Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Cykoria podró¿nik (Ang: Chicory, (Du: Gemeine Wegwarte, ac: Cichorium intybus)
-
-

Czy wiesz e?.

-Wed³ug legendy kwiaty cykorii swój niebieski kolor zawdziêczaj± oczom dziewczyny, p³acz±cej za straconym ukochanym.
-Cykoriê podró¿nik czêsto sadzi siê w zegarach kwiatowych z powodu regularnego otwierania siê i zamykania kwiatostanów.
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-06-21
Autor : Pacyfka99 2012-06-21

Domena: j±drowce
Królestwo: ro¶liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: astrowe
Rz±d: astrowce
Rodzina: astrowate
Podrodzina: Cichorioideae
Rodzaj: cykoria
Gatunek: cykoria podró¿nik

Nazewnictwo


Cykoria podró¿nik (Cichorium intybus L.) – gatunek ro¶liny nale¿±cy do rodziny astrowatych. Rodzimy obszar jego wystêpowania to znaczna czê¶æ Europy, Azji, Algieria i Tunezja w Afryce Pó³nocnej, ale rozprzestrzeni³ siê tak¿e gdzieniegdzie poza tym obszarem[2]. W Polskiej florze jest archeofitem pospolicie wystêpuj±cym na ca³ym obszarze.


Morfologia:

£odyga
Osi±ga wysoko¶æ 30–120 cm. £odygi do¶æ cienkie, rozga³êzione, zielonkawoszare, u nasady szorstko ow³osione, odporna na zerwanie dziêki zawarto¶ci mocnych w³ókien.
Li¶cie
Na ³odygach rzadko rozmieszczone, niewielkie, lancetowate, siedz±ce, ca³obrzegie lub lekko z±bkowane, o strza³kowatej lub sercowatej nasadzie. Li¶cie dolne ow³osione od spodu, tworz±ce przyziemn± rozetê, zatokowo pierzastodzielne, d³ugo¶ci 10–20 cm.
Kwiaty
Kwiaty niebieskie,czasem, najczê¶ciej na terenach podgórskich, maj± barwê lekko ró¿ow± lub nawet bia³±.. Koszyczki kwiatowe o ¶rednicy 3–4 cm, z³o¿one z licznych, jêzyczkowatych kwiatów, osadzone na szczytach ³odyg i w k±tach ³odyg bocznych lub górnych li¶ci. Listki okrywy koszyczka u³o¿one w 2 szeregach, gruczo³owato ow³osione. Kwiaty brze¿ne d³u¿sze, lancetowate. Otwarte tylko w ci±gu dnia, bardzo trwa³e.
Owoce
Odwrotnie jajowate, 2–5-kanciaste Nie³upki z wieñcem z krótkich ³usek. Ro¶lina wiatrosiewna.
Korzeñ
Korzeñ palowy, ma³o rozga³êziony, gruby, miêsisty, brunatny i gorzki w smaku,o d³ugo¶ci od 30 do 50 cm, a grubo¶ci 2-3 cm.

Biologia i ekologia:

Rozwój: bylina, hemikryptofit. Kwitnie od lipca do wrze¶nia, jest owadopylna.
Siedlisko: ro¶nie zwykle na glebach piaszczystych i kamienistych. Mo¿na j± spotkaæ na poboczach dróg, nasypach, ugorach, ³±kach i obrze¿ach pól uprawnych.
W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla rzêdu (O.) Onopordetalia[3].
siedlisko:przydro¿a, pastwiska, miejsca ruderalne, miedze kolor kwiatu:niebieski termin kwitnienia:VII,VIII,IX wysoko¶æ:20-120 cm opis:Ro¶lina lecznicza
Liczba chromosomów
2n= 18.
Ro¶lina wieloletnia
Archeofit
hemikryptofit

 

Zastosowanie:

Ro¶lina lecznicza – u¿ywana w zio³olecznictwie od czasów prehistorycznych, m.in. w krajach niemieckojêzycznych i arabskich, stosowana tak¿e w homeopatii. Zosta³a zidentyfikowana przez Nil Sari jako jedna z ro¶lin opisywanych przez Avicennê (pod nazw± "hindiba"), który to przypisywa³ im w³a¶ciwo¶ci przeciwrakowe[4]. Sari i dwoje wspó³pracuj±cych z ni± naukowców opatentowa³o swoje odkrycie dotycz±ce grupy zwi±zków zawartych m.in. w cykorii podró¿nik, a maj±cych zastosowanie w leczeniu niektórych nowotworów[5].
Surowiec zielarski: ca³e ziele, same p³atki lub korzeñ (Radix Cichorii). Zawieraj± glikozyd intubinê, du¿o inuliny (ok. 40%), laktucynê, pektynê, cholinê, taraxasterol, sole mineralne i ¶ladowe ilo¶ci olejków eterycznych.
Dzia³anie: korzeñ ³agodnie pobudza wytwarzanie soku ¿o³±dkowego, ¿ó³ci oraz ma dzia³anie moczopêdne. Jest to stosowny w wielu mieszankach zio³owych do leczenia zaburzeñ trawienia i przy ogólnym os³abieniu.
Zbiór i suszenie: Ca³e ziele zbiera siê w kwietniu. Korzeñ zbiera siê w pa¼dzierniku lub na wiosnê. Po wykopaniu nale¿y go szybko umyæ i suszyæ w temperaturze ok. 40 °C[6].
Sztuka kulinarna
M³ode listki cykorii mo¿na wiosn± dodawaæ do sa³atek, ze wzglêdu na zawarto¶æ witamin C, B i mikroelementów.
Korzeni cykorii (odmiany var. sativum) po ususzeniu, zmieleniu i upra¿eniu do dzi¶ u¿ywa siê jako wa¿nego sk³adnika kawy zbo¿owej. Przy pra¿eniu zawarta w korzeniu inulina przemienia siê w zwi±zek o aromacie przypominaj±cym kawê.

Zmiennos:

Odmiany:
cykoria sa³atowa, radicchio (Cichorium intybus L. var. foliosum Hegi.)
Cichorium intybus var. sativum – odmiana siewna, o du¿ym korzeniu, który stosowany jest jako surogat kawy, li¶cie przeznaczane s± na paszê.

Ciekawostki:

-Wed³ug legendy kwiaty cykorii swój niebieski kolor zawdziêczaj± oczom dziewczyny, p³acz±cej za straconym ukochanym.
-Cykoriê podró¿nik czêsto sadzi siê w zegarach kwiatowych z powodu regularnego otwierania siê i zamykania kwiatostanów.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

Budowa patka : Postrzêpiony

Typ Kwiatostanu : Koszyczek

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Wygld blaszki licia : Z±bkowany

Ksztat blaszki licia : Lancetowate

Unerwienie blaszki licia : Pierzasta

odyga przekrj : Wielo kanciasta

Ogonek licia : Siedz±cy

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Kolor : Niebieski

Kolor : Ró¿owy

Okres kwitnienia

Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ

Gatunek leczniczy

Archeofit

Hemikryptofit

-
PODRODZINA Cichorioideae (cykoriowe [jêzyczkokwiatowe]) -ilo 18
Taraxacum officinale(Mniszek lekarski (pospolity)), Hieracium pilosella(Jastrzêbiec kosmaczek), Sonchus arvensis(Mlecz polny), Cichorium intybus(Cykoria podró¿nik), (Lniczka ma³a), Vinca minor(Barwinek pospolity), Menyanthes trifoliata(Bobrek trójlistkowy), Leontodon hispidus(Brodawnik zwyczajny), Hieracium murorum(Jastrzêbiec le¶ny), Hieracium aurantiacum(Jastrzêbiec pomarañczowy), Hieracium echioides(Jastrzêbiec ¿mijowcowaty), Tragopogon dubius(Kozibród wielki), Symphyotrichum novae-angliae(Aster nowoangielski), Symphyotrichum novi-belgii(Aster nowobelgijski), Heracleum sibiricum(Barszcz syberyjski  ), Leontodon autumnalis(Brodawnik jesienny), Arnoseris minima(Ch³odek drobny), Chondrilla juncea(Chondrilla sztywna ),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaPODRODZINA Cichorioideae (cykoriowe [jêzyczkokwiatowe]) -ilo 18
Taraxacum officinale(Mniszek lekarski (pospolity)),
Hieracium pilosella(Jastrzêbiec kosmaczek),
Sonchus arvensis(Mlecz polny),
Cichorium intybus(Cykoria podró¿nik),
(Lniczka ma³a),
Vinca minor(Barwinek pospolity),
Menyanthes trifoliata(Bobrek trójlistkowy),
Leontodon hispidus(Brodawnik zwyczajny),
Hieracium murorum(Jastrzêbiec le¶ny),
Hieracium aurantiacum(Jastrzêbiec pomarañczowy),
Hieracium echioides(Jastrzêbiec ¿mijowcowaty),
Tragopogon dubius(Kozibród wielki),
Symphyotrichum novae-angliae(Aster nowoangielski),
Symphyotrichum novi-belgii(Aster nowobelgijski),
Heracleum sibiricum(Barszcz syberyjski  ),
Leontodon autumnalis(Brodawnik jesienny),
Arnoseris minima(Ch³odek drobny),
Chondrilla juncea(Chondrilla sztywna ),