Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Bor√≥wka brusznica (Ang: cowberry, lingonberry, (Du: Preiselbeere, £ac: Vaccinium vitis-idaea)
-
Maj Czerwiec Lipiec
-
Avatar


Autor : Goslawa
2011-06-01
Autor : Goslawa 2011-06-01

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: klad astrowych
Rz¬Īd: wrzosowce
Rodzina: wrzosowate
Rodzaj: borówka
Gatunek: borówka brusznica

Nazewnictwo

Bor√≥wka brusznica (Vaccinium vitis-idaea L.), nazywana tak¬Ņe bor√≥wk¬Ī czerwon¬Ī – gatunek ro¬∂liny wieloletniej z rodziny wrzosowatych (Ericaceae). Wyst√™puje w umiarkowanej i ch¬≥odnej strefie ca¬≥ej p√≥¬≥kuli p√≥¬≥nocnej. W Polsce jest pospolita zar√≥wno na ni¬Ņu, jak i w g√≥rach.

Morfologia:

Pokrój
Lekko pok¬≥adaj¬Īca si√™ krzewinka, dorastaj¬Īca do 15–25 cm wysoko¬∂ci, o ob¬≥ych, delikatnie omszonych ga¬≥¬Īzkach wyrastaj¬Īcych g√™stymi k√™pkami. Posiada zdrewnia¬≥e, silnie rozga¬≥√™zione podziemne roz¬≥ogi.
Li¶cie
Zimotrwa¬≥e, sk√≥rzaste, eliptyczne do odwrotnie jajowatych, o lekko podwini√™tych brzegach, d¬≥ugo¬∂ci 10–25 mm. Strona wierzchnia ciemnozielona, b¬≥yszcz¬Īca, spodnia sinawozielonkawa, lekko matowa, o licznych ciemnych gruczo¬≥kach. Maj¬Ī kr√≥tkie ogonki.
Kwiaty
Zebrane w kwiatostan, tworz¬Īcy grono, osadzone na kr√≥tkich szypu¬≥kach. Kolor bia¬≥y z r√≥¬Ņowawym odcieniem do jasnor√≥¬Ņowych. Korona dzwonkowata, 4 – p¬≥atkowa, kielich b¬≥oniasty z 5 z¬Ībkami, dzia¬≥ki tr√≥jk¬Ītne, 8–10 pr√™cik√≥w. Znami√™ wystaje z kwiatu.
Owoce
B¬≥yszcz¬Īca jagoda, pocz¬Ītkowo bia¬≥okremowa, w czasie dojrzewania czerwieniej¬Īca.

Zastosowanie:

Ro¶lina lecznicza
Surowiec zielarski: li¬∂cie bor√≥wki – Folium Vitis idaeae, owoce – Fructus Vitis idaeae. Zawieraj¬Ī glikozydy: arbutyn√™, metyloarbutyn√™, erykolin√™; kwasy organiczne, garbniki katechinowe, antocyjany, witaminy: B1, B2, PP, C.
Dzia¬≥anie: moczop√™dne, przeciwbiegunkowe, antyseptyczne i ¬∂ci¬Īgaj¬Īce. Owoce dzia¬≥aj¬Ī reguluj¬Īco na czynno¬∂ci trawienne, stosowane raczej jako ¬∂rodek dietetyczny.
Sztuka kulinarna: w Polsce, z owoc√≥w z dodatkiem gruszek robi si√™ galaretki, kt√≥re s¬Ī niezast¬Īpionym dodatkiem do ciemnych mi√™s i dziczyzny.
Galaretka bor√≥wkowa jest podstaw¬Ī prawdziwego sosu Cumberland. Zmieszana z chrzanem, sk√≥rk¬Ī pomara√Īczow¬Ī i gruszkami z odmian o du¬Ņej liczbie kom√≥rek kamiennych (daj¬Īcych chropowaty posmak) jest podstawowym angielskim dodatkiem do dziczyzny. Dost√™pne w handlu sosy na og√≥¬≥ zawieraj¬Ī jako podstaw√™ galaretk√™ porzeczkow¬Ī, b√™d¬Īca namiastk¬Ī bor√≥wkowej.
Tradycje: ga¬≥¬Īzki bor√≥wki brusznicy s¬Ī u¬Ņywane do ozdabiania koszyczk√≥w wielkanocnych oraz zawartego w nich po¬Ņywienia.

ZasiÍg wystÍpowania:

Pospolita w ca¬≥ym kraju. Wyst√™puje w runie suchych i ¬∂wie¬Ņych bor√≥w sosnowych, na piaszczystych, ¬Ņwirowatych, zasobnych w pr√≥chnic√™ kwa¬∂nych glebach, a tak¬Ņe na torfowiskach wysokich.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

Budowa kwiatka : Korona dzwonkowata

Typ Kwiatostanu : Grono

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Kszta≥t blaszki li∂cia : Eliptyczne

Unerwienie blaszki li∂cia : Pierzasta

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Kolor : R√≥¬Ņowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec

Gatunek jadalny

Gatunek leczniczy

Ro∂lina zimozielona

Drzewa i krzewy li∂ciaste

Ro∂lina uprawiana

Chamefit zdrewnia≥y

-
RODZINA Ericaceae (wrzosowate) -ilo∂ś 16
Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny), Ledum palustr(Bagno zwyczajne), Vaccinium myrtillus(Bor√≥wka czarna ), Vaccinium vitis-idaea(Bor√≥wka brusznica ), Vaccinium uliginosum(Bor√≥wka bagienna), Pyrola rotundifolia(Gruszyczka okr¬Īg¬≥olistna), Monotropa hypopitys(Korzeni√≥wka pospolita), Empetrum nigrum(Ba¬Ņyna czarna), Chamaedaphne calyculata(Chamedafne p√≥¬≥nocna), Oxycoccus palustris(¬Įurawina b¬≥otna), Cortusa matthioli(Zarzyczka g√≥rska), Erica tetralix(Wrzosiec bagienny¬†), Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny¬† ), Polemonium caeruleum(Wielosi¬≥ b¬≥√™kitny), Soldanella carpatica(Urdzik karpacki), Lysimachia thyrsiflora(Toje¬∂√¶ bukietowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Ericaceae (wrzosowate) -ilo∂ś 16
Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny),
Ledum palustr(Bagno zwyczajne),
Vaccinium myrtillus(Borówka czarna ),
Vaccinium vitis-idaea(Borówka brusznica ),
Vaccinium uliginosum(Borówka bagienna),
Pyrola rotundifolia(Gruszyczka okr¬Īg¬≥olistna),
Monotropa hypopitys(Korzeniówka pospolita),
Empetrum nigrum(Ba¬Ņyna czarna),
Chamaedaphne calyculata(Chamedafne pó³nocna),
Oxycoccus palustris(¬Įurawina b¬≥otna),
Cortusa matthioli(Zarzyczka górska),
Erica tetralix(Wrzosiec bagienny ),
Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny  ),
Polemonium caeruleum(Wielosi³ b³êkitny),
Soldanella carpatica(Urdzik karpacki),
Lysimachia thyrsiflora(Toje¶æ bukietowa),