Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Perz w³a¶ciwy(( ac: Agropyron repens)
-
Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-05-08
Autor : Pacyfka99 2010-05-08

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¶liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: jednoli¶cienne
Rz±d: wiechlinowce
Rodzina: wiechlinowate
Rodzaj: perz
Gatunek: perz w³a¶ciwy

Morfologia:

£odyga
¬d¼b³a wzniesione lub podnosz±ce siê, nagie i g³adkie, z kolankami i miêdzywê¼lami. Osi±gaj± wysoko¶æ 20–150 cm.
Li¶cie
Wyrastaj± na ³odydze skrêtolegle, s± ¿ywozielone lub sinozielone, p³askie, równow±skie, o szeroko¶ci 4–15 mm. Otwartymi pochwami obejmuj± ³odygê, m³ode pochwy li¶ciowe s± nieco ow³osione, starsze s± nagie. U nasady maj± du¿e, w±skie ostrogi, sierpowato obejmuj±ce ¼d¼b³o. Blaszka li¶ciowa z wierzchu szorstka, z prze¶wituj±cymi nerwami, jêzyczek li¶ciowy krótki, delikatnie z±bkowany, przewa¿nie rdzawy.
Kwiaty
Na szczycie ³odygi zebrane w sp³aszczone k³osy o d³ugo¶ci ok. 10 cm. Ka¿dy k³os sk³ada siê z ok. 15-20 gêstych, jajowatolancetowatych, sp³aszczonych po bokach k³osków. K³oski o d³ugo¶ci 10–15 mm, nieco odstaj±ce, zwykle 3-5 kwiatowe, ustawione na ³odydze w dwóch szeregach, szerok± stron± do ¶rodka k³osa. 2 plewy niemal jednakowe, o d³ugo¶ci 6–12 mm, zwykle 5-7 nerwowe. Dolna plewa lancetowata, zwykle zaostrzona i zakoñczona o¶ci± o d³ugo¶ci do 6 mm. Ro¶lina kwitnie od czerwca do wrze¶nia, jest wiatropylna.
Owoc
Równow±ski, pod³ugowaty, szarobia³y lub ¿ó³tawy ziarniak o d³ugo¶ci ok. 7–8 mm, nieco ponad 1 mm szeroko¶ci. Jest oplewiony.
K³±cze
Jasne, z du¿ymi i licznymi roz³ogami. Roz³ogi te, o d³ugo¶ci dochodz±cej nawet do 15 m rozrastaj± siê poziomo na niedu¿ej g³êboko¶ci.

Waciwoci

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ

Gatunek leczniczy

Geofit

-
RODZINA Poaceae (wiechlinowate [trawy]) -ilo 30
Echinochloa crus-galli(Chwastnica jednostronna), Apera spica-venti(Miot³a zbo¿owa), Avena fatua(Owies g³uchy), Agropyron repens(Perz w³a¶ciwy), Setaria glauca(W³o¶nica sina), Setaria viridis(W³o¶nica zielona), Poa annua(Wiechlina roczna), Dactylis glomerata(Kupkówka pospolita), Phleum pratense(Tymotka ³±kow), Arrhenatherum elatius(Rajgras wynios³y), Lolium perenne(¯ycica trwa³a), Phragmites australis(Trzcina pospolita), Briza media(Dr¿±czka ¶rednia), Festuca pallens(Kostrzewa blada), Nardus stricta(Bli¼niczka psia trawka), Holcus lanatus(K³osówka we³niasta), Secale cereale(¯yto zwyczajne), Lolium multiflorum(¯ycica wielokwiatowa), Leymus arenarius(Wydmuchrzyca piaskowa), Alopecurus pratensis(Wyczyniec ³±kowy), Alopecurus geniculatus (Wyczyniec kolankowy), Alopecurus aequalis (Wyczyniec czerwono¿ó³ty), Hierochloë odorata(Turówka wonna), (Turówka le¶na), Molinia caerulea(Trzê¶lica modra), (Trzcinnik szuwarowy), Calamagrostis arundinacea(Trzcinnik le¶ny), Calamagrostis canescens(Trzcinnik lancetowaty), Anthoxanthum odoratum(Tomka wonna), Deschampsia caespitosa(¦mia³ek darniowy),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaRODZINA Poaceae (wiechlinowate [trawy]) -ilo 30
Echinochloa crus-galli(Chwastnica jednostronna),
Apera spica-venti(Miot³a zbo¿owa),
Avena fatua(Owies g³uchy),
Agropyron repens(Perz w³a¶ciwy),
Setaria glauca(W³o¶nica sina),
Setaria viridis(W³o¶nica zielona),
Poa annua(Wiechlina roczna),
Dactylis glomerata(Kupkówka pospolita),
Phleum pratense(Tymotka ³±kow),
Arrhenatherum elatius(Rajgras wynios³y),
Lolium perenne(¯ycica trwa³a),
Phragmites australis(Trzcina pospolita),
Briza media(Dr¿±czka ¶rednia),
Festuca pallens(Kostrzewa blada),
Nardus stricta(Bli¼niczka psia trawka),
Holcus lanatus(K³osówka we³niasta),
Secale cereale(¯yto zwyczajne),
Lolium multiflorum(¯ycica wielokwiatowa),
Leymus arenarius(Wydmuchrzyca piaskowa),
Alopecurus pratensis(Wyczyniec ³±kowy),
Alopecurus geniculatus (Wyczyniec kolankowy),
Alopecurus aequalis (Wyczyniec czerwono¿ó³ty),
Hierochloë odorata(Turówka wonna),
(Turówka le¶na),
Molinia caerulea(Trzê¶lica modra),
(Trzcinnik szuwarowy),
Calamagrostis arundinacea(Trzcinnik le¶ny),
Calamagrostis canescens(Trzcinnik lancetowaty),
Anthoxanthum odoratum(Tomka wonna),
Deschampsia caespitosa(¦mia³ek darniowy),