Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Czosnaczek pospolity (Ang: Garlic mustard, (Du: Knoblauchsrauke, £ac: Alliaria petiolata)
-
-

Czy wiesz Ņe?.

 -ro¬∂lina po roztarciu wydziela intensywny zapach czosnku (st¬Īd nazwa). 
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-05-12
Autor : Pacyfka99 2010-05-12

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: klad ró¬Ņowych
Rz¬Īd: kapustowce
Rodzina: kapustowate
Rodzaj: czosnaczek
Gatunek: czosnaczek pospolity

Nazewnictwo


Czosnaczek pospolity (Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et Grande) – gatunek ro¬∂liny nale¬Ņ¬Īcej do rodziny kapustowatych. Jedyny przedstawiciel monotypowego rodzaju czosnaczek Alliaria. 


Morfologia:

Pokrój
Wysoko¬∂√¶ 30-100 cm[3]. W pierwszym roku wegetacji wyrasta rozeta li¬∂ci blisko gruntu, kt√≥ra pozostaje zielona przez zim√™. Wiosn¬Ī drugiego roku wykszta¬≥ca doros¬≥¬Ī, kwitn¬Īc¬Ī posta√¶. Po wydaniu nasion li¬∂cie obumieraj¬Ī, sucha ¬≥odyga z cz√™¬∂ci¬Ī owoc√≥w pozostaje jeszcze przez lato.
£odyga
Przewa¬Ņnie pojedyncza, je¬Ņeli ro¬∂lina ro¬∂nie w pe¬≥nym ¬∂wietle mo¬Ņe by√¶ krzaczasto rozga¬≥√™ziona, osi¬Īga 30-60 cm wysoko¬∂ci. Prosto wzniesiona, g√™sto ulistniona, kanciasta, w dolnej cz√™¬∂ci odstaj¬Īco ow¬≥osiona.
Li¶cie
Nagie, cienkie, o silnym zapachu czosnku. Dolne d¬≥ugoogonkowe, okr¬Īg¬≥ojajowate lub nerkowate, karbowane lub pi¬≥kowane, g√≥rne li¬∂cie z coraz kr√≥tszymi ogonkami, tr√≥jk¬Ītne do jajowatych, nieregularnie pi¬≥kowane. M¬≥ode li¬∂cie jasnozielone, sercowate, na brzegu z¬Ībkowate, a po rozdarciu pachn¬Īce czosnkiem.
Kwiaty
Ma¬≥e, zebrane w grona wyrastaj¬Īce z k¬Īt√≥w najwy¬Ņszych li¬∂ci. Kwiaty maj¬Ī cztery jasnozielone dzia¬≥ki kielicha, cztery bia¬≥e p¬≥atki korony, 6 pr√™cik√≥w, 4 z nich d¬≥u¬Ņsze.
Owoce
Czterokanciasta ¬≥uszczyna. Nasiona szorstkie, brunatne do czarnych. Pojedyncza ro¬∂lina mo¬Ņe wyda√¶ tysi¬Īce nasion, kt√≥re rozsiewaj¬Ī si√™ na kilka metr√≥w wok√≥¬≥.

Biologia i ekologia:

Ro¬∂lina dwuletnia, hemikryptofit. Kwitnie od kwietnia do lipca . Siedlisko: gatunek le¬∂ny, wyst√™puje g¬≥√≥wnie w lasach li¬∂ciastych i zbiorowiskach skraj√≥w las√≥w, tak¬Ņe w za¬≥omach skalnych i obrze¬Ņach dr√≥g. Preferuje gleby gliniasto-piaszczyste i ¬Ņwirowe, o du¬Ņej zawarto¬∂ci pr√≥chnicy i sk¬≥adnik√≥w pokarmowych. W Polsce wyst√™puje na ni¬Ņu, czasem na ni¬Ņszych partiach Karpat. Ro¬∂lina azotolubna. W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla O. Glechometalia
Cechy fitochemiczne
W cz√™¬∂ci nadziemnej ro¬∂liny zawarty jest olejek gorczyczny o bardzo ostrym smaku, flawonoid aliarozyd, glikozyd izosiarkocyjaninowy. W korzeniach stwierdzono glukonasturcyn√™, a w nasionach kardenolidy. Mimo to jest praktycznie nieszkodliwy. Spo¬Ņyty przez krowy mo¬Ņe spowodowa√¶ nieprzyjemny smak mleka

Zastosowanie:

Ro¬∂lina lecznicza – u¬Ņywany dawniej do ok¬≥adania ropiej¬Īcych i trudno goj¬Īcych si√™ ran i wrzod√≥w.
Sztuka kulinarna – li¬∂cie wykorzystywane we Francji jako sk¬≥adnik sa¬≥atek. U¬Ņywany r√≥wnie¬Ņ jako przyprawa.

ZagroŅenia i ochrona:

Z powodu braku naturalnych szkodników i szybkiego rozprzestrzeniania si√™ ro¬∂lin√™ uznano za gatunek inwazyjny.

ZasiÍg wystÍpowania:

Wyst√™puje na obszarze Europy i Azji Zachodniej, na Pó¬≥wyspie Indyjskim i w Afryce Pó¬≥nocnej (Algieria, Maroko, Tunezja). W Polsce jest bardzo pospolity.Czosnaczek wyst√™puje tak¬Ņe w Ameryce Pó¬≥nocnej (USA), gdzie zosta¬≥ introdukowany w 1850 r.

Ciekawostki:

 -ro¬∂lina po roztarciu wydziela intensywny zapach czosnku (st¬Īd nazwa). 

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Typ Kwiatostanu : Grono

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Karbowany

WyglĪd blaszki li∂cia : Z¬Ībkowany

WyglĪd blaszki li∂cia : Pi¬≥kowany

Kszta≥t blaszki li∂cia : Nerkowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Sercowaty

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Ogonek li∂cia : Na ogonku

PrÍciki : Pr√™ciki wolne

Kolor : Bia³y

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec

Gatunek jadalny

Gatunek leczniczy

Ro∂lina pachnĪca

Ro∂lina dwuletnia

Hemikryptofit

-
RODZINA Brassicaceae (kapustowate) -ilo∂ś 43
Capsella bursa pastoris(Tasznik pospolity), Berteroa incana(Pyleniec pospolity), Descurainia sophia(Stulicha psia), Lepidium ruderale(Pieprzyca gruzowa), Sinapis arvensis(Gorczyca polna), Rorippa amphibia(Rzepicha ziemnowodna), Erysimum cheiranthoides(Pszonak drobnokwiatowy), Brassica napus(Rzepak ozimy), Raphanus raphanistrum(Rzodkiew ¬∂wirzepa), Thlaspi arvense(Tobo¬≥ki polne), Teesdalia nudicaulis(Chroszcz nago¬≥odygowy), Alliaria Heist.ex(Czosnaczek pospolity), Diplotaxis(Dwurz¬Īd), Arabis(G√™si√≥wka), Draba(G¬≥odek), Sinapis(Gorczyca), Barbarea vulgaris(Gorczycznik pospolity), Cheiranthus cheiri(Lak pospolity), Alliaria petiolata(Czosnaczek pospolity), Arabis arenosa(Rze¬Ņusznik piaskowy (G√™si√≥wka piaskowa)), Armoracia rusticana (A. lapathifolia)(Chrzan pospolity), Erophila verna(Wiosn√≥wka pospolita), Arabidopsis thaliana(Rzodkiewnik pospolity), Diplotaxis muralis(Dwurz¬Īd murowy), Aurinia saxatilis (Smagliczka skalna, smagliczka Arduina ), Sisymbrium officinale(Stulisz lekarski), Diplotaxis tenuifolia(Dwurz¬Īd w¬Īskolistny), Arabis caucasica(G√™si√≥wka kaukaska), Arabis hirsuta(G√™si√≥wka szorstkow¬≥osista), Sinapis alba(Gorczyca bia¬≥a), Brassica campestris(Kapusta w¬≥a¬∂ciwa polna), Brassica napus(Kapusta rzepak), Camelina alyssum(Lnicznik w¬≥a¬∂ciwy), Dentaria bulbifera (¬Įywiec cebulkowy), Cochlearia polonica(Warzucha polska), Raphanus sativus(Rzodkiew zwyczajna), (Rze¬Ņusznik Hallera, G√™si√≥wka Hallera), Cardamine hirsuta(Rze¬Ņucha w¬≥ochata), Cardamine pratensis(Rze¬Ņucha ¬≥¬Īkowa), Cardamine flexuosa(Rze¬Ņucha le¬∂na), Cardamine amara(Rze¬Ņucha gorzka), Rorippa sylvestris(Rzepicha le¬∂na), Rorippa palustris(Rzepicha b¬≥otna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Wild Food : Garlic Mustard(Alliaria petiolata)
ZdjÍciaRODZINA Brassicaceae (kapustowate) -ilo∂ś 43
Capsella bursa pastoris(Tasznik pospolity),
Berteroa incana(Pyleniec pospolity),
Descurainia sophia(Stulicha psia),
Lepidium ruderale(Pieprzyca gruzowa),
Sinapis arvensis(Gorczyca polna),
Rorippa amphibia(Rzepicha ziemnowodna),
Erysimum cheiranthoides(Pszonak drobnokwiatowy),
Brassica napus(Rzepak ozimy),
Raphanus raphanistrum(Rzodkiew ¶wirzepa),
Thlaspi arvense(Tobo³ki polne),
Teesdalia nudicaulis(Chroszcz nago³odygowy),
Alliaria Heist.ex(Czosnaczek pospolity),
Diplotaxis(Dwurz¬Īd),
Arabis(Gêsiówka),
Draba(G³odek),
Sinapis(Gorczyca),
Barbarea vulgaris(Gorczycznik pospolity),
Cheiranthus cheiri(Lak pospolity),
Alliaria petiolata(Czosnaczek pospolity),
Arabis arenosa(Rze¬Ņusznik piaskowy (G√™si√≥wka piaskowa)),
Armoracia rusticana (A. lapathifolia)(Chrzan pospolity),
Erophila verna(Wiosnówka pospolita),
Arabidopsis thaliana(Rzodkiewnik pospolity),
Diplotaxis muralis(Dwurz¬Īd murowy),
Aurinia saxatilis (Smagliczka skalna, smagliczka Arduina ),
Sisymbrium officinale(Stulisz lekarski),
Diplotaxis tenuifolia(Dwurz¬Īd w¬Īskolistny),
Arabis caucasica(Gêsiówka kaukaska),
Arabis hirsuta(Gêsiówka szorstkow³osista),
Sinapis alba(Gorczyca bia³a),
Brassica campestris(Kapusta w³a¶ciwa polna),
Brassica napus(Kapusta rzepak),
Camelina alyssum(Lnicznik w³a¶ciwy),
Dentaria bulbifera (¬Įywiec cebulkowy),
Cochlearia polonica(Warzucha polska),
Raphanus sativus(Rzodkiew zwyczajna),
(Rze¬Ņusznik Hallera, G√™si√≥wka Hallera),
Cardamine hirsuta(Rze¬Ņucha w¬≥ochata),
Cardamine pratensis(Rze¬Ņucha ¬≥¬Īkowa),
Cardamine flexuosa(Rze¬Ņucha le¬∂na),
Cardamine amara(Rze¬Ņucha gorzka),
Rorippa sylvestris(Rzepicha le¶na),
Rorippa palustris(Rzepicha b³otna),