Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:2
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Ostro¿eñ polny (Ang: Creeping Thistle,( ac: Cirsium arvense)
-
Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ Pa¼dziernik
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-05-08
Autor : Pacyfka99 2010-05-08

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¶liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: astrowe
Rz±d: astrowce
Rodzina: astrowate
Podrodzina: Carduoideae
Rodzaj: ostro¿eñ
Gatunek: ostro¿eñ polny

Nazewnictwo

Ostro¿eñ polny (Cirsium arvense (L.) Scop.) - gatunek ro¶liny wieloletniej nale¿±cy do rodziny astrowatych.

Morfologia:

Pokrój
Ro¶lina wieloletnia. Wschodzi z odrostów i nasion podczas wiosny. Doros³a ro¶lina osi±ga 50 do 150 cm wysoko¶ci. Ro¶lina ³atwa do rozpoznania, jedynie mylona z ostami lub pop³ochem, oba gatunki s± dwuletnie i tym samym wytwarzaj± zdecydowanie s³abiej rozwiniêty system korzeniowy.
£odyga
Ob³a, ale lekko kanciasta, w górnych partiach silnie rozga³êziona i nieco pajêczynowato ow³osiona.
Li¶cie
Li¶cie wyd³u¿one, o bardzo zmiennym kszta³cie: od wrêbnych, a¿ po sieczne, kolczaste. Z wierzchu zielone i nagie, pod spodem szarawe z kutnerowatym nalotem. Dolne na krótkich ogonkach, pozosta³e siedz±ce. Siewka — ³ody¿ka podli¶cieniowa jest krótka, naga barwy bia³o-zielonej. Li¶cienie odwrotnie jajowate lub owalne wyd³u¿one, na obu koñcach zaokr±glone osadzone na nagich zielonych, krótkich ogonkach. Siewka jest rozet± z skrêtoleg³e u³o¿onymi li¶cieniami i li¶æmi. Pierwsze li¶cie jajowate kolejne coraz bardziej wyd³u¿one na szczycie i u nasady zwê¿aj±ce siê, na brzegach z±bkowane kolczaste. Blaszki li¶ciowe pod spodem popielate z powodu gêstego pajêczynowatego ow³osienia.[3]
Kwiaty
Ro¶lina dwupienna. Kwiaty stanowi± liczne i ma³e koszyczki o barwie fioletowej lub ró¿owej, rzadziej bia³e. Puch kielichowy (podczas przekwitania) d³u¿szy od korony. Korona podzielona niemal do nasady na 5 p³atków. Prêciki o nagich nitkach. Kwiaty ¿eñskie o bardzo silnym aromacie.
Owoc
Nie³upki o d³ugo¶ci 3 mm, z puchem kielichowym. Ro¶lina wiatrosiewna.
Korzeñ
Bardzo silnie rozwiniêty - g³êboki i silnie rozga³êziony.

Zasig wystpowania:

Rodzimy obszar jego wystêpowania to ca³a niemal Europa i znaczna czê¶æ Azji. Obecnie jednak jest gatunkiem kosmopolitycznym. Rozprzestrzeni³ siê równie¿ na Azorach, w Australii i Nowej Zelandii, w Ameryce Pó³nocnej, na Hawajach i w niektórych rejonach Afryki i Ameryki Pó³nocnej. W Polsce jest pospolity na ca³ym obszarze.
Siedlisko
Wystêpuje w ró¿nego rodzaju uprawach rolniczych jako jako trudny do wytêpienia chwast, na ¶cierniskach oraz w ogrodach, na ³±kach, pastwiskach i trawnikach. Ro¶nie na wszystkich typach gleb. Najlepiej czuje siê na dobrze przewietrzanych, zasobnych w sk³adniki pokarmowe, toleruje silnie zasolone gleby. Próg szkodliwo¶ci gospodarczej we wszystkich uprawach waha siê od 0,5-1,0 ro¶liny/m² W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla Cl. Artemisietea vulgaris .

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Kwiat rurkowaty

Typ Kwiatostanu : Koszyczek

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Wygld blaszki licia : Kolczasty

Unerwienie blaszki licia : Pierzasta

odyga przekrj : Ob³a

Ogonek licia : Siedz±cy

Kolor : Bia³y

Kolor : Fioletowy

Kolor : Ró¿owy

Okres kwitnienia

Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ Pa¼dziernik

Geofit

-
PODRODZINA Asteroideae (astrowe [rurkokwiatowe]) -ilo 63
Achillea millefolium(Krwawnik pospolity), Bellis perennnis(Stokrotka pospolita), Aster amellus(Aster gawêdka), Artemisia vulgaris(Bylica pospolita), Picris hieracioides(Goryczel jastrzêbcowaty), Arctium lappa(£opian wiêkszy), Arctium tomentosum(£opian pajêczynowaty), Solidago canadiensis(Naw³oæ kanadyjska), Solidago gigantea(Naw³oæ olbrzymia(pó¼na)), bifidum(Jastrzêbiec siny), Sonchus oleraceus(Mlecz zwyczajny), Senecio vulgaris(Starzec zwyczajny), Solidago virgaurea(Naw³oæ pospolita), Tussilago farfara(Podbia³ pospolity), Erigeron canadensis(Przymiotno kanadyjskie (Konyza kanadyjska)), Lycopsis arvensis(Krzywoszyj polny), Matricaria inodora(Maruna bezwonna), Matricaria chamomilla(Rumianek pospolity), Galinsoga parviflora cav.(¯ó³tlica drobnokwiatowa), Centaurea cyanus(Chaber b³awatek), Cirsium arvense(Ostro¿eñ polny), Anthemis arvensis(Rumian polny), Centaurea rhenana(Chaber nadreñski), Carduus acanthoides(Oset nastroszony), Cirsium vulgare(Ostro¿eñ lancetowaty), Eupatorium cannabinum(Sadziec konopiasty), Centaurea jacea(Chaber ³±kowy), Centaurea scabiosa(Chaber driakiewnik), Galinsoga ciliata(¯ó³tlica ow³osiona), Hieracium umbellatum(Jastrzêbiec baldaszkowaty), Tragopogon pratensis(Kozibród ³±kowy), Lapsana communis(£oczyga pospolita), Inula britannica(Oman ³±kowy), Mycelis muralis(Sa³atnik le¶ny), Senecio jacobaea(Starzec jakubek), Senecio vernalis(Starzec wiosenny), Chamomilla suaveolens (Matricaria discoidea)(Rumianek bezpromieniowy), Helichrysum arenarium(Kocanki piaskowe), Arnica montana(Arnika górska, kupalnik górski), Ambrosia psilostachya(Ambrozja zachodnia ), Tanacetum vulgare(Wrotycz pospolity), Calendula officinalis(Nagietek lekarski), Petasites albus(Lepiê¿nik bia³y), Artemisia absinthium(Bylica pio³un), Erigeron ramosus Walters(Przymiotno ga³êziaste), Helianthus tuberosus(S³onecznik bulwiasty), Artemisia campestris(Bylica polna), Carlina acaulis(Dziewiêæsi³ bez³odygowy), Carlina onopordifolia(Dziewiêæsi³ pop³ocholistny), Leucanthemum waldsteinii(Jastrun okr±g³olistny), Achillea ptarmica(Krwawnik kichawiec), Echinops sphaerocephalus(Przegorzan kulisty), Artemisia annua(Bylica roczna), Scorzonera purpurea(Wê¿ymord stepowy), Antennaria dioica (Ukwap dwupienny), Bidens tripartita(Uczep trójlistkowy), Leontopodium alpinum(Szarotka alpejska), Gnaphalium sylvaticum(Szarota le¶na), Gnaphalium uliginosum(Szarota b³otna), Senecio fuchsi(Starzec Fuchsa), Helianthus annuus(S³onecznik zwyczajny), Serratula tinctoria(Sierpik barwierski), Aposeris foetida(Sa³atnica le¶na),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Ostrożeń polny
ZdjciaPODRODZINA Asteroideae (astrowe [rurkokwiatowe]) -ilo 63
Achillea millefolium(Krwawnik pospolity),
Bellis perennnis(Stokrotka pospolita),
Aster amellus(Aster gawêdka),
Artemisia vulgaris(Bylica pospolita),
Picris hieracioides(Goryczel jastrzêbcowaty),
Arctium lappa(£opian wiêkszy),
Arctium tomentosum(£opian pajêczynowaty),
Solidago canadiensis(Naw³oæ kanadyjska),
Solidago gigantea(Naw³oæ olbrzymia(pó¼na)),
bifidum(Jastrzêbiec siny),
Sonchus oleraceus(Mlecz zwyczajny),
Senecio vulgaris(Starzec zwyczajny),
Solidago virgaurea(Naw³oæ pospolita),
Tussilago farfara(Podbia³ pospolity),
Erigeron canadensis(Przymiotno kanadyjskie (Konyza kanadyjska)),
Lycopsis arvensis(Krzywoszyj polny),
Matricaria inodora(Maruna bezwonna),
Matricaria chamomilla(Rumianek pospolity),
Galinsoga parviflora cav.(¯ó³tlica drobnokwiatowa),
Centaurea cyanus(Chaber b³awatek),
Cirsium arvense(Ostro¿eñ polny),
Anthemis arvensis(Rumian polny),
Centaurea rhenana(Chaber nadreñski),
Carduus acanthoides(Oset nastroszony),
Cirsium vulgare(Ostro¿eñ lancetowaty),
Eupatorium cannabinum(Sadziec konopiasty),
Centaurea jacea(Chaber ³±kowy),
Centaurea scabiosa(Chaber driakiewnik),
Galinsoga ciliata(¯ó³tlica ow³osiona),
Hieracium umbellatum(Jastrzêbiec baldaszkowaty),
Tragopogon pratensis(Kozibród ³±kowy),
Lapsana communis(£oczyga pospolita),
Inula britannica(Oman ³±kowy),
Mycelis muralis(Sa³atnik le¶ny),
Senecio jacobaea(Starzec jakubek),
Senecio vernalis(Starzec wiosenny),
Chamomilla suaveolens (Matricaria discoidea)(Rumianek bezpromieniowy),
Helichrysum arenarium(Kocanki piaskowe),
Arnica montana(Arnika górska, kupalnik górski),
Ambrosia psilostachya(Ambrozja zachodnia ),
Tanacetum vulgare(Wrotycz pospolity),
Calendula officinalis(Nagietek lekarski),
Petasites albus(Lepiê¿nik bia³y),
Artemisia absinthium(Bylica pio³un),
Erigeron ramosus Walters(Przymiotno ga³êziaste),
Helianthus tuberosus(S³onecznik bulwiasty),
Artemisia campestris(Bylica polna),
Carlina acaulis(Dziewiêæsi³ bez³odygowy),
Carlina onopordifolia(Dziewiêæsi³ pop³ocholistny),
Leucanthemum waldsteinii(Jastrun okr±g³olistny),
Achillea ptarmica(Krwawnik kichawiec),
Echinops sphaerocephalus(Przegorzan kulisty),
Artemisia annua(Bylica roczna),
Scorzonera purpurea(Wê¿ymord stepowy),
Antennaria dioica (Ukwap dwupienny),
Bidens tripartita(Uczep trójlistkowy),
Leontopodium alpinum(Szarotka alpejska),
Gnaphalium sylvaticum(Szarota le¶na),
Gnaphalium uliginosum(Szarota b³otna),
Senecio fuchsi(Starzec Fuchsa),
Helianthus annuus(S³onecznik zwyczajny),
Serratula tinctoria(Sierpik barwierski),
Aposeris foetida(Sa³atnica le¶na),