Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:2
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Niezapominajka piaskowa(( Łac: Myosotis stricta)
-
KwiecieĂą Maj Czerwiec
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-07-22
Autor : Pacyfka99 2012-07-22

Już wkrótce

Nazewnictwo

Niezapominajka (Myosotis L. – dosÂłownie "mysie uszko" z greckiego mys – mysz i us – ucho) – rodzaj roÂślin nale¿¹cy do rodziny ogórecznikowatych. Zwyczajowo nazywana czasami niezabudkÂą. WystĂŞpuje w stanie dzikim w umiarkowanych strefach Europy, Azji, Ameryki PóÂłnocnej, Ameryki PoÂłudniowej, Australii, Afryki. Liczy ok. 50 gatunków, spoÂśród których typowym jest Myosotis scorpioides L.. Nale¿¹ tu roÂśliny zielne: jednoroczne, dwuletnie i byliny.

Morfologia:

PokrĂłj
RoÂśliny zielne krĂłtko owÂłosione lub nagie.
LiÂście
SkrĂŞtolegÂłe, pojedyncze, caÂłobrzegie, liÂście Âłodygowe siedzÂące, zwykle podÂługowatolancetowate.
Kwiaty
Zebrane w szczytowych skrêtkach, groniasto siê wyd³u¿aj¹cych w trakcie kwitnienia. Kwiatostany zwykle s¹ bezlistne, rzadziej ulistnione (z przysadkami). Kwiaty 5-krotne, promieniste, w p¹czku s¹ skrêcone. Kielich ze zroœniêtych dzia³ek ma kszta³t dzwonkowaty lub lejkowaty, na szczycie 5-³atkowy lub z¹bkowy, u wielu gatunków wyd³u¿a siê po przekwitnieniu. Rurkowotalerzykowata korona kwiatu niebieska, rzadziej bia³a, ró¿owa czy ¿ó³ta. PiêÌ zros³ych p³atków tworzy p³aski lub s³abo wklês³y r¹bek. Przy wlocie rurki korony znajduje siê piêÌ jasno¿ó³tych wskaŸników nektaru (osklepek). Prêciki zwykle s¹ krótkie i ukryte w rurce korony. S³upek osadzony na p³askim osadniku zakoùczony jest nitkowat¹ szyjk¹ ze s³abo rozszerzonym na koùcu znamieniem. Zal¹¿nia z³o¿ona z 4 czêœci.
Owoce
RozÂłupnie rozpadajÂące siĂŞ na 4, zwykle trĂłjgraniasto jajowate i gÂładkie rozÂłupki

Biologia i ekologia:

2n = 48

Zasięg występowania:

Piaszczyste pola ,murawy

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona kó³kowa

Typ Kwiatostanu : SkrĂŞtek

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Kształt blaszki liścia : Lancetowate

Kształt blaszki liścia : PodÂługowate

Kształt blaszki liścia : Eliptyczne

Ogonek liścia : SiedzÂący

Ogonek liścia : Na ogonku

Kolor : Niebieski

Okres kwitnienia

KwiecieĂą Maj Czerwiec

Terofit

-
RODZINA Boraginaceae (szorstkolistne) -ilość 12
Myosotis arvensis(Niezapominajka polna), Pulmonaria obscura(Miodunka Ìma), Myosotis stricta(Niezapominajka piaskowa), Myosotis sylvatica(Niezapominajka leœna), Symphytum officinale(¯ywokost lekarski), Echium vulgare(¯mijowiec zwyczajny), Myosotis palustris(Niezapominajka b³otna), Phacelia tanacetifolia(Facelia b³êkitna), Anchusa officinalis(Farbownik lekarski), Asperugo procumbens(Lepczyca rozes³ana), Symphytum cordatum(¯ywokost sercowaty), Echium russicum(¯mijowiec czerwony),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjęciaRODZINA Boraginaceae (szorstkolistne) -ilość 12
Myosotis arvensis(Niezapominajka polna),
Pulmonaria obscura(Miodunka ĂŚma),
Myosotis stricta(Niezapominajka piaskowa),
Myosotis sylvatica(Niezapominajka leÂśna),
Symphytum officinale(ÂŻywokost lekarski),
Echium vulgare(ÂŻmijowiec zwyczajny),
Myosotis palustris(Niezapominajka bÂłotna),
Phacelia tanacetifolia(Facelia b³êkitna),
Anchusa officinalis(Farbownik lekarski),
Asperugo procumbens(Lepczyca rozesÂłana),
Symphytum cordatum(ÂŻywokost sercowaty),
Echium russicum(ÂŻmijowiec czerwony),