Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Gr±¿el ¿ó³ty (Ang: spatterdock, yellow water-lily, cow lily, or yello,( ac: Nuphar lutea)
-
Maj Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ
-
Avatar


Autor : Goslawa
2011-06-03
Autor : Goslawa 2011-06-03

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¶liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Rz±d: grzybieniowce
Rodzina: grzybieniowate
Rodzaj: gr±¿el
Gatunek: gr±¿el ¿ó³ty

Nazewnictwo

W Polsce na ni¿u jest ro¶lin± pospolit±.


Gr±¿el ma d³ugie i silnie rozga³êzione k³±cze poziomo rosn±ce w mule dennym. Li¶cie i kwiaty wyrastaj± z jego wierzcho³ka.


Wystêpowanie: wodne zbiorniki stoj±ce lub wolno p³yn±ce – stawy, przybrze¿ne strefy jezior, starorzecza, zakola rzek i rzeki o wolnym nurcie.

Morfologia:

Pokrój
Gr±¿el ma d³ugie i silnie rozga³êzione k³±cze poziomo rosn±ce w mule dennym. Li¶cie i kwiaty wyrastaj± z jego wierzcho³ka.
K³±cze
Bardzo d³ugie, czo³gaj±ce siê, o ¶rednicy do 8 cm, na przekroju poprzecznym eliptyczne. Na górnej powierzchni pokryte jest bliznami po starych, opad³ych li¶ciach. Z dolnej wyrastaj± nitkowate korzenie. W k³±czach magazynowane s± substancje zapasowe.
Li¶cie
P³ywaj±ce o d³ugim ogonku, skórzaste, owalne o d³ugo¶ci ok. 30 cm, z g³êboko wyciêt± nasad±. Maj± kolor od zielonego do brunatnawego. Ich drugorzêdne nerwy nie ³±cz± siê z sob±, s± bardziej gêste ni¿ u grzybieni bia³ych i przy brzegu blaszki s± 1-3 krotnie widlasto rozga³êzione. Czê¶æ li¶ci jest zanurzona i ma pokrój sa³atowaty (heterofilia).
Kwiaty
¯ó³te, du¿e (¶rednica 4-6 cm), silnie pachn±ce (zapach podobny do zapachu jab³ek), z licznymi p³atkami korony i 5 dzia³kami kielicha. S³upek sk³ada siê z 5-24 zro¶niêtych owocolistków, a jego znamiê jest tarczowate i lejkowato wg³êbione. Przeds³upne lub równoczesne kwiaty wyrastaj± pojedynczo nad wod± na d³ugich szypu³kach (o d³ugo¶ci dochodz±cej nawet do 2 m). Szypu³ki te w górnej czê¶ci s± trójkanciaste.
Owoc
Torebka o szerokobutelkowatym kszta³cie, nieregularnie pêkaj±ca.

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Stopie zoenia licia : Prosty

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ksztat blaszki licia : Sercowato okr±g³y

Unerwienie blaszki licia : Pierzasta

odyga przekrj : Ob³a

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : ¯ó³ty

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ

Gatunek pod ochron

Gatunek trujcy

Gatunek leczniczy

Hydrofithelofit

-
RODZINA Nymphaeaceae (grzybieniowate) -ilo 4
Nymphaea alba(Grzybienie bia³e, lilia wodna), Nuphar lutea(Gr±¿el ¿ó³ty), Nymphaea alba(Grzybieñ bia³y), Nymphoides peltata(Grzybieñczyk wodny),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjcia


Wsplne cechy dla Nymphaeaceae (grzybieniowate)

- Rolina chroniona
- Licie na ogonku
- Wygld blaszki licia caobrzegi


RODZINA Nymphaeaceae (grzybieniowate) -ilo 4
Nymphaea alba(Grzybienie bia³e, lilia wodna),
Nuphar lutea(Gr±¿el ¿ó³ty),
Nymphaea alba(Grzybieñ bia³y),
Nymphoides peltata(Grzybieñczyk wodny),