Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:3
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Barszcz Mantegazziego (Ang: Giant Hogweed (Heracleum mantegazzianum, giant cow, (Du: Riesen-B√§renklau, £ac: Heracleum mantegazzianum)
-
Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī
-

Czy wiesz Ņe?.

Barszczowi Mantegazziego po¬∂wi√™cony jest utwór Genesis pt. "The Return of the Giant Hogweed" na albumie Nursery Cryme z 1971 roku.

The Return of the Giant Hogweed
Turn and run
Nothing can stop them
Around every river and canal their
Power is growing
Stamp them out
We must destroy them
They infiltrate each city with their thick dark warning odour
They are invincible
They seem immune to all our herbicidal battering

Long ago in the Russian hills
A Victorian explorer found the regal Hogweed by a marsh
He captured it and brought it home

Botanical creature stirs, seeking revenge
Royal beast did not forget
He came home to London
And made a present of the Hogweed to the Royal Gardens at Kew

Waste no time
They are approaching
Hurry now, we must protect ourselves and find some shelter
Strike by night
They are defenceless
They all need the sun to photosensitize their venom
Still they're invincible
Still they're immune to all our herbicidal battering

Fashionable country gentlemen had some cultivated wild gardens In which they innocently planted the Giant Hogweed throughout the land

Botanical creature stirs, seeking revenge
Royal beast did not forget
Soon they escaped, spreading their seed
Preparing for an onslaught
Threatening the human race

Mighty Hogweed is avenged
Human bodies soon will know anger
Kill them with your Hogweed hairs
Heracleum Mantegazziani
Avatar


Autor : Goslawa
2011-02-13
Autor : Goslawa 2011-02-13

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: klad astrowych
Rz¬Īd: selerowce
Rodzina: selerowate
Rodzaj: barszcz
Gatunek: barszcz Mantegazziego

Nazewnictwo

Barszcz Mantegazziego, b. kaukaski, b. mantegazyjski (Heracleum mantegazzianum) – gatunek ro¬∂liny z rodziny selerowatych (Apiaceae). Pochodzi z regionu Kaukazu. Rozprzestrzeniony zosta¬≥ pocz¬Ītkowo jako ro¬∂lina ozdobna w Europie zachodniej i w Ameryce P√≥¬≥nocnej, gdzie rozprzestrzeni¬≥ si√™ jako gatunek inwazyjny. W Polsce po raz pierwszy notowany w drugiej po¬≥owie XX w. Ma status kenofita we florze Polski. Na obszarach chronionych powinien by√¶ mechanicznie lub chemicznie niszczony.¬†

Morfologia:

£odyga
Wysoka nawet do 5 m, gruba do 10 cm, pusta w ¬∂rodku. W g√≥rnej cz√™¬∂ci silnie ow¬≥osiona, w dolnej mniej lub bardziej lu¬ľno ow¬≥osiona sztywnymi w¬≥oskami, szorstko bruzdowana, pokryta purpurowymi plamami.
Li¶cie
Skr√™toleg¬≥e, trzykrotnie-pierzastodzielne, osi¬Īgaj¬Ī do 3 m d¬≥ugo¬∂ci. Z¬≥o¬Ņone s¬Ī z w¬Īskich i ostrych odcink√≥w, na ko√Īcach wyci¬Īgni√™tych.
Kwiaty
Zebrane w baldachy z¬≥o¬Ņone o ¬∂rednicy do 50 cm, posiadaj¬Īce 50-150 szypu¬≥. Zewn√™trzne p¬≥atki korony poszczeg√≥lnych kwiat√≥w s¬Ī wyd¬≥u¬Ņone, bia¬≥e i maj¬Ī d¬≥ugo¬∂√¶ do 12 mm.
Owoc
Owalne i p³askie nie³upki o ¶rednicy oko³o 1 cm

Biologia i ekologia:

SIEDLISKO: ¬£¬Īki, zaro¬∂la, skraje las√≥w, rowy przydro¬Ņne. Do¬∂√¶ cz√™sta.
OKRES KWITNIENIA: Czerwiec - wrzesie√Ī.
WYSOKO¦Æ: 100 - 220 cm

W obszarze naturalnego zasi√™gu jest gatunkiem wyst√™puj¬Īcym w r√≥¬Ņnych zbiorowiskach zio¬≥oro¬∂lowych wykszta¬≥caj¬Īcych si√™ na polanach ¬∂r√≥dle¬∂nych i w innych miejscach otwartych, nas¬≥onecznionych, o wysokiej wilgotno¬∂ci powietrza, na ¬Ņyznych i pr√≥chnicznych glebach. Ro¬∂nie w towarzystwie innych wysokich na 2–3 m ro¬∂lin zielnych, przy czym w zbiorowiskach tych nigdy nie jest gatunkiem dominuj¬Īcym i jego udzia¬≥ rzadko przekracza 25%.

ZagroŅenia i ochrona:

Barszcz Mantegazziego jest ro¬∂lin¬Ī fototoksyczn¬Ī. Kontakt z jej sokiem mo¬Ņe wywo¬≥a√¶ fotodermatoz√™, rodzaj zapalenia skórnego powstaj¬Īcego wskutek wystawienia na ¬∂wiat¬≥o s¬≥oneczne b¬Īd¬ľ promieniowanie ultrafioletowe. W takich przypadkach skóra najpierw czerwienieje i zaczyna sw√™dzie√¶. W ci¬Īgu nast√™pnych 48 godzin formuj¬Ī si√™ piek¬Īce b¬Īble, które pozostawiaj¬Ī purpurowe i czarne blizny, mog¬Īce utrzymywa√¶ si√™ nawet przez kilka lat.
U zwierz¬Īt ro¬∂lina powoduje podra¬Ņnienie przewodu pokarmowego, biegunk√™, nudno¬∂ci, krwotoki wewn√™trzne.

Filmik youtube zosta¬≥ opublikowany,  Za zgod¬Ī Fundacji "Pal¬Īcy Problem Heracleum".

ZasiÍg wystÍpowania:

Naturalny zasi√™g obejmuje zachodni¬Ī cz√™¬∂√¶ pasma g√≥rskiego Wielkiego Kaukazu, gdzie wyst√™puje w zio¬≥oro¬∂lach od g√≥rnej granicy lasu (2200 m n.p.m.) po niziny rozpo¬∂cieraj¬Īce si√™ na p√≥¬≥nocny-zach√≥d i na po¬≥udniowy-wsch√≥d od pasma g√≥rskiego. W p√≥¬≥nocno-zachodniej cz√™¬∂ci zasi√™gu barszcz ro¬∂nie w zio¬≥oro¬∂lach towarzysz¬Īcych lasom ¬≥√™gowym w dolinie rzeki Kuba√Ī i nad jej lewostronnymi dop¬≥ywami, tak¬Ņe na stanowiskach ruderalnych i na od¬≥ogach.
Na terenie Polski pierwsze doniesienia o tym gatunku odnotowane zosta¬≥y w latach 70. XX wieku w zachodniej cz√™¬∂ci kraju. Problemem w precyzyjnym okre¬∂leniu rozprzestrzenienia tego gatunku jest to, ¬Ņe bywa nierozr√≥¬Ņniany od podobnego barszczu Sosnowskiego. Uznaje si√™, ¬Ņe barszcz Mantegazziego jest w naszym kraju rzadszy, wyst√™puje g¬≥√≥wnie w po¬≥udniowo-zachodniej cz√™¬∂ci kraju, cz√™¬∂ciej ni¬Ņ barszcz Sosnowskiego spotykany jest w miastach, gdzie sadzony by¬≥ jako ro¬∂lina ozdobna. Poniewa¬Ņ nazwy tych gatunk√≥w uznawane by¬≥y za synonimy, rzeczywisty stan rozprzestrzenienia obu tych gatunk√≥w pozostaje niejasny nie tylko w Polsce, ale tak¬Ņe w innych krajach, zw¬≥aszcza tam gdzie oba te gatunki wsp√≥¬≥wyst√™puj¬Ī.

Ciekawostki:

Barszczowi Mantegazziego po¬∂wi√™cony jest utwór Genesis pt. "The Return of the Giant Hogweed" na albumie Nursery Cryme z 1971 roku.

The Return of the Giant Hogweed
Turn and run
Nothing can stop them
Around every river and canal their
Power is growing
Stamp them out
We must destroy them
They infiltrate each city with their thick dark warning odour
They are invincible
They seem immune to all our herbicidal battering

Long ago in the Russian hills
A Victorian explorer found the regal Hogweed by a marsh
He captured it and brought it home

Botanical creature stirs, seeking revenge
Royal beast did not forget
He came home to London
And made a present of the Hogweed to the Royal Gardens at Kew

Waste no time
They are approaching
Hurry now, we must protect ourselves and find some shelter
Strike by night
They are defenceless
They all need the sun to photosensitize their venom
Still they're invincible
Still they're immune to all our herbicidal battering

Fashionable country gentlemen had some cultivated wild gardens In which they innocently planted the Giant Hogweed throughout the land

Botanical creature stirs, seeking revenge
Royal beast did not forget
Soon they escaped, spreading their seed
Preparing for an onslaught
Threatening the human race

Mighty Hogweed is avenged
Human bodies soon will know anger
Kill them with your Hogweed hairs
Heracleum Mantegazziani

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Budowa p≥atka : G¬≥√™boko wci√™te

Typ Kwiatostanu : Baldach z¬≥o¬Ņony

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Z¬≥o¬Ņony

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Nieparzystopierzastoz¬≥o¬Ņone

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Kolczasty

WyglĪd blaszki li∂cia : Pi¬≥kowany

Unerwienie blaszki li∂cia : Pierzasta

Wielko∂ś wciÍcia blaszki : Dzielna

£odyga przekrůj : ¬Įebrowana

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī

Gatunek trujĪcy

Stanowisko s≥oneczne

Ro∂lina dwuletnia

Ro∂lina uprawiana

Kenofit

Efemerofit

Hemikryptofit

-
RODZINA Apiaceae (baldaszkowate) -ilo∂ś 24
Anthriscus sylvestris(Trybula le¬∂na), Aegopodium podagraria(Podagrycznik pospolity), Torilis japonica(K¬≥obuczka pospolita), Pastinaca sativa(Pasternak zwyczajny), Sanicula europaea(¬Įankiel zwyczajny), Angelica archangelica, Archangelica officinalis(Arcydzi√™giel litwor, Dzi√™giel litwor), Heracleum mantegazzianum(Barszcz Mantegazziego), Pimpinella saxifraga(Biedrzeniec mniejszy), Angelica sylvestris(Dzi√™giel le¬∂ny), Carum carvi(Kminek zwyczajny), Sium latifolium(Marek szerokolistny), Oenanthe aquatica(Kropid¬≥o wodne), Astrantia major(Jarzmianka wi√™ksza), Hacquetia epipactis(Cieszynianka wiosenna), Daucus carota(Marchew zwyczajna), Heracleum sphondylium(Barszcz zwyczajny), Foeniculum vulgare(Fenku¬≥ w¬≥oski(koper w¬≥oski)), Peucedanum palustre(Gorysz b¬≥otny), Peucedanum cervaria(Gorysz siny), Silaum silaus(Koniop¬≥och ¬≥¬Īkowy), Pimpinella major(Biedrzeniec wielki), Aethusa cynapium(Blekot pospolity), Caucalis platycarpos (W¬≥√≥czyd¬≥o polne), Cicuta virosa(Szalej jadowity),

Liczba komentarzy 4

Dodaj komentarz.


Go¶æ (Monday August 12, 2013 00:08)

Pracownik mosiewskiego ogrodu botanicznego nazwa³ tê ro¶linê Borszewik, czy chodzi³o mu w³a¶nie o Giant hogweed?

Go¶æ (Monday August 12, 2013 00:04)

A ja jestem ofiar¬Ī tej ro¬∂liny. Dok¬≥adnie tak jak w opisie. Mam ma¬∂√¶ wybielaj¬Īc¬Ī sk√≥r√™, ale nie pomaga p√≥ki co... Pozdrawiam

Pacyfka99 (Thursday June 13, 2013 23:41)

Poprawione zmiany do jutra sie pojawi¬Ī :) dzieki za info.

Go¶æ (Thursday June 13, 2013 23:24)

Barszcz nie nale¬Ņy do rodziny Asteraceae!!Barszcz Sosnowskiego - PAL√Ą‚ÄěCY PROBLEM!
Genesis The Return Of The Giant Hogweed
ZdjÍciaRODZINA Apiaceae (baldaszkowate) -ilo∂ś 24
Anthriscus sylvestris(Trybula le¶na),
Aegopodium podagraria(Podagrycznik pospolity),
Torilis japonica(K³obuczka pospolita),
Pastinaca sativa(Pasternak zwyczajny),
Sanicula europaea(¬Įankiel zwyczajny),
Angelica archangelica, Archangelica officinalis(Arcydziêgiel litwor, Dziêgiel litwor),
Heracleum mantegazzianum(Barszcz Mantegazziego),
Pimpinella saxifraga(Biedrzeniec mniejszy),
Angelica sylvestris(Dziêgiel le¶ny),
Carum carvi(Kminek zwyczajny),
Sium latifolium(Marek szerokolistny),
Oenanthe aquatica(Kropid³o wodne),
Astrantia major(Jarzmianka wiêksza),
Hacquetia epipactis(Cieszynianka wiosenna),
Daucus carota(Marchew zwyczajna),
Heracleum sphondylium(Barszcz zwyczajny),
Foeniculum vulgare(Fenku³ w³oski(koper w³oski)),
Peucedanum palustre(Gorysz b³otny),
Peucedanum cervaria(Gorysz siny),
Silaum silaus(Koniop¬≥och ¬≥¬Īkowy),
Pimpinella major(Biedrzeniec wielki),
Aethusa cynapium(Blekot pospolity),
Caucalis platycarpos (W³óczyd³o polne),
Cicuta virosa(Szalej jadowity),