Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Kocimiêtka w³a¶ciwa (Ang: catnip, catswort, catmint, (Du: Echte Katzenminze, ac: Nepeta cataria)
-
Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ Pa¼dziernik
-

Czy wiesz e?.

  • Li¶cie wydzielaj± miêtowo-cytrynowy zapach, który przyci±ga koty (st±d nazwa – koty baraszkuj±c w tej ro¶linie bardzo czêsto doszczêtnie j± niszcz±).
  • Niektórzy pszczelarze obsadzaj± kocimiêtk± ule, gdy¿ przyci±ga nie tylko pszczo³y ale i inne owady. Ro¶lina wystêpuje te¿ pod nazw± nepeta, która pochodzi od rzymskiego miasta Nepeta. Rzymianie uprawiali j± w swoich ogrodach i u¿ywali jako przyprawy do potraw oraz do celów leczniczych.
Avatar


Autor : Goslawa
2010-11-05
Autor : Goslawa 2010-11-05

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¶liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: astrowe
Rz±d: jasnotowce
Rodzina: jasnotowate
Rodzaj: kocimiêtka
Gatunek: kocimiêtka w³a¶ciwa

Nazewnictwo


Kocimiêtka w³a¶ciwa (Nepeta cataria L. ) – gatunek ro¶liny z rodziny jasnotowatych. 


Morfologia:

Pokrój
Ro¶lina zielna o przyjemnej, cytrynowej woni, osi±ga wysoko¶æ od 45 do 120 cm.
£odyga
Rozga³êziona, miêkko ow³osiona.
Li¶cie
Naprzeciwleg³e, krótkoogonkowe, dolne trójk±tne, górne pod³ugowate, na obrze¿ach z±bkowane, u nasady w kszta³cie serca, z wierzchu omszone w kolorze zielonym, od spodu g³adkie koloru szarego.
Kwiaty
W postaci kielichów, od spodu zakoñczone okó³kami. Kwitnie bia³o lub ró¿owo. Dolna warga korony nakrapiana purpurowo. Okres kwitnienia przypada od czerwca do sierpnia.
Owoc
Poczwórna roz³upnia, g³adka i naga.

Zastosowanie:

Ro¶lina lecznicza
Surowiec zielarski : ziele (Herba Nepetea catariae). Ziele zawiera olejek eteryczny (do 0,7%), gorycze i garbniki.
Dzia³anie: moczopêdne, ¿ó³ciopêdne, uspokajaj±ce, przyspiesza proces trawienia. Stosuje siê g³ównie do leczenia zaburzeñ uk³adu nerwowego i chorób uk³adu trawienia[3].
Zbiór i suszenie: zbiera siê w czasie kwitnienia ro¶liny, podczas suchej i s³onecznej pogody. Suszy w miejscach przewiewnych i zacienionych lub w suszarni w temperaturze do 35 stopni. Surowiec przechowuje siê w zamkniêtych pojemnikach
Ro¶lina miododajna

Zasig wystpowania:

Wystêpuje w Ameryce, Azji i Europie. W Polsce gatunek niezbyt pospolity.

Ciekawostki:

  • Li¶cie wydzielaj± miêtowo-cytrynowy zapach, który przyci±ga koty (st±d nazwa – koty baraszkuj±c w tej ro¶linie bardzo czêsto doszczêtnie j± niszcz±).
  • Niektórzy pszczelarze obsadzaj± kocimiêtk± ule, gdy¿ przyci±ga nie tylko pszczo³y ale i inne owady. Ro¶lina wystêpuje te¿ pod nazw± nepeta, która pochodzi od rzymskiego miasta Nepeta. Rzymianie uprawiali j± w swoich ogrodach i u¿ywali jako przyprawy do potraw oraz do celów leczniczych.

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Typ Kwiatostanu : Nibyokó³ek

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Nakrzy¿leg³e

Wygld blaszki licia : Karbowany

Ksztat blaszki licia : Sercowato okr±g³y

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Kolor : Ró¿owy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ Pa¼dziernik

Gatunek leczniczy

Hemikryptofit

Chamefit niezdrewniay

-
RODZINA Lamiaceae (jasnotowate) -ilo 55
Ballota nigra(Mierznica czarna), Lamium purpureum(Jasnota purpurowa), Stachys recta(Czy¶ciec prosty), Lamium amplexicaule(Jasnota ró¿owa), Stachys palustris(Czy¶ciec b³otny), Stachys sylvatica(Czy¶ciec le¶ny), Stachys arvensis(Czy¶ciec polny), Stachys annua(Czy¶ciec roczny), Galeopsis tetrahit(Poziewnik szorstki), Mentha aquatica(Miêta nadwodna), Thymus serphyllum(Macierzanka piaskowa), Galeopsis pubescens(Poziewnik miêkkow³osy), Leonurus cardiaca(Serdecznik pospolity), Lamium maculatum(Jasnota plamista), Lamium album(Jasnota bia³a), Glechoma hederacea(Bluszczyk kurdybanek), Lamiastrum galeobdolon, Galeobdolon luteum(Gajowiec ¿ó³ty), Origanum vulgare(Lebiodka pospolita), Prunella vulgaris(G³owienka pospolita), Betonica officinalis (Bukwica zwyczajna), Acinos arvensis(Czy¶cica drobnokwiatowa), Salvia glutinosa(Sza³wia lepka), Ajuga genevensis(D±brówka kosmata (D. genewska)), Scutellaria hastifolia(Tarczyca oszczepowata), Scutellaria galericulata(Tarczyca pospolita), Chaiturus marrubiastrum (Szczeciogon szantowaty), Marrubium vulgare(Szanta zwyczajna), Salvia splendens(Sza³wia b³yszcz±ca, sza³wia ogrodowa ), Hyssopus officinalis(Hyzop lekarski), Clinopodium vulgare(Czy¶cica storzyszek), Nepeta cataria(Kocimiêtka w³a¶ciwa), Nepeta pannonica(Kocimiêtka naga), Nepeta mussinii(Kocimiêtka Mussina), Lavandula angustifolia(Lawenda w±skolistna), Thymus pulegioides(Macierzanka zwyczajna), Thymus praecox(Macierzanka wczesna), Thymus kosteleckyanus, T. pannonicus(Macierzanka pannoñska), Thymus carpaticus(Macierzanka karpacka), Thymus alpestris(Macierzanka halna), Nepeta grandiflora(Kocimiêtka wielkokwiatowa), Ajuga reptans(D±brówka roz³ogowa), Prunella grandiflora(G³owienka wielkokwiatowa), Lycopus europaeus(Karbieniec pospolity), (Zagorza³ek pó¼ny), Orobanche flava(Zaraza ¿ó³ta), Orobanche lutea(Zaraza czerwonawa), Verbena officinalis(Werbena pospolita), Pinguicula vulgaris(T³ustosz pospolity), Pinguicula alpina(T³ustosz alpejski ), Euphrasia rostkoviana(¦wietlik ³±kowy), Rhinanthus alectorolophus(Szelê¿nik w³ochaty), Rhinanthus serotinus(Szelê¿nik wiêkszy), Rhinanthus minor(Szelê¿nik mniejszy), Salvia verticillata(Sza³wia okrêgowa), Salvia pratensis(Sza³wia ³±kowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaRODZINA Lamiaceae (jasnotowate) -ilo 55
Ballota nigra(Mierznica czarna),
Lamium purpureum(Jasnota purpurowa),
Stachys recta(Czy¶ciec prosty),
Lamium amplexicaule(Jasnota ró¿owa),
Stachys palustris(Czy¶ciec b³otny),
Stachys sylvatica(Czy¶ciec le¶ny),
Stachys arvensis(Czy¶ciec polny),
Stachys annua(Czy¶ciec roczny),
Galeopsis tetrahit(Poziewnik szorstki),
Mentha aquatica(Miêta nadwodna),
Thymus serphyllum(Macierzanka piaskowa),
Galeopsis pubescens(Poziewnik miêkkow³osy),
Leonurus cardiaca(Serdecznik pospolity),
Lamium maculatum(Jasnota plamista),
Lamium album(Jasnota bia³a),
Glechoma hederacea(Bluszczyk kurdybanek),
Lamiastrum galeobdolon, Galeobdolon luteum(Gajowiec ¿ó³ty),
Origanum vulgare(Lebiodka pospolita),
Prunella vulgaris(G³owienka pospolita),
Betonica officinalis (Bukwica zwyczajna),
Acinos arvensis(Czy¶cica drobnokwiatowa),
Salvia glutinosa(Sza³wia lepka),
Ajuga genevensis(D±brówka kosmata (D. genewska)),
Scutellaria hastifolia(Tarczyca oszczepowata),
Scutellaria galericulata(Tarczyca pospolita),
Chaiturus marrubiastrum (Szczeciogon szantowaty),
Marrubium vulgare(Szanta zwyczajna),
Salvia splendens(Sza³wia b³yszcz±ca, sza³wia ogrodowa ),
Hyssopus officinalis(Hyzop lekarski),
Clinopodium vulgare(Czy¶cica storzyszek),
Nepeta cataria(Kocimiêtka w³a¶ciwa),
Nepeta pannonica(Kocimiêtka naga),
Nepeta mussinii(Kocimiêtka Mussina),
Lavandula angustifolia(Lawenda w±skolistna),
Thymus pulegioides(Macierzanka zwyczajna),
Thymus praecox(Macierzanka wczesna),
Thymus kosteleckyanus, T. pannonicus(Macierzanka pannoñska),
Thymus carpaticus(Macierzanka karpacka),
Thymus alpestris(Macierzanka halna),
Nepeta grandiflora(Kocimiêtka wielkokwiatowa),
Ajuga reptans(D±brówka roz³ogowa),
Prunella grandiflora(G³owienka wielkokwiatowa),
Lycopus europaeus(Karbieniec pospolity),
(Zagorza³ek pó¼ny),
Orobanche flava(Zaraza ¿ó³ta),
Orobanche lutea(Zaraza czerwonawa),
Verbena officinalis(Werbena pospolita),
Pinguicula vulgaris(T³ustosz pospolity),
Pinguicula alpina(T³ustosz alpejski ),
Euphrasia rostkoviana(¦wietlik ³±kowy),
Rhinanthus alectorolophus(Szelê¿nik w³ochaty),
Rhinanthus serotinus(Szelê¿nik wiêkszy),
Rhinanthus minor(Szelê¿nik mniejszy),
Salvia verticillata(Sza³wia okrêgowa),
Salvia pratensis(Sza³wia ³±kowa),