Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
W³o¶nica zielona(( ac: Setaria viridis)
-
Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-05-08
Autor : Pacyfka99 2010-05-08

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¶liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: jednoli¶cienne
Rz±d: wiechlinowce
Rodzina: wiechlinowate
Rodzaj: w³o¶nica
Gatunek: w³o¶nica zielona

Morfologia:

£odyga
¬d¼b³a cienkie, podnosz±ce siê, u nasady rozga³êzione, dorasta od 5-40 cm. ¬d¼b³o rozszerzaj±ce siê w górnej czê¶ci i szorstkie. Czê¶æ pomiêdzy pochw± li¶ciow±, a blaszk± jest okryta cienkimi i d³ugimi w³osami.
Li¶cie
Lancetowate, równow±skie, z niebieskim nalotem, z rzêskami przy pochwach. Górna czê¶æ blaszki li¶ciowej szorstka, dolna – mniej szorstka.
Kwiaty
K³oski o d³ugo¶ci do 2,3 mm, zebrane w zbit± wiechê walcowatego kszta³tu. Wiecha jest trochê zwisaj±ca i w dolnej czê¶ci nieco przerywana. O¶ k³oska ow³osiona, pod k³oskiem szorstkie szczeciny o d³ugo¶ci 5-10 mm, barwy zielonej lub fioletowej. Kwitnie od lipca do wrze¶nia. Druga plewa zakrywa ca³kowicie plewkê doln± , która jest nieco wydêta i pokryta poprzecznie niewielkimi guzkami. K³oski odpadaj± od wiechy w ca³o¶ci.
Owoc
Zielone (równie¿ po dojrzeniu) ziarniaki.

Waciwoci

Typ Kwiatostanu : K³osek

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ksztat blaszki licia : Lancetowate

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ

Archeofit

Terofit

-
RODZINA Poaceae (wiechlinowate [trawy]) -ilo 30
Echinochloa crus-galli(Chwastnica jednostronna), Apera spica-venti(Miot³a zbo¿owa), Avena fatua(Owies g³uchy), Agropyron repens(Perz w³a¶ciwy), Setaria glauca(W³o¶nica sina), Setaria viridis(W³o¶nica zielona), Poa annua(Wiechlina roczna), Dactylis glomerata(Kupkówka pospolita), Phleum pratense(Tymotka ³±kow), Arrhenatherum elatius(Rajgras wynios³y), Lolium perenne(¯ycica trwa³a), Phragmites australis(Trzcina pospolita), Briza media(Dr¿±czka ¶rednia), Festuca pallens(Kostrzewa blada), Nardus stricta(Bli¼niczka psia trawka), Holcus lanatus(K³osówka we³niasta), Secale cereale(¯yto zwyczajne), Lolium multiflorum(¯ycica wielokwiatowa), Leymus arenarius(Wydmuchrzyca piaskowa), Alopecurus pratensis(Wyczyniec ³±kowy), Alopecurus geniculatus (Wyczyniec kolankowy), Alopecurus aequalis (Wyczyniec czerwono¿ó³ty), Hierochloë odorata(Turówka wonna), (Turówka le¶na), Molinia caerulea(Trzê¶lica modra), (Trzcinnik szuwarowy), Calamagrostis arundinacea(Trzcinnik le¶ny), Calamagrostis canescens(Trzcinnik lancetowaty), Anthoxanthum odoratum(Tomka wonna), Deschampsia caespitosa(¦mia³ek darniowy),

Liczba komentarzy 2

Dodaj komentarz.


Pacyfka99 (Thursday June 13, 2013 23:13)

Dzieki za informacjê

Go¶æ (Thursday June 13, 2013 21:51)

To te¿ jest w³o¶nica sina.


ZdjciaRODZINA Poaceae (wiechlinowate [trawy]) -ilo 30
Echinochloa crus-galli(Chwastnica jednostronna),
Apera spica-venti(Miot³a zbo¿owa),
Avena fatua(Owies g³uchy),
Agropyron repens(Perz w³a¶ciwy),
Setaria glauca(W³o¶nica sina),
Setaria viridis(W³o¶nica zielona),
Poa annua(Wiechlina roczna),
Dactylis glomerata(Kupkówka pospolita),
Phleum pratense(Tymotka ³±kow),
Arrhenatherum elatius(Rajgras wynios³y),
Lolium perenne(¯ycica trwa³a),
Phragmites australis(Trzcina pospolita),
Briza media(Dr¿±czka ¶rednia),
Festuca pallens(Kostrzewa blada),
Nardus stricta(Bli¼niczka psia trawka),
Holcus lanatus(K³osówka we³niasta),
Secale cereale(¯yto zwyczajne),
Lolium multiflorum(¯ycica wielokwiatowa),
Leymus arenarius(Wydmuchrzyca piaskowa),
Alopecurus pratensis(Wyczyniec ³±kowy),
Alopecurus geniculatus (Wyczyniec kolankowy),
Alopecurus aequalis (Wyczyniec czerwono¿ó³ty),
Hierochloë odorata(Turówka wonna),
(Turówka le¶na),
Molinia caerulea(Trzê¶lica modra),
(Trzcinnik szuwarowy),
Calamagrostis arundinacea(Trzcinnik le¶ny),
Calamagrostis canescens(Trzcinnik lancetowaty),
Anthoxanthum odoratum(Tomka wonna),
Deschampsia caespitosa(¦mia³ek darniowy),