Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:1
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
KÂąkol polny (Ang: Common Corncockle,( Łac: Agrostemma githago)
-
Czerwiec Lipiec
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-05-08
Autor : Pacyfka99 2010-05-08

Domena: eukarionty
Królestwo: roÂśliny
Klad: roÂśliny naczyniowe
Klad: roÂśliny nasienne
Klasa: okrytonasienne
RzÂąd: goÂździkowce
Rodzina: goÂździkowate
Rodzaj: kÂąkol
Gatunek: kÂąkol polny

Nazewnictwo

1.Kwitnie:Czerwiec lipiec2 Siedlisko: Gatunek wystêpuj±cy wy³±cznie w uprawach rolnych. 2.Ro¶nie na glebie l¿ejszej na polach w zbo¿ach i na ugorach. OKRES KWITNIENIA: Czerwiec - lipiec. WYSOKO¦Æ: 40 - 90 cm Ro¶lina truj±ca Ro¶lina lecznicza

Morfologia:

ÂŁodyga
Wzniesiona, rozga³êziaj¹ca siê, osi¹gaj¹ca do 90 cm wysokoœci. Ca³a ³odyga przylegaj¹co i miêkko ow³osiona d³ugimi w³oskami.
LiÂście
Ulistnienie naprzeciwlegÂłe, liÂście równowÂąsko lancetowate i owÂłosione podobnie jak Âłodyga.
Kwiaty
Pojedyncze kwiaty wyrastajÂą tylko na szczytach Âłodyg i z kÂątów liÂści na dÂługich szypuÂłkach Kielich trwaÂły, 10-nerwowy, skÂładajÂący siĂŞ z 5 duÂżych, zielonych, owÂłosionych zÂąbków o trójkÂątnym ksztaÂłcie i dÂługoÂści do 3,5 cm. Korona zbudowana z 5 wolnych pÂłatków o purpurowoliliowym kolorze, bez przykoronka. PÂłatki korony krótsze od dziaÂłek kielicha.
Owoc
Torebka zawierajÂąca duÂże ciemnobrunatne lub czarne nasiona o rozmiarach: ok. 3,5 mm dÂługoÂści, 2,8 mm szerokoÂści, 2,2 mm gruboÂści. SÂą one prawie czworoÂścienne, sÂłabo kanciaste i pokryte licznymi ostrymi brodawkami.

Biologia i ekologia:

RoÂślina jednoroczna. Kwiaty sÂą przedprÂątne.

Inne:

Chwast segetalny – gatunek wystĂŞpujÂący wy³¹cznie w uprawach rolnych. 

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona wolnopÂłatkowa

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : NaprzeciwlegÂłe

Kształt blaszki liścia : RĂłwnowÂąskie

Ogonek liścia : SiedzÂący

Kolor : Fioletowy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec

Gatunek trujący

Archeofit

Terofit

-
RODZINA Caryophyllaceae (goÂździkowate) -ilość 36
Melandrium album(Bniec bia³y, Lepnica bia³a), Stellaria media(Gwiazdnica pospolita), Agrostemma githago(K¹kol polny), Spergula arvensis(Sporek polny), Gypsophila muralis(Gipsówka polna, £yszczec polny), Silene acaulis(Lepnica bez³odygowa), Spergularia rubra(Muchotrzew polny), Saponaria officinalis(Mydlnica lekarska), Cerastium arvense(Rogownica polna), Cerastium holosteoides(Rogownica pospolita), Malachium aquaticum, Myosoton aquaticum(Koœcienica wodna), Stellaria nemorum(Gwiazdnica gajowa), Stellaria holostea(Gwiazdnica wielkokwiatowa), Moehringia trinervia(Mo¿ylinek trójnerwowy), Arenaria serpyllifolia(Piaskowiec macierzankowy), Stellaria graminea(Gwiazdnica trawiasta), Silene vulgaris (Lepnica rozdêta), Silene nutans(Lepnica zwis³a), Melandrium rubrum Garcke(Bniec czerwony), Lychnis flos-cuculi(Firletka poszarpana), Petrorhagia saxifraga(GoŸdzicznik skalnicowy), Dianthus carthusianorum(GoŸdzik kartuzek), Dianthus deltoides(GoŸdzik kropkowany), Dianthus gratianopolitanus(GoŸdzik lœni¹cy), Dianthus gratianopolitanu(GoŸdzik siny), Dianthus plumarius(GoŸdzik postrzêpiony), Gypsophila repens(£yszczec rozes³any), Melandrium noctiflorum(Bniec dwudzielny(lepnica nocna)), Armeria maritima(Zawci¹g pospolity), Silene baccifera (Wy¿pin jagodowy), Myricaria germanica (Wrzeœnia pobrze¿na  ), Rumex aquaticus(Szczaw wodny), Amaranthus retroflexus(Szar³at szorstki), Amaranthus lividus(Szar³at siny), Spergula morisonii(Sporek wiosenny), Viscaria vulgaris(Smó³ka pospolita),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjęciaRODZINA Caryophyllaceae (goÂździkowate) -ilość 36
Melandrium album(Bniec biaÂły, Lepnica biaÂła),
Stellaria media(Gwiazdnica pospolita),
Agrostemma githago(KÂąkol polny),
Spergula arvensis(Sporek polny),
Gypsophila muralis(GipsĂłwka polna, ÂŁyszczec polny),
Silene acaulis(Lepnica bezÂłodygowa),
Spergularia rubra(Muchotrzew polny),
Saponaria officinalis(Mydlnica lekarska),
Cerastium arvense(Rogownica polna),
Cerastium holosteoides(Rogownica pospolita),
Malachium aquaticum, Myosoton aquaticum(KoÂścienica wodna),
Stellaria nemorum(Gwiazdnica gajowa),
Stellaria holostea(Gwiazdnica wielkokwiatowa),
Moehringia trinervia(MoÂżylinek trĂłjnerwowy),
Arenaria serpyllifolia(Piaskowiec macierzankowy),
Stellaria graminea(Gwiazdnica trawiasta),
Silene vulgaris (Lepnica rozdĂŞta),
Silene nutans(Lepnica zwisÂła),
Melandrium rubrum Garcke(Bniec czerwony),
Lychnis flos-cuculi(Firletka poszarpana),
Petrorhagia saxifraga(GoÂździcznik skalnicowy),
Dianthus carthusianorum(GoÂździk kartuzek),
Dianthus deltoides(GoÂździk kropkowany),
Dianthus gratianopolitanus(GoÂździk lÂśniÂący),
Dianthus gratianopolitanu(GoÂździk siny),
Dianthus plumarius(GoÂździk postrzĂŞpiony),
Gypsophila repens(ÂŁyszczec rozesÂłany),
Melandrium noctiflorum(Bniec dwudzielny(lepnica nocna)),
Armeria maritima(ZawciÂąg pospolity),
Silene baccifera (WyÂżpin jagodowy),
Myricaria germanica (Wrzeœnia pobrze¿na  ),
Rumex aquaticus(Szczaw wodny),
Amaranthus retroflexus(SzarÂłat szorstki),
Amaranthus lividus(SzarÂłat siny),
Spergula morisonii(Sporek wiosenny),
Viscaria vulgaris(Smó³ka pospolita),