Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Ziarnop¬≥on wiosenny(( £ac: Ficaria verna)
-
Marzec Kwiecie√Ī Maj
-

Czy wiesz Ņe?.

Ziele ziarnop¬≥onu (Herba Ficariae) ma pewne w¬≥asno¬∂ci lecznicze i dawniej by¬≥o u¬Ņywane w medycynie ludowej. Zawiera garbniki, alkaloidy i du¬Ņe ilo¬∂ci witaminy C. Zbiera si√™ je przy bezdeszczowej pogodzie i suszy w miejscu zacienionym. Dawniej zielem ziarnop¬≥onu leczono hemoroidy i brodawki.
M¬≥ode li¬∂cie s¬Ī jadalne, dawniej ludno¬∂√¶ wiejska wczesn¬Ī wiosn¬Ī (na tzw. przednówku) z g¬≥odu spo¬Ņywa¬≥a m¬≥ode li¬∂cie ziarnop¬≥onu, uwa¬Ņaj¬Īc je za smaczne warzywo. Jednak starsze li¬∂cie staj¬Ī si√™ gorzkie i truj¬Īce.
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-07-07
Autor : Pacyfka99 2010-07-07

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Rz¬Īd: jaskrowce
Rodzina: jaskrowate
Rodzaj: ziarnop³on, jaskier

Nazewnictwo


Ziarnop³on wiosenny, jaskier wiosenny, zwyczajowa nazwa pszonka (Ficaria verna Huds.) Рgatunek ro¶liny wieloletniej z rodziny jaskrowatych.


Morfologia:

£odyga
Pojedyncza lub rozga¬≥√™ziona o d¬≥ugo¬∂ci do 30 cm, p¬≥o¬Ņy si√™ nie korzeni¬Īc si√™ w w√™z¬≥ach, podnosi si√™ do wysoko¬∂ci 15 cm.
Korze√Ī
Obok cienkich korzeni obecne s¬Ī tak¬Ņe bulwy korzeniowe o maczugowatym kszta¬≥cie.
Li¶cie
Mi√™siste, b¬≥yszcz¬Īce i nagie. S¬Ī ca¬≥obrzegie lub karbowane na brzegu. Blaszka li¬∂ciowa o ¬∂rednicy 2–4 cm ma okr¬Īg¬≥osercowaty kszta¬≥t, osadzona jest na d¬≥ugim ogonku li¬∂ciowym. Li¬∂cie wyrastaj¬Ī na ¬≥odydze skr√™tolegle. Czasem w k¬Ītach dolnych li¬∂ci wyrastaj¬Ī jajowate bulwki[5].
Kwiaty
Kwiaty o ¬∂rednicy 2–3 cm maj¬Ī okwiat z¬≥o¬Ņony z 3 wolnych, zielono¬Ņ√≥¬≥tych dzia¬≥ek kielicha o wymiarach 4-9 √ó 3-6 mm oraz 8–12 wolnych, ¬Ņ√≥¬≥tych p¬≥atk√≥w korony o wymiarach 10-15 √ó 3-7 mm. Kwiaty osadzone s¬Ī na kr√≥tkich szypu¬≥kach. Poszczeg√≥lne cz√™¬∂ci sk¬≥adowe kwiatu osadzone s¬Ī spiralnie.
Owoc
Omszone nie³upki o wymiarach 2,6-2,8 × 1,8-2 mm bez dzióbka[

Biologia i ekologia:

Bylina, geofit. Kwitnie od marca do maja, pr√™ciki i s¬≥upki dojrzewaj¬Ī równocze¬∂nie. Kwiaty maj¬Ī miodniki i s¬Ī zapylane przez owady (b¬≥onkówki i muchówki). Nasiona posiadaj¬Ī elajosom i roznoszone s¬Ī przez mrówki, ro¬∂lina jednak rzadko wytwarza owoce – wi√™kszo¬∂√¶ kwiatów pozostaje bezp¬≥odnych. Ro¬∂lina cz√™¬∂ciej rozmna¬Ņa si√™ wegetatywnie za pomoc¬Ī bulw korzeniowych oraz bulwek ¬≥odygowych, które s¬Ī rodzajem rozmnó¬Ņek. Spotka√¶ go mo¬Ņna naj¬≥atwiej w ¬Ņyznych lasach li¬∂ciastych, zw¬≥aszcza w lasach ¬≥√™gowych, poza tym wyst√™puje na wilgotnych ¬≥¬Īkach, w zaro¬∂lach, nad brzegami potoków i ¬ľróde¬≥. W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla rz√™du (O.) Fagetalia, zwi¬Īzku (All.) Allo-Ulmion, zespo¬≥u (Ass.) Ca¬≥a ro¬∂lina, jak wszystkie jaskry, jest truj¬Īca.

Zastosowanie:

Bywa uprawiany jako ro¬∂lina ozdobna, szczególnie jako ro¬∂lina okrywowa pod drzewami. Jego walorem jest fakt, ¬Ņe zakwita bardzo wcze¬∂nie i podobnie, jak w ¬∂rodowisku naturalnym mo¬Ņe rosn¬Ī√¶ w cieniu, gdy¬Ņ wi√™kszo¬∂√¶ jego cyklu ¬Ņyciowego przebiega wczesn¬Ī wiosn¬Ī, zanim drzewa rozwin¬Ī li¬∂cie. Oprócz typowej formy gatunku uprawia si√™ bardziej ozdobne kultywary, np. `Albus` o kremowobia¬≥ych i l¬∂ni¬Īcych kwiatach, `Brazen Hussy` o ¬Ņó¬≥tych na górnej stronie, a br¬Īzowych na spodniej kwiatach i br¬Īzowo-zielonych li¬∂ciach. Rozmna¬Ņa si√™ go g¬≥ównie wegetatywnie, nie ma szczególnych wymaga√Ī co do gleby, ale powinna ona by√¶ wilgotna.

ZasiÍg wystÍpowania:

Kwitnie od marca do maja WYSOKO¬¶√Ü: 10 - 15 cm Ro¬∂nie na glebach podmok¬≥ych, ¬Ņyznych, zasobnych w azot: w wilgotnych lasach li¬∂ciastych, zaro¬∂lach, na ¬≥¬Īkach, brzegach wód. Lasy ¬≥√™gowe, poza tym wyst√™puje na wilgotnych ¬≥¬Īkach, w zaro¬∂lach, nad brzegami potoków i ¬ľróde¬≥ 

Ciekawostki:

Ziele ziarnop¬≥onu (Herba Ficariae) ma pewne w¬≥asno¬∂ci lecznicze i dawniej by¬≥o u¬Ņywane w medycynie ludowej. Zawiera garbniki, alkaloidy i du¬Ņe ilo¬∂ci witaminy C. Zbiera si√™ je przy bezdeszczowej pogodzie i suszy w miejscu zacienionym. Dawniej zielem ziarnop¬≥onu leczono hemoroidy i brodawki.
M¬≥ode li¬∂cie s¬Ī jadalne, dawniej ludno¬∂√¶ wiejska wczesn¬Ī wiosn¬Ī (na tzw. przednówku) z g¬≥odu spo¬Ņywa¬≥a m¬≥ode li¬∂cie ziarnop¬≥onu, uwa¬Ņaj¬Īc je za smaczne warzywo. Jednak starsze li¬∂cie staj¬Ī si√™ gorzkie i truj¬Īce.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Karbowany

Kszta≥t blaszki li∂cia : Sercowaty

Unerwienie blaszki li∂cia : Pierzasta

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : ¬Į√≥¬≥ty

Okres kwitnienia

Marzec Kwiecie√Ī Maj

Gatunek trujĪcy

Hemikryptofit

Geofit

-
RODZINA Ranunculaceae (jaskrowate) -ilo∂ś 26
Ranunculus acris(Jaskier ostry), Anemone ranunculoides(Zawilec ¬Ņ√≥¬≥ty), Ranunculus thora(Jaskier okr¬Īg¬≥olistny), Ranunculus lingua(Jaskier wielki), Ranunculus arvensis(Jaskier polny), Consolida regalis(Ostr√≥¬Ņeczka polna), Anemone nemorosa(Zawilec gajowy), Isopyrum thalictroides(Zdroj√≥wka rutewkowata), Ficaria verna(Ziarnop¬≥on wiosenny), Caltha palustris(Knie√¶ b¬≥otna), Aquilegia vulgaris(Orlik pospolity), Ranunculus repens (Jaskier roz¬≥ogowy, jaskier rozes¬≥any ), Helleborus viridis(Ciemiernik zielony), Actaea spicata(Czerniec gronkowy), Ranunculus sceleratus(Jaskier jadowity), Ranunculus lanuginosus(Jaskier kosmaty), Caltha laeta(Knie√¶ b¬≥otna g√≥rska), Berberis vulgaris(Berberys zwyczajny¬†), Anemone narcissiflora(Zawilec narcyzowy), Ranunculus circinatus(W¬≥osienicznik (jaskier) kr¬Ī¬Ņkolistny), Aconitum moldavicum(Tojad mo¬≥dawski), Aconitum firmum(Tojad mocny), Aconitum lycoctonum(Tojad lisi), Aconitum variegatum(Tojad dzi√≥baty; Tojad pstry), Pulsatilla pratensis(Sasanka ¬≥¬Īkowa), Anemone alpina(Sasanka alpejska),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Ziarnop√Ö‚Äöon wiosenny
ZdjÍciaRODZINA Ranunculaceae (jaskrowate) -ilo∂ś 26
Ranunculus acris(Jaskier ostry),
Anemone ranunculoides(Zawilec ¬Ņ√≥¬≥ty),
Ranunculus thora(Jaskier okr¬Īg¬≥olistny),
Ranunculus lingua(Jaskier wielki),
Ranunculus arvensis(Jaskier polny),
Consolida regalis(Ostr√≥¬Ņeczka polna),
Anemone nemorosa(Zawilec gajowy),
Isopyrum thalictroides(Zdrojówka rutewkowata),
Ficaria verna(Ziarnop³on wiosenny),
Caltha palustris(Knieæ b³otna),
Aquilegia vulgaris(Orlik pospolity),
Ranunculus repens (Jaskier roz³ogowy, jaskier rozes³any ),
Helleborus viridis(Ciemiernik zielony),
Actaea spicata(Czerniec gronkowy),
Ranunculus sceleratus(Jaskier jadowity),
Ranunculus lanuginosus(Jaskier kosmaty),
Caltha laeta(Knieæ b³otna górska),
Berberis vulgaris(Berberys zwyczajny ),
Anemone narcissiflora(Zawilec narcyzowy),
Ranunculus circinatus(W¬≥osienicznik (jaskier) kr¬Ī¬Ņkolistny),
Aconitum moldavicum(Tojad mo³dawski),
Aconitum firmum(Tojad mocny),
Aconitum lycoctonum(Tojad lisi),
Aconitum variegatum(Tojad dzióbaty; Tojad pstry),
Pulsatilla pratensis(Sasanka ¬≥¬Īkowa),
Anemone alpina(Sasanka alpejska),