Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:2
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Gnie¼nik le¶ny (Ang: Bird's-nest Orchid,( ac: Neottia nidus-avis)
-
Maj Czerwiec
-
Avatar


Autor : Goslawa
2009-10-23
Autor : Goslawa 2009-10-23

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¶liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: jednoli¶cienne
Rz±d: szparagowce
Rodzina: storczykowate
Podrodzina: epidendronowe
Rodzaj: gnie¼nik
Gatunek: gnie¼nik le¶ny

Nazewnictwo

Gnie¼nik le¶ny to gatunek byliny nale¿±cy do rodziny storczykowatych (Orchidaceae). W Polsce wystêpuje na ca³ym obszarze, ale jest ro¶lin± rzadko spotykan±. Jest przedstawicielem nielicznej grupy cudzo¿ywnych ro¶lin bezzieleniowych. Ro¶lina ta objêta jest w Polsce ochron± gatunkow±. Kwitnie od drugiej po³owy maja do czerwca.

Morfologia:

Pêd
Po kilku-kilkunastu latach podziemnego rozwoju wypuszcza nadziemne pêdy z kwiatami i zredukowanymi li¶æmi. Pêdy o wysoko¶ci do 50 cm s± pocz±tkowo ¿ó³te, pó¼niej brunatne, grube i soczyste.
Li¶cie
Na pêdach wystêpuj± ³uskowate, równie¿ bezzieleniowe li¶cie, o tym samym kolorze co pêd. Podobnie jak pozosta³e czê¶ci ro¶liny s± one niezdolne do fotosyntezy. Zazwyczaj jest ich 4-5, najczê¶ciej s± to tylko pochwy li¶ciowe, czasami krótkie, blaszki o postrzêpionych koñcach.
Kwiaty
Zebrane w grono licz±ce 10-30 ma³ych kwiatów bez ostrogi, tej samej barwy co pêd. Z³o¿one s± z 6 dzia³ek o d³ugo¶ci do 8 mm z dwuklapow± war¿k± o d³ugo¶ci do 12 mm. Pozosta³e dzia³ki okwiatu tworz± he³m, wewn±trz którego znajduje siê prêtos³up.
Owoc
Rozdêta torebka o d³ugo¶ci do 10 mm.
Korzeñ
Grube i soczyste korzenie, które s± spl±tane na kszta³t ptasiego gniazda (st±d nazwa rodzajowa ro¶liny).

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Typ Kwiatostanu : Grono

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Unerwienie blaszki licia : Równoleg³a lub ³ukowata

Ogonek licia : Siedz±cy

Kolor : Br±zowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec

Gatunek pod ochron

Geofit

-
RODZINA Orchidaceae (storczykowate) -ilo 15
Neottia nidus-avis(Gnie¼nik le¶ny), Dactylorhiza majalis(Kuku³ka szerokolistna), Listera ovata(Listera jajowata), Epipactis helleborine(Kruszczyk szerokolistny), Epipactis palustris(Kruszczyk b³otny), Dactylorhiza fuchsii(Kuku³ka Fuchsa), Dactylorhiza incarnata(Kuku³ka krwista), Cephalanthera rubra(Bu³awnik czerwony), Cephalanthera damasonium(Bu³awnik wielkokwiatowy), Corallorhiza trifida(¯³obik koralowy), Malaxis monophyllos(Wyblin jednolistny), Goodyera repens(Tajê¿a jednostronna), Orchis mascula(Storczyk mêski), Orchis militaris(Storczyk kukawka), Traunsteinera globosa(Storczyca kulista),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjcia


Wsplne cechy dla Orchidaceae (storczykowate)

- Rolina chroniona


RODZINA Orchidaceae (storczykowate) -ilo 15
Neottia nidus-avis(Gnie¼nik le¶ny),
Dactylorhiza majalis(Kuku³ka szerokolistna),
Listera ovata(Listera jajowata),
Epipactis helleborine(Kruszczyk szerokolistny),
Epipactis palustris(Kruszczyk b³otny),
Dactylorhiza fuchsii(Kuku³ka Fuchsa),
Dactylorhiza incarnata(Kuku³ka krwista),
Cephalanthera rubra(Bu³awnik czerwony),
Cephalanthera damasonium(Bu³awnik wielkokwiatowy),
Corallorhiza trifida(¯³obik koralowy),
Malaxis monophyllos(Wyblin jednolistny),
Goodyera repens(Tajê¿a jednostronna),
Orchis mascula(Storczyk mêski),
Orchis militaris(Storczyk kukawka),
Traunsteinera globosa(Storczyca kulista),