
Pojedynczy, z 2 szeregami zarodni

Waciwoci

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ksztat blaszki licia : Jajowate

Unerwienie blaszki licia : Siatkowata

Ogonek licia : Siedz±cy

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : ¯ó³ty

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpieñ

Gatunek pod ochron

Geofit

-

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjcia


Wsplne cechy dla Ophioglossales (nasiê¼rza³owce)

- Rolina chroniona
- Geofit
- Blaszki licia jajowate
- Licie siedzace
- Licie na ogonku
- Stopie zloenia licia prosty
- Typ ulistnienia naprzemianlege
- Unerwienie blaszki licia siatkowata
- Wygld blaszki licia caobrzegi
- Kolor ty
- Kolor zielony


RZD Ophioglossales (nasiê¼rza³owce) -ilo 1
Ophioglossum vulgatum(Nasiê¼rza³ pospolity),