Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:3
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
PowĂłj polny(( Łac: Convolvulus arvensis)
-
Maj Czerwiec Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą PaÂździernik
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-07-05
Autor : Pacyfka99 2012-07-05

Domena: eukarionty
Królestwo: roÂśliny
Klad: roÂśliny naczyniowe
Klad: roÂśliny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: astrowe
RzÂąd: psiankowce
Rodzina: powojowate
Rodzaj: powój
Gatunek: powój polny

Morfologia:

PokrĂłj
Roœnie rozes³ana na ziemi, jak d³ugo ma dostateczn¹ iloœÌ œwiat³a.
Korzenie
Tworzy silnie rozwiniêty system korzeniowy. Korzenie g³ówne wrastaj¹ w g³¹b ziemi na 2-4 m. Odrastaj¹ce od nich poziomo, na du¿ej g³êbokoœci korzenie boczne w odleg³oœci 1-2 m od korzenia g³ównego ponownie pionowo wrastaj¹ w ziemiê. Na korzeniach bocznych jesieni¹ wyrastaj¹ p¹czki przybyszowe, a z nich roœlina tworzy nowe odrosty.
ÂŁodyga
Pe³zaj¹ca lub wij¹ca siê, d³ugoœci 20-100 (wyj¹tkowo 200) cm. Naziemna czêœÌ owija siê wokó³ innych roœlin czy przedmiotów zawsze w lewo. Pod ziemi¹ roœlina posiada nitkowate i rozga³êzione k³¹cze.
LiÂście
Pojedyncze, na ogonkach, skrĂŞtolegÂłe, u nasady strzaÂłkowate lub lancetowate.
Kwiaty
O lejkowatej kornie, w bia³oró¿owe smugi, albo ca³kiem bia³e lub ca³kiem ró¿owe. W pewnej odleg³oœci od kwiatu wystêpuj¹ ma³e podkwiatki. Kwiaty otwieraj¹ siê tylko przy s³oùcu i przekwitaj¹ po jednym dniu. Podczas kwitnienia wydzielaj¹ zapach migda³ów. Kwiaty o d³ugoœci do 26 mm zapylane przez motyle, roœlina miododajna. Kwitnie od maja do paŸdziernika.
Owoc
Torebka zawierajÂąca maksymalnie do 4 ciemnobrunatnych nasion.

Biologia i ekologia:

RoÂśnie na polach, przydroÂżach, terenach ruderalnych, nasypach. W uprawach rolnych jest uporczywym chwastem, w zboÂżach powoduje ich wyleganie. Hemikryptofit, geofit. W klasyfikacji zbiorowisk roÂślinnych gatunek charakterystyczny dla klasy Agropyretea, Ass. Convolvulo-Agropyretum.
RoÂślina trujÂąca
Ziele i korzeĂą zawierajÂą flawonoidy, kwas kawowy, Âżywice, garbniki i zwiÂązki kumarynowe. Najsilniej trujÂące sÂą nasiona.
2n=48
Hemikryptofit
rzadko Geofit

Zagrożenia i ochrona:

Chwast trudny do wytĂŞpienia. RozÂłogi korzeniowe znajdujÂą siĂŞ g³êboko, poza zasiĂŞgiem pÂługa. Mimo regularnego niszczenia odrostów roÂślina utrzymuje siĂŞ przy Âżyciu przez dwa lata, nim wyczerpie zgromadzone w korzeniach substancje zapasowe. W tym czasie moÂże wytworzyĂŚ dziesiÂątki nowych odrostów.

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona dzwonkowata

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Wygląd blaszki liścia : CaÂłobrzegi

Kształt blaszki liścia : Lancetowate

Kształt blaszki liścia : Jajowate

Kształt blaszki liścia : Odwrotnie jajowate

Ogonek liścia : Na ogonku

Kolor : BiaÂły

Kolor : Fioletowy

Kolor : Ró¿owy

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą PaÂździernik

Gatunek trujący

Hemikryptofit

Geofit

-

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Powój polny
Zdjęcia


Wspólne cechy dla Convolvulaceae (powojowate)

- Kolor biały
- Trujące
- Hemikryptofit
- Liście na ogonku
- Wygląd blaszki liścia całobrzegi


RODZINA Convolvulaceae (powojowate) -ilość 2
Calystegia sepium(Kielisznik zaroÂślowy),
Convolvulus arvensis(PowĂłj polny),