Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Rzodkiewnik pospolity (Ang: thale cress, mouse-ear cress, (Du: Acker-Schmalwand, £ac: Arabidopsis thaliana)
-
-

Czy wiesz Ņe?.

Rzodkiewnik pospolity jest ro¬∂lin¬Ī która ostatnio wprawi¬≥a w os¬≥upienie naukowców jest niewielka, niepozorna, ma nieefektowne drobne bia¬≥e kwiatki i wyst√™puje do¬∂√¶ pospolicie niemal na ca¬≥ym ¬∂wiecie, tak¬Ņe i u nas. Wydawa¬≥o si√™, ¬Ņe poznano j¬Ī dobrze, bo rzodkiewnik pospolity (Arabidopsis thaliana), o którym mowa, jest od lat ulubionym organizmem modelowym dla genetyków, fizjologów ro¬∂lin czy biochemików. Genom ro¬∂liny odczytano w grudniu 2000 r, natomiast badacze z Instytutu Maxa Plancka w Tybindze postanowili porówna√¶ DNA Arabidopsis hodowanego w laboratoriach z jego 19 dzikimi odpowiednikami z ró¬Ņnych stron naszego globu. I w¬≥a¬∂nie wyniki zaskoczy¬≥y badaczy, bo okaza¬≥o si√™, ¬Ņe ró¬Ņnice w genach tego samego w ko√Īcu gatunku s¬Ī ogromne. Wygl¬Īd ro¬∂lin te¬Ņ bywa odmienny, ale materia¬≥ genetyczny ma dodatkowo wiele zaskakuj¬Īcych cech. Warto zaznaczy√¶, ¬Ņe wykonano i¬∂cie benedykty√Īsk¬Ī prac√™ - liczb√™ prób szacuje si√™ na miliard. Wi√™cej szczegó¬≥ów - w materiale d¬ľwi√™kowym. ¬¨ród¬≥o: Max Planck Society O badaniach nad rzodkiewnikiem mówi¬Ī: prof. Ewa Bartnik, genetyk z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN i El¬Ņbieta Strucka ¬¨ród¬≥o: Polskie Radio
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-07-07
Autor : Pacyfka99 2010-07-07

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: klad ró¬Ņowych
Rz¬Īd: kapustowce
Rodzina: kapustowate
Rodzaj: rzodkiewnik
Gatunek: rzodkiewnik pospolity

Nazewnictwo

Rzodkiewnik pospolity (Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.) – gatunek ro¬∂liny zielnej, nale¬Ņ¬Īcy do rodziny kapustowatych. Rzodkiewnik pospolity jest w botanice (m.in. genetyce ro¬∂lin) gatunkiem modelowym (podobnie jak myszy i muszka owocowa w badaniach biologicznych cz¬≥owieka)

Morfologia:

Pokrój
Ro¶lina jednoroczna (wystêpuje zarówno forma jara, jak i ozima), u do³u szorstko ow³osiona.
£odyga
Wysoko¬∂√¶ 5-30 cm, szarozielona, smuk¬≥a i cienka, s¬≥abo ulistniona, rozga¬≥√™ziaj¬Īca si√™ ku g√≥rze. W dole szorstko ow¬≥osiona, pokryta 2-3 dzielnymi w¬≥oskami.
Li¶cie
Odziomkowe w rozetce g√™sto ow¬≥osione, ¬≥opatkowate lub jajowate, ca¬≥obrzegie lub z¬Ībkowane, t√™pe. Li¬∂cie ¬≥odygowe mniejsze, siedz¬Īce, lancetowate, u nasady klinowato zw√™¬Ņone.
Kwiaty
Ma³e, bia³e. Dzia³ki kielicha stulone, p³atki korony 2-4 mm d³ugo¶ci. Owoce
Wzniesione, r√≥wnow¬Īskie i lekko sp¬≥aszczone ¬≥uszczyny o d¬≥ugo¬∂ci 0,5-2 cm, na cienkich i delikatnych szypu¬≥ach o d¬≥ugo¬∂ci 1-1,5 cm. Nasienie
Jajowate, 0,4-0,5 mm d¬≥ugo¬∂ci i 0,25 mm szeroko¬∂ci, lekko sp¬≥aszczone, s¬≥abo po¬≥yskuj¬Īce.

Biologia i ekologia:

Ro¬∂lina jednoroczna. Kwitnie od kwietnia do maja, czasem drugi raz jesieni¬Ī. Siedlisko: ugory, wysypiska, ogrody, przydro¬Ņa, mury, skarpy, ubogie murawy. Gleby mniej lub bardziej suche i do¬∂√¶ ubogie w wap√Ī, piaszczyste, rzadziej l¬Ņejsze, gliniaste. W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla Ass. Papaveretum argemones

Zastosowanie:

z

ZasiÍg wystÍpowania:

Pierwotnie wystêpowa³ tylko w obszarze Morza ¦ródziemnego, jednak rozprzestrzeni³ siê znacznie. Obecnie wystêpuje prawie w ca³ej Europie i Azji, niektórych obszarach Afryki Pó³nocnej oraz na Azorach. We florze Polski jest prawdopodobnie archeofitem.

Ciekawostki:

Rzodkiewnik pospolity jest ro¬∂lin¬Ī która ostatnio wprawi¬≥a w os¬≥upienie naukowców jest niewielka, niepozorna, ma nieefektowne drobne bia¬≥e kwiatki i wyst√™puje do¬∂√¶ pospolicie niemal na ca¬≥ym ¬∂wiecie, tak¬Ņe i u nas. Wydawa¬≥o si√™, ¬Ņe poznano j¬Ī dobrze, bo rzodkiewnik pospolity (Arabidopsis thaliana), o którym mowa, jest od lat ulubionym organizmem modelowym dla genetyków, fizjologów ro¬∂lin czy biochemików. Genom ro¬∂liny odczytano w grudniu 2000 r, natomiast badacze z Instytutu Maxa Plancka w Tybindze postanowili porówna√¶ DNA Arabidopsis hodowanego w laboratoriach z jego 19 dzikimi odpowiednikami z ró¬Ņnych stron naszego globu. I w¬≥a¬∂nie wyniki zaskoczy¬≥y badaczy, bo okaza¬≥o si√™, ¬Ņe ró¬Ņnice w genach tego samego w ko√Īcu gatunku s¬Ī ogromne. Wygl¬Īd ro¬∂lin te¬Ņ bywa odmienny, ale materia¬≥ genetyczny ma dodatkowo wiele zaskakuj¬Īcych cech. Warto zaznaczy√¶, ¬Ņe wykonano i¬∂cie benedykty√Īsk¬Ī prac√™ - liczb√™ prób szacuje si√™ na miliard. Wi√™cej szczegó¬≥ów - w materiale d¬ľwi√™kowym. ¬¨ród¬≥o: Max Planck Society O badaniach nad rzodkiewnikiem mówi¬Ī: prof. Ewa Bartnik, genetyk z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN i El¬Ņbieta Strucka ¬¨ród¬≥o: Polskie Radio

Inne:

Hiszpa√Īska gazeta El País podaje, ¬Ņe „w du√Īskiej firmie bioin¬Ņynieryjnej wyhodowano ro¬∂lin√™, której li¬∂cie przybieraj¬Ī czerwon¬Ī barw√™, je¬∂li ro¬∂nie ona nad zakopanymi materia¬≥ami wybuchowymi”. Ten ro¬∂linny wykrywacz min, rzodkiewnik pospolity, zmienia kolor pod wp¬≥ywem dwutlenku azotu, wydobywaj¬Īcego si√™ z zakopanych min. „Kiedy korzenie pobieraj¬Ī t√™ substancj√™, zachodzi biochemiczna reakcja ¬≥a√Īcuchowa, wskutek której ro¬∂lina wytwarza naturalne barwniki — antocyjany”. Prezes firmy biotechnologicznej Simon Oostergaard opowiada o zastosowaniu tej ro¬∂liny: „Trzeba zawie¬ľ√¶ nasiona na zaminowany teren, rozsia√¶ je, poczeka√¶ pi√™√¶ tygodni i rozbroi√¶ miny”. Jego zdaniem szerokie zastosowanie ro¬∂linnego wykrywacza min mog¬≥oby co roku ocali√¶ tysi¬Īce ludzi. Po wojnach stoczonych w XX wieku w 75 krajach pozosta¬≥o jakie¬∂ 100 milionów min l¬Īdowych.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Typ Kwiatostanu : Grono

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

WyglĪd blaszki li∂cia : Z¬Ībkowany

Kszta≥t blaszki li∂cia : Pod¬≥ugowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : ¬£opatkowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Jajowate

Unerwienie blaszki li∂cia : Pierzasta

£odyga przekrůj : Ob¬≥a

Ogonek li∂cia : Na ogonku

PrÍciki : Pr√™ciki wolne

Kolor : Bia³y

Okres kwitnienia

Kwiecie√Ī Maj

Archeofit

Terofit

Hemikryptofit

-
RODZINA Brassicaceae (kapustowate) -ilo∂ś 43
Capsella bursa pastoris(Tasznik pospolity), Berteroa incana(Pyleniec pospolity), Descurainia sophia(Stulicha psia), Lepidium ruderale(Pieprzyca gruzowa), Sinapis arvensis(Gorczyca polna), Rorippa amphibia(Rzepicha ziemnowodna), Erysimum cheiranthoides(Pszonak drobnokwiatowy), Brassica napus(Rzepak ozimy), Raphanus raphanistrum(Rzodkiew ¬∂wirzepa), Thlaspi arvense(Tobo¬≥ki polne), Teesdalia nudicaulis(Chroszcz nago¬≥odygowy), Alliaria Heist.ex(Czosnaczek pospolity), Diplotaxis(Dwurz¬Īd), Arabis(G√™si√≥wka), Draba(G¬≥odek), Sinapis(Gorczyca), Barbarea vulgaris(Gorczycznik pospolity), Cheiranthus cheiri(Lak pospolity), Alliaria petiolata(Czosnaczek pospolity), Arabis arenosa(Rze¬Ņusznik piaskowy (G√™si√≥wka piaskowa)), Armoracia rusticana (A. lapathifolia)(Chrzan pospolity), Erophila verna(Wiosn√≥wka pospolita), Arabidopsis thaliana(Rzodkiewnik pospolity), Diplotaxis muralis(Dwurz¬Īd murowy), Aurinia saxatilis (Smagliczka skalna, smagliczka Arduina ), Sisymbrium officinale(Stulisz lekarski), Diplotaxis tenuifolia(Dwurz¬Īd w¬Īskolistny), Arabis caucasica(G√™si√≥wka kaukaska), Arabis hirsuta(G√™si√≥wka szorstkow¬≥osista), Sinapis alba(Gorczyca bia¬≥a), Brassica campestris(Kapusta w¬≥a¬∂ciwa polna), Brassica napus(Kapusta rzepak), Camelina alyssum(Lnicznik w¬≥a¬∂ciwy), Dentaria bulbifera (¬Įywiec cebulkowy), Cochlearia polonica(Warzucha polska), Raphanus sativus(Rzodkiew zwyczajna), (Rze¬Ņusznik Hallera, G√™si√≥wka Hallera), Cardamine hirsuta(Rze¬Ņucha w¬≥ochata), Cardamine pratensis(Rze¬Ņucha ¬≥¬Īkowa), Cardamine flexuosa(Rze¬Ņucha le¬∂na), Cardamine amara(Rze¬Ņucha gorzka), Rorippa sylvestris(Rzepicha le¬∂na), Rorippa palustris(Rzepicha b¬≥otna),

Liczba komentarzy 2

Dodaj komentarz.


Pacyfka99 (Saturday April 6, 2013 23:23)

Gromada : Magnoliophyta (okrytonasienne)

Go¶æ (Saturday April 6, 2013 19:20)

Jaki rodzaj ro¶liny? Okrytonasienna czy nagonasienna?Rzodkiewnik pospolity - jednak niezwyk√Ö‚Äöa ro√Ö‚Äļlina
Rzodkiewnik Pospolity
ZdjÍciaRODZINA Brassicaceae (kapustowate) -ilo∂ś 43
Capsella bursa pastoris(Tasznik pospolity),
Berteroa incana(Pyleniec pospolity),
Descurainia sophia(Stulicha psia),
Lepidium ruderale(Pieprzyca gruzowa),
Sinapis arvensis(Gorczyca polna),
Rorippa amphibia(Rzepicha ziemnowodna),
Erysimum cheiranthoides(Pszonak drobnokwiatowy),
Brassica napus(Rzepak ozimy),
Raphanus raphanistrum(Rzodkiew ¶wirzepa),
Thlaspi arvense(Tobo³ki polne),
Teesdalia nudicaulis(Chroszcz nago³odygowy),
Alliaria Heist.ex(Czosnaczek pospolity),
Diplotaxis(Dwurz¬Īd),
Arabis(Gêsiówka),
Draba(G³odek),
Sinapis(Gorczyca),
Barbarea vulgaris(Gorczycznik pospolity),
Cheiranthus cheiri(Lak pospolity),
Alliaria petiolata(Czosnaczek pospolity),
Arabis arenosa(Rze¬Ņusznik piaskowy (G√™si√≥wka piaskowa)),
Armoracia rusticana (A. lapathifolia)(Chrzan pospolity),
Erophila verna(Wiosnówka pospolita),
Arabidopsis thaliana(Rzodkiewnik pospolity),
Diplotaxis muralis(Dwurz¬Īd murowy),
Aurinia saxatilis (Smagliczka skalna, smagliczka Arduina ),
Sisymbrium officinale(Stulisz lekarski),
Diplotaxis tenuifolia(Dwurz¬Īd w¬Īskolistny),
Arabis caucasica(Gêsiówka kaukaska),
Arabis hirsuta(Gêsiówka szorstkow³osista),
Sinapis alba(Gorczyca bia³a),
Brassica campestris(Kapusta w³a¶ciwa polna),
Brassica napus(Kapusta rzepak),
Camelina alyssum(Lnicznik w³a¶ciwy),
Dentaria bulbifera (¬Įywiec cebulkowy),
Cochlearia polonica(Warzucha polska),
Raphanus sativus(Rzodkiew zwyczajna),
(Rze¬Ņusznik Hallera, G√™si√≥wka Hallera),
Cardamine hirsuta(Rze¬Ņucha w¬≥ochata),
Cardamine pratensis(Rze¬Ņucha ¬≥¬Īkowa),
Cardamine flexuosa(Rze¬Ņucha le¬∂na),
Cardamine amara(Rze¬Ņucha gorzka),
Rorippa sylvestris(Rzepicha le¶na),
Rorippa palustris(Rzepicha b³otna),