Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Tulipanowiec ameryka√Īski (Ang: tulip tree, American tulip tree, tuliptree, tulip ,( £ac: Liriodendron tulipifera)
-
Czerwiec Lipiec
-
Avatar
Autor : Goslawa
2011-06-03
Autor : Goslawa 2011-06-03

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: magnoliowe
Rz¬Īd: magnoliowce
Rodzina: magnoliowate
Rodzaj: tulipanowiec
Gatunek: tulipanowiec ameryka√Īski

Nazewnictwo

Jest okaza¬≥ym drzewem zrzucaj¬Īcym li¬∂cie na zim√™. Ro¬∂nie szybko, osi¬Īga wiek 200-300 lat. Pochodzi z wschodnio-po¬≥udniowych cz√™¬∂ci Ameryki P√≥¬≥nocnej, w Polsce jest nasadzany jako drzewo parkowe. ¬†Pie√Ī gruby i prosty, prawie zawsze pojedynczy. ¬¶rednica: do 3 m.¬†Kora jest szara lub brunatna, lekko sp√™kana.


Li¬∂cie s¬Ī bardzo charakterystyczne i wykluczaja pomy¬≥k√™ z innym gatunkiem maj¬Ī d¬≥ugo¬∂√¶ 10-15 cm i szeroko¬∂√¶ 12-20 cm.


Kwiaty s¬Ī prymitywne, maja jednakowe dzia¬≥ki kielicha i p¬≥atki korony, wszystkie cz√™¬∂ci okwiatu ulo¬Ņone s¬Ī spiralnie.

Morfologia:

Pokrój
U m¬≥odych okazów korona jest w¬Īska i sto¬Ņkowata, u doros¬≥ych bardzo wynios¬≥a, jednak niezbyt szeroka, w stanie bezlistnym bardzo rzadka, a po rozwini√™ciu si√™ li¬∂ci bardzo g√™sta i zwarta, daj¬Īca g¬≥√™boki cie√Ī. Dorasta nawet do 60 m, w Polsce tylko oko¬≥o 25-35 m. Pie√Ī gruby i prosty, prawie zawsze pojedynczy. ¬¶rednica: do 3 m. Konary grube i niezbyt d¬≥ugie, w dolnej cz√™¬∂ci korony cz√™sto prawie poziome, wy¬Ņej uko¬∂nie wzniesione.
Kora
Jest szara lub brunatna, lekko sp√™kana. Surowa i zielona by¬≥a niegdy¬∂ uwa¬Ņana za afrodyzjak (¬Ņuto j¬Ī jak gum√™ do ¬Ņucia). P√™dy nieow¬≥osione, z dobrze widocznymi bliznami li¬∂ciowymi, b¬≥yszcz¬Īco czerwonobr¬Īzowe. P¬Īczki do 1 cm d¬≥ugo¬∂ci, owalne, nieco ¬∂ci¬∂ni√™te.
Li¶cie
Maj¬Ī d¬≥ugo¬∂√¶ 10-15 cm i szeroko¬∂√¶ 12-20 cm, s¬Ī wykszta¬≥cone w sposób wykluczaj¬Īcy pomy¬≥k√™ z innym gatunkiem (prócz tulipanowca chi√Īskiego), w zarysie czworok¬Ītne i podzielone na cztery nierównej wielko¬∂ci klapy, których wzd¬≥u¬Ņne brzegi przebiegaj¬Ī prawie równolegle do siebie. Li¬∂√¶ jest z przodu jakby uci√™ty albo lekko wyci√™ty. Jego górna powierzchnia jest b¬≥yszcz¬Īca, ¬Ņywo zielona, a dolna nieco ja¬∂niejsza i z lekka pokryta woskiem. Jesieni¬Ī li¬∂cie przebarwiaj¬Ī si√™ na z¬≥oto¬Ņó¬≥to. Ogonki li¬∂ciowe od 10 do 12 cm d¬≥ugo¬∂ci.
Kwiaty
S¬Ī obup¬≥ciowe i owadopylne. Rosn¬Ī pojedynczo na ko√Īcach ga¬≥¬Īzek, przy rozkwitaniu pocz¬Ītkowo kielichowate, potem szerzej rozwarte. P¬≥atki u nasady ¬Ņó¬≥tozielone, wy¬Ņej pomara√Īczowe, a na szczycie znów ¬Ņó¬≥tozielone. Pr√™ciki grube i mi√™siste, maj¬Ī 3-5 cm d¬≥ugo¬∂ci. Zal¬Ī¬Ņnie skupione w ¬∂rodku na sto¬Ņku. Kwitnienie zaczyna si√™ ju¬Ņ w kwietniu na po¬≥udniu Stanów Zjednoczonych, na pó¬≥nocy za¬∂ w czerwcu. W Polsce kwitnie na prze¬≥omie czerwca i lipca. Kwiaty tulipanowca s¬Ī uwa¬Ņane za jedne z najprymitywniejszych w¬∂ród ro¬∂lin okrytonasiennych. Cechuje je jednakowo¬∂√¶ p¬≥atków korony i dzia¬≥ek kielicha, które s¬Ī okre¬∂lane wspólnym mianem listków okwiatu, oraz ¬∂widrowate u¬≥o¬Ņenie wszystkich cz√™¬∂ci kwiatu. Tulipanowiec jest wa¬Ņnym miododajnym drzewem USA. Miód jest ciemnoczerwony, dobry jako¬∂ciowo.
Owoce
To jedno- lub dwunasienne oskrzydlone orzeszki, w liczbie 80-100 na stercz¬Īcych, szyszkowatych owocostanach, które maj¬Ī do 10 cm d¬≥ugo¬∂ci. Dojrzewaj¬Ī w pa¬ľdzierniku lub w listopadzie. Rozpadaj¬Ī si√™ zwykle na drzewach. S¬Ī roznoszone przez wiatr na odleg¬≥o¬∂√¶ 4-5 razy wi√™ksz¬Ī ni¬Ņ wysoko¬∂√¶ drzewa. Ich zdolno¬∂√¶ kie¬≥kowania wynosi 4-7 lat. S¬Ī wa¬Ņnym ¬ľród¬≥em po¬Ņywienia dla wielu ptaków i ssaków. Tulipanowiec wytwarza bardzo du¬Ņe ilo¬∂ci nasion, jednak wi√™kszo¬∂√¶ z nich jest p¬≥onna.
Korzenie
Korzenie g¬≥ówne grube i mi√™siste, g¬≥√™boko si√™gaj¬Īce. Wra¬Ņliwe na zbicie gleby i bardzo ¬≥amliwe, uszkodzone szybko gnij¬Ī. Stosowane s¬Ī jako dodatek smakowy do niektórych gatunków piwa.
Drewno
Biel kremowobia¬≥y (st¬Īd cz√™sto u¬Ņywana nazwa angielska ‘’whitewood’’), twardziel bladozielona lub jasno¬Ņó¬≥ta do br¬Īzowej, z czerwonymi, brunatnymi lub nawet czarniawymi promieniami (w zale¬Ņno¬∂ci od sk¬≥adu gleby). Drewno posiada pi√™kne s¬≥oje, jest lekkie i mi√™kkie, niezwykle ¬≥atwe w obróbce, lecz niezbyt odporne na czynniki zewn√™trzne i grzyby, dlatego polecane g¬≥ównie do zastosowa√Ī wewn√™trznych. Jest stosowane w przemy¬∂le papierniczym, do wyrobu wysokiej jako¬∂ci oklein i paneli, do produkcji o¬≥ówków, zapa¬≥ek, cz√™¬∂ci rozmaitych narz√™dzi oraz instrumentów muzycznych.

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Unerwienie blaszki li∂cia : Pierzasta

Wielko∂ś wciÍcia blaszki : Klapowana

Ogonek li∂cia : Na ogonku

PrÍciki : Pr√™ciki wolne

Kolor : ¬Į√≥¬≥ty

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec
-
RODZINA Magnoliaceae (magnoliowate) -ilo∂ś 2
Liriodendron tulipifera(Tulipanowiec ameryka√Īski), Liriodendron chinense(Tulipanowiec chi√Īski ),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Tulipanowiec
ZdjÍcia


Wspůlne cechy dla Magnoliaceae (magnoliowate)

- Korona wolnop≥atkowa
- Li∂cie na ogonku
- StopieŮ zloŅenia li∂cia prosty
- Unerwienie blaszki li∂cia pierzasta
- Wielko∂ś wciÍcia blaszki klapowana
- WyglĪd blaszki li∂cia ca≥obrzegi
- Kolor Ņů≥ty
- Kolor zielony


RODZINA Magnoliaceae (magnoliowate) -ilo∂ś 2
Liriodendron tulipifera(Tulipanowiec ameryka√Īski),
Liriodendron chinense(Tulipanowiec chi√Īski ),