Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:5
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Sa³atnik le¶ny (Ang: Wall lettuce,( ac: Mycelis muralis)
-
Czerwiec Lipiec Sierpieñ
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-06-02
Autor : Pacyfka99 2010-06-02

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¶liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: astrowe
Rz±d: astrowce
Rodzina: astrowate
Podrodzina: Cichorioideae
Rodzaj: sa³atnik

Nazewnictwo

Dolne i ¶rodkowe li¶cie s± cienkie, nagie, przerywano pierzasto-dzielne o trójk±tnie z±bkowanych odcinkach. Nasady dolnych li¶ci stopniowo zwê¿aj± siê w oskrzydlony ogonek, li¶cie ¶rodkowe swoj± sercowat± nasad± obejmuj± ³odygê. Li¶cie górne s± ma³e, niepodzielone i maj± lancetowaty kszta³t. Charakterystyczn± cech± wszystkich li¶ci jest sinozielony kolor spodniej strony blaszki.

Morfologia:

£odyga
Wzniesiona, prosta, naga, o wysoko¶ci do 1 m. Ma zielony lub jasnobrunatny kolor, gór± rozga³êzia siê. Ro¶lina wytwarza krótkie k³±cze.
Li¶cie
Dolne i ¶rodkowe s± cienkie, nagie, przerywano pierzasto-dzielne o trójk±tnie z±bkowanych odcinkach. Nasady dolnych li¶ci stopniowo zwê¿aj± siê w oskrzydlony ogonek, li¶cie ¶rodkowe swoj± sercowat± nasad± obejmuj± ³odygê. Li¶cie górne s± ma³e, niepodzielone i maj± lancetowaty kszta³t. Charakterystyczn± cech± wszystkich li¶ci jest sinozielony kolor spodniej strony blaszki.
Kwiaty
Zebrane w niewielkie i w±skie koszyczki bardzo przypominaj±ce wygl±dem pojedyncze kwiaty. Koszyczki z kolei zebrane s± w rozpierzch³± wiechê. W pojedynczym koszyczku przewa¿nie 5 kwiatów jêzyczkowych. Okwiat poszczególnych kwiatów tworzy 5 p³atków korony zro¶niêtych w rurkê i 5-z±bkowy jêzyczek wygl±daj±cy, jak pojedynczy p³atek korony oraz puch kielichowy, powsta³y z przekszta³conego kielicha. Puch ten sk³ada siê z dwóch rzêdów szczecinek o ró¿nej d³ugo¶ci (zewnêtrzne s± krótsze). Wewn±trz kwiatu dolny s³upek z d³ug± szyjk± i rozwidlonym znamieniem i 5 prêcików zro¶niêtych nitkami w rurkê wokó³ s³upka. Walcowata okrywa koszyczka sk³ada siê z dwóch szeregów listków o brudnozielonych lub czerwonobrunatnych szczytach. Listki zewnêtrznej warstwy s± odstaj±ce.
Owoc
Wrzecionowate nie³upki zaopatrzone w krótki dzióbek i puch kielichowy.
Bylina.
Kwitnie od czerwca do sierpnia, zapylana jest przez muchy i pszczo³y. Wszystkie kwiaty w koszyczku zakwitaj± jednocze¶nie. Nasiona rozsiewane s± przez wiatr. Liczba chromosomów 2n= 18. Ro¶lina truj±ca. Gatunek o szerokim zakresie tolerancji ekologicznej. Ro¶nie w lasach li¶ciastych i mieszanych na ró¿nego rodzaju glebach, szczególnie jednak na glebach próchnicznych. Hemikryptofit.

Waciwoci

Budowa kwiatka : Kwiaty brze¿ne jêzyczkowate. Kwiaty ¶rodkowe rurkowate

Budowa patka : Postrzêpiony

Typ Kwiatostanu : Koszyczek

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Kolor : ¯ó³ty

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpieñ

Gatunek trujcy

Gatunek leczniczy

Hemikryptofit

-
PODRODZINA Asteroideae (astrowe [rurkokwiatowe]) -ilo 63
Achillea millefolium(Krwawnik pospolity), Bellis perennnis(Stokrotka pospolita), Aster amellus(Aster gawêdka), Artemisia vulgaris(Bylica pospolita), Picris hieracioides(Goryczel jastrzêbcowaty), Arctium lappa(£opian wiêkszy), Arctium tomentosum(£opian pajêczynowaty), Solidago canadiensis(Naw³oæ kanadyjska), Solidago gigantea(Naw³oæ olbrzymia(pó¼na)), bifidum(Jastrzêbiec siny), Sonchus oleraceus(Mlecz zwyczajny), Senecio vulgaris(Starzec zwyczajny), Solidago virgaurea(Naw³oæ pospolita), Tussilago farfara(Podbia³ pospolity), Erigeron canadensis(Przymiotno kanadyjskie (Konyza kanadyjska)), Lycopsis arvensis(Krzywoszyj polny), Matricaria inodora(Maruna bezwonna), Matricaria chamomilla(Rumianek pospolity), Galinsoga parviflora cav.(¯ó³tlica drobnokwiatowa), Centaurea cyanus(Chaber b³awatek), Cirsium arvense(Ostro¿eñ polny), Anthemis arvensis(Rumian polny), Centaurea rhenana(Chaber nadreñski), Carduus acanthoides(Oset nastroszony), Cirsium vulgare(Ostro¿eñ lancetowaty), Eupatorium cannabinum(Sadziec konopiasty), Centaurea jacea(Chaber ³±kowy), Centaurea scabiosa(Chaber driakiewnik), Galinsoga ciliata(¯ó³tlica ow³osiona), Hieracium umbellatum(Jastrzêbiec baldaszkowaty), Tragopogon pratensis(Kozibród ³±kowy), Lapsana communis(£oczyga pospolita), Inula britannica(Oman ³±kowy), Mycelis muralis(Sa³atnik le¶ny), Senecio jacobaea(Starzec jakubek), Senecio vernalis(Starzec wiosenny), Chamomilla suaveolens (Matricaria discoidea)(Rumianek bezpromieniowy), Helichrysum arenarium(Kocanki piaskowe), Arnica montana(Arnika górska, kupalnik górski), Ambrosia psilostachya(Ambrozja zachodnia ), Tanacetum vulgare(Wrotycz pospolity), Calendula officinalis(Nagietek lekarski), Petasites albus(Lepiê¿nik bia³y), Artemisia absinthium(Bylica pio³un), Erigeron ramosus Walters(Przymiotno ga³êziaste), Helianthus tuberosus(S³onecznik bulwiasty), Artemisia campestris(Bylica polna), Carlina acaulis(Dziewiêæsi³ bez³odygowy), Carlina onopordifolia(Dziewiêæsi³ pop³ocholistny), Leucanthemum waldsteinii(Jastrun okr±g³olistny), Achillea ptarmica(Krwawnik kichawiec), Echinops sphaerocephalus(Przegorzan kulisty), Artemisia annua(Bylica roczna), Scorzonera purpurea(Wê¿ymord stepowy), Antennaria dioica (Ukwap dwupienny), Bidens tripartita(Uczep trójlistkowy), Leontopodium alpinum(Szarotka alpejska), Gnaphalium sylvaticum(Szarota le¶na), Gnaphalium uliginosum(Szarota b³otna), Senecio fuchsi(Starzec Fuchsa), Helianthus annuus(S³onecznik zwyczajny), Serratula tinctoria(Sierpik barwierski), Aposeris foetida(Sa³atnica le¶na),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Leki z lasu cz. 1 - Sałatnik leśny - Mycelis muralis=Lactuca muralis
ZdjciaPODRODZINA Asteroideae (astrowe [rurkokwiatowe]) -ilo 63
Achillea millefolium(Krwawnik pospolity),
Bellis perennnis(Stokrotka pospolita),
Aster amellus(Aster gawêdka),
Artemisia vulgaris(Bylica pospolita),
Picris hieracioides(Goryczel jastrzêbcowaty),
Arctium lappa(£opian wiêkszy),
Arctium tomentosum(£opian pajêczynowaty),
Solidago canadiensis(Naw³oæ kanadyjska),
Solidago gigantea(Naw³oæ olbrzymia(pó¼na)),
bifidum(Jastrzêbiec siny),
Sonchus oleraceus(Mlecz zwyczajny),
Senecio vulgaris(Starzec zwyczajny),
Solidago virgaurea(Naw³oæ pospolita),
Tussilago farfara(Podbia³ pospolity),
Erigeron canadensis(Przymiotno kanadyjskie (Konyza kanadyjska)),
Lycopsis arvensis(Krzywoszyj polny),
Matricaria inodora(Maruna bezwonna),
Matricaria chamomilla(Rumianek pospolity),
Galinsoga parviflora cav.(¯ó³tlica drobnokwiatowa),
Centaurea cyanus(Chaber b³awatek),
Cirsium arvense(Ostro¿eñ polny),
Anthemis arvensis(Rumian polny),
Centaurea rhenana(Chaber nadreñski),
Carduus acanthoides(Oset nastroszony),
Cirsium vulgare(Ostro¿eñ lancetowaty),
Eupatorium cannabinum(Sadziec konopiasty),
Centaurea jacea(Chaber ³±kowy),
Centaurea scabiosa(Chaber driakiewnik),
Galinsoga ciliata(¯ó³tlica ow³osiona),
Hieracium umbellatum(Jastrzêbiec baldaszkowaty),
Tragopogon pratensis(Kozibród ³±kowy),
Lapsana communis(£oczyga pospolita),
Inula britannica(Oman ³±kowy),
Mycelis muralis(Sa³atnik le¶ny),
Senecio jacobaea(Starzec jakubek),
Senecio vernalis(Starzec wiosenny),
Chamomilla suaveolens (Matricaria discoidea)(Rumianek bezpromieniowy),
Helichrysum arenarium(Kocanki piaskowe),
Arnica montana(Arnika górska, kupalnik górski),
Ambrosia psilostachya(Ambrozja zachodnia ),
Tanacetum vulgare(Wrotycz pospolity),
Calendula officinalis(Nagietek lekarski),
Petasites albus(Lepiê¿nik bia³y),
Artemisia absinthium(Bylica pio³un),
Erigeron ramosus Walters(Przymiotno ga³êziaste),
Helianthus tuberosus(S³onecznik bulwiasty),
Artemisia campestris(Bylica polna),
Carlina acaulis(Dziewiêæsi³ bez³odygowy),
Carlina onopordifolia(Dziewiêæsi³ pop³ocholistny),
Leucanthemum waldsteinii(Jastrun okr±g³olistny),
Achillea ptarmica(Krwawnik kichawiec),
Echinops sphaerocephalus(Przegorzan kulisty),
Artemisia annua(Bylica roczna),
Scorzonera purpurea(Wê¿ymord stepowy),
Antennaria dioica (Ukwap dwupienny),
Bidens tripartita(Uczep trójlistkowy),
Leontopodium alpinum(Szarotka alpejska),
Gnaphalium sylvaticum(Szarota le¶na),
Gnaphalium uliginosum(Szarota b³otna),
Senecio fuchsi(Starzec Fuchsa),
Helianthus annuus(S³onecznik zwyczajny),
Serratula tinctoria(Sierpik barwierski),
Aposeris foetida(Sa³atnica le¶na),