Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:5
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
¬¶laz dziki(( £ac: Malva sylvestris)
-
Maj Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī Pa¬ľdziernik
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-05-08
Autor : Pacyfka99 2010-05-08

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: klad ró¬Ņowych
Rz¬Īd: ¬∂lazowce
Rodzina: ¶lazowate
Rodzaj: ¶laz
Gatunek: ¶laz dziki

Nazewnictwo


¬¶laz dziki (Malva sylvestris L.), czasami nazywany tak¬Ņe ¬∂lazem le¬∂nym – gatunek ro¬∂liny nale¬Ņ¬Īcy do rodziny ¬∂lazowatych (Malvaceae). W gwarach ludowych ¬∂laz dziki nazywany jest: ¬∂lazik, ¬∂laz√≥wka, malwa dzika, guziczkowe ziele, ¬∂laz zaj√™czy, k√™dzierzawiec.¬†


Morfologia:

£odyga
Szorstko ow¬≥osiona, pok¬≥adaj¬Īca lub wzniesiona, u do¬≥u drewniej¬Īca, w g√≥rze odstaj¬Īco ga¬≥√™zista, o d¬≥ugo¬∂ci od 30 do 120 cm.
Li¶cie
W nasadzie sercowate, okr¬Īg¬≥awe, ogonkowe, 5-7 d¬≥oniastoklapowane, z p¬≥ytko karbowanymi lub pi¬≥kowanymi brzegami.
Kwiaty
Na nier√≥wnych szypu¬≥kach, du¬Ņe, o ¬∂r. do 6 cm, wyrastaj¬Ī w pachwinach li¬∂ci g√≥rnych od 2 do 6 kwiat√≥w. Korona 3-4-krotnie d¬≥u¬Ņsza od kielicha, pi√™cop¬≥atkowa. P¬≥atki g¬≥√™boko wyci√™te, purpurowo-fioletowe lub czarnofioletowe o d¬≥ugo¬∂ci od 1,5 do 3 cm, z widocznymi na powierzchni p¬≥atk√≥w trzema ciemniejszymi pr¬Ī¬Ņkami. S¬≥upek wielokrotny z licznymi szyjkami. Kwitnie od maja do pa¬ľdziernika.
Owoc
Roz¬≥upnia sk¬≥adaj¬Īca si√™ od 9 do 11 jednonasiennych roz¬≥upek o zaokr¬Īglonych brzegach.

Biologia i ekologia:

Ro¬∂lina dwuletnia lub bylina, hemikryptofit. Kwitnie od ko√Īca czerwca do p√≥¬ľnego pa¬ľdziernika. Kwiaty zapylane przez owady. Ro¬∂lina miododajna. Siedlisko: przydro¬Ņa, przychacia, zr√™by,przydro¬Ņa, skraje las√≥w, w ogrodach jest chwastem. Ro¬∂lina ruderalna. Jest ro¬∂lin¬Ī wska¬ľnikow¬Ī piaszczystych gleb. Lubi gleby ¬∂rednie i l¬Ņejsze nie kwa¬∂ne, nie znosi gleb mokrych. W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla SAll.

Zastosowanie:

Ro¶lina lecznicza
Surowiec zielarski
Kwiat ¬∂lazu dzikiego (Flos Malvae sylvestris) o 5 du¬Ņych, promienistych, sercowato wci√™tych p¬≥atkach korony i charakterystycznym podwójnym kielichu, purpuroworó¬Ņowy z ciemniejszymi ¬Ņy¬≥kami, osadzony po kilka w k¬Ītach li¬∂ci. Jest surowcem ¬∂luzowym. Zawarto¬∂√¶ ¬∂luzu wynosi 0,5-6%. Kwiaty zawieraj¬Ī ponadto glikozyd antocyjanowy: malwin√™, kwasy organiczne i sk¬≥adniki mineralne.
Dzia³anie
Surowiec ten jest u¬Ņywany jako ¬∂rodek os¬≥aniaj¬Īcy i zmi√™kczaj¬Īcy zewn√™trznie i wewn√™trznie w stanach nie¬Ņytowych nosa i zapalnych dróg oddechowych. Zawarty w kwiatach ¬∂luz przechodzi do wyci¬Īgów wodnych i powleka b¬≥ony ¬∂luzowe jamy ustnej, gard¬≥a i krtani, chroni¬Īc je przed podra¬Ņnieniem, ¬≥agodzi równie¬Ņ kaszel, przywraca ruch nab¬≥onka rz√™skowego, u¬≥atwia odkrztuszanie i zmniejsza stan zapalny. Jest jednym z surowców ro¬∂linnych które mog¬Ī by√¶ stosowane u ma¬≥ych dzieci i niemowl¬Īt.
Dawkowanie
Napar z kwiatów ¬∂lazu dzikiego uzyskuje si√™ poprzez naparzanie pod przykryciem przez 15 minut 1-2 ¬≥y¬Ņek surowca zalanych 350ml wrz¬Ītku. Po 15 minutach nale¬Ņy odcedzi√¶ napar. Pi√¶ po ⅛ szklanki 3 razy dziennie po jedzeniu w suchym kaszlu i chrypce. Napar mo¬Ņna równie¬Ņ stosowa√¶ do p¬≥ukania gard¬≥a oraz w postaci lewatyw u ma¬≥ych dzieci w nawykowych zaparciach. Napar taki nadaje si√™ równie¬Ņ do kapieli niemowl¬Īt z atopowym zapaleniem skóry.
Zbiór i suszenie
Do celów leczniczych zbiera si√™ od czerwca do sierpnia w okresie zakwitania ¬∂wie¬Ņo rozwini√™te kwiaty, zrywaj¬Īc je r√™cznie bez szypu¬≥ek i staraj¬Īc si√™ nie zgniata√¶ koron. Szybko suszy si√™ roz¬≥o¬Ņone cienk¬Ī warstw¬Ī w cieniu i przewiewie w celu zachowania pi√™knej niebieskofioletowej barwy.
Ro¶lina jadalna
Dawniej spo¬Ņywany by¬≥ jako jarzyna. Z m¬≥odych li¬∂ci i p√™dów ¬∂lazu sporz¬Īdzano zup√™ zio¬≥ow¬Ī, sa¬≥atk√™ i
dodatki. Z suszonych li¬∂ci robiono herbat√™. Kwiaty dodawano do surówek.
Ro¶lina ozdobna
Jest uprawiany jako ro¬∂lina ozdobna. Nadaje si√™ na rabaty kwiatowe w ogródkach, szczególnie naturalistycznych. Uprawiane kultywary maj¬Ī kwiaty o barwie od bia¬≥ej przez niebiesk¬Ī do ciemnopurpurowej.

Zmiennosś:

Tworzy miesza√Īce z ¬∂. drobnokwiatowym i ¬∂. zaniedbanym.

ZasiÍg wystÍpowania:

Jest szeroko rozprzestrzeniony. Rodzime obszary jego wyst√™powania to Europa, du¬Ņa cz√™¬∂√¶ Azji, Afryka Pó¬≥nocna. Rozprzestrzeni¬≥ si√™ tak¬Ņe na Azorach i gdzieniegdzie poza obszarem swojego rodzimego wyst√™powania. W Polsce wyst√™puje pospolicie na ca¬≥ym ni¬Ņu i w ni¬Ņszych partiach gór. Ro¬∂nie cz√™sto w miejscach nas¬≥onecznionych, w rowach i przy drogach. W wielu krajach jest uprawiany.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Budowa p≥atka : G¬≥√™boko wci√™te

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

WyglĪd blaszki li∂cia : Pi¬≥kowany

Kszta≥t blaszki li∂cia : Sercowato okr¬Īg¬≥y

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Fioletowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī Pa¬ľdziernik

Gatunek leczniczy

Hemikryptofit

-
RODZINA Malvaceae (¬∂lazowate) -ilo∂ś 9
Malva sylvestris(¬¶laz dziki), Malva neglecta(¬¶laz zaniedbany), Malva alcea(¬¶laz zygmarek), Alcea rosea (Malwa r√≥¬Ņowa), Thymelaea passerina(Wilczypieprz roczny), Daphne mezereum(Wawrzynek wilcze¬≥yko), Daphne cneorum(Wawrzynek g¬≥√≥wkowy,Wawrzynek g¬≥√≥wkowaty), Lavatera thuringiaca (¬¶laz√≥wka turyngska), Malva moschata(¬¶laz pi¬Ņmowy),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Malvaceae (¬∂lazowate) -ilo∂ś 9
Malva sylvestris(¦laz dziki),
Malva neglecta(¦laz zaniedbany),
Malva alcea(¦laz zygmarek),
Alcea rosea (Malwa r√≥¬Ņowa),
Thymelaea passerina(Wilczypieprz roczny),
Daphne mezereum(Wawrzynek wilcze³yko),
Daphne cneorum(Wawrzynek g³ówkowy,Wawrzynek g³ówkowaty),
Lavatera thuringiaca (¦lazówka turyngska),
Malva moschata(¬¶laz pi¬Ņmowy),