Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Psianka czarna(( £ac: Solanum nigrum)
-
Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī Pa¬ľdziernik
-

Czy wiesz Ņe?.

- inne nazwy: czarcie kulki, czarny kartofel, psie jagódki, psinki

- ro¬∂lina truj¬Īca - zawiera solaniny (objawy zatrucia to apatia lub podniecenie, biegunka, duszno¬∂ci, br¬Īzowoczerwony mocz, uszkodzenie nerek).
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-07-25
Autor : Pacyfka99 2012-07-25

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Podkrólestwo naczyniowe
Nadgromada nasienne
Gromada okrytonasienne
Klasa Rosopsida
Rz¬Īd psiankowce
Rodzina psiankowate
Rodzaj psianka
Gatunek psianka czarna

Nazewnictwo


Psianka czarna (Solanum americanum Mill.) Рgatunek ro¶liny z rodziny psiankowatych. Wystêpuje w ca³ej Europie. W Polsce ro¶lina pospolita. Archeofit.


Morfologia:

£odyga
Wzniesiona, rozga³êziona o wysoko¶ci 20 Р60 cm, prawie naga (z rzadka tylko omszona). Jest kanciasta i ma szorstkie rogi. Wysoko¶æ 10-50 cm. Ca³a ro¶lina nieprzyjemnie pachnie.
Li¶cie
Li¬∂cie Siewka na jasnozielonej, fioletowo przebarwionej, g√™sto omszonej ¬≥ody¬Ņce li¬∂cieniowej znajduj¬Ī si√™ zielone, pod spodem fioletowo nabieg¬≥e, nagie, lancetowato jajowate li¬∂cienie. Li¬∂cie na graniastej ¬≥ody¬Ņce skr√™toleg¬≥e. Pierwszy li¬∂√¶ trójk¬Ītnie jajowaty, na szczycie t√™py, w nasadzie p¬≥ytko sercowaty, z wierzchu zielony, pod spodem jasno-fioletowy. Unerwienie pierzasto sieciowate, barwy zielono fioletowej ze szczeciniastymi w¬≥oskami. Li¬∂cie doros¬≥ej ro¬∂liny w zarysie s¬Ī jajowate, na szczycie zaostrzone, u nasady zw√™¬Ņone w krótki ogonek, brzeg blaszki zatokowo z¬Ībkowany, li¬∂cie wy¬Ņej po¬≥o¬Ņone ca¬≥obrzegie.
Kwiaty
Zebrane w podbaldachy wyrastaj¬Īce na ¬≥odydze na do¬∂√¶ d¬≥ugich szypu¬≥kach w pewnej odleg¬≥o¬∂ci od li¬∂ci. Kwiaty podobne do kwiatów ziemniaka, ale mniejsze. korona 5-p¬≥atkowa, bia¬≥a, szeroko rozpostarta, pylniki koloru ¬Ņó¬≥tego, wyra¬ľnie wystaj¬Īce i stykaj¬Īce si√™ z sob¬Ī.
Owoc
Czarna (po dojrzeniu) Jagoda, koloru czarnego i wielko¶ci grochu.

Biologia i ekologia:

Ro¬∂lina jednoroczna. Okres kwitnienia od czerwca do pa¬ľdziernika. Jest owadopylna lub samopylna. Owoce rozsiewane s¬Ī przez zwierz√™ta (endozoochoria). Nasiona przechodz¬Ī niestrawione przez ich uk¬≥ad pokarmowy. Siedlisko: miejsca ruderalne, przydro¬Ņa, pola, ¬∂mietniska, ogrody (chwast). W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla rz√™du (O.) Polygono-Chenopodietalia. Ro¬∂lina truj¬Īca: ziele i owoce zawieraj¬Ī saponiny i glikoalkaloidy. Zatruciu mog¬Ī ulec dzieci po spo¬Ņyciu wi√™kszych ilo¬∂ci niedojrza¬≥ych owoc√≥w.

Zastosowanie:

W zielu i owocach znale¬ľ√¶ mo¬Ņna m.in.: glikoalkaloidy (solanin√™, solanein√™, solacein√™, solasonin√™), saponiny (w tym: dioscyn√™), garbniki, prowitamin√™ A, witamin√™ C, cukry i sole mineralne.

Wyci¬Īgi z ziela psianki czarnej s¬Ī homeopatycznym lekiem przeciwbólowym, za¬∂ owoce ¬∂rodkiem truj¬Īcym robaki — paso¬Ņyty przewodu pokarmowego.

Ze wzgl√™du na toksyczne w¬≥a¬∂ciwo¬∂ci opisywanej ro¬∂liny, leczenie si√™ ni¬Ī na w¬≥asn¬Ī r√™k√™, bez wiedzy i zgody lekarza jest absolutnie zakazane.

W przypadku zatrucia pierwszymi objawami s¬Ī wymioty i biegunka po¬≥¬Īczone z os¬≥abieniem i zawrotami g¬≥owy. Bezwzgl√™dnie konieczne jest wówczas wezwanie pogotowia ratunkowego.

ZagroŅenia i ochrona:

Nasiona (oko¬≥o 500 z ro¬∂liny) mog¬Ī natychmiast kie¬≥kowa√¶. ¬Įywiciel chorób i szkodników atakuj¬Īcych ro¬∂liny z rodziny psiankowatych oraz m¬Ītwika ziemniaczanego.

Chwast ten mo¬Ņna niszczy√¶ za pomoc¬Ī uprawek piel√™gnacyjnych przede wszystkim w ro¬∂linach rz√™dowo uprawianych. Przy zwalczaniu psianki czarnej nale¬Ņy stosowa√¶ herbicydy przeznaczone do odchwaszczania odpowiednich ro¬∂lin uprawnych. Chwast ten jest wra¬Ņliwy na herbicydy, lecz ze wzgl√™du na pó¬ľne wschody niszcz¬Ī go tylko d¬≥ugo utrzymuj¬Īce si√™ w glebie lub pó¬ľno stosowane preparaty: Pyramin, Beta- nal, Merpelan AZ, Afalon, Patoran, Mesoranil.(1)

ZasiÍg wystÍpowania:

Najlepiej rozwija si√™ na glebach lekkich, piaszczystych, próchnicznych, niezbyt wilgotnych, dobrze przewietrzonych, ¬Ņyznych, s¬≥abo kwa¬∂nych.

Ciekawostki:

- inne nazwy: czarcie kulki, czarny kartofel, psie jagódki, psinki

- ro¬∂lina truj¬Īca - zawiera solaniny (objawy zatrucia to apatia lub podniecenie, biegunka, duszno¬∂ci, br¬Īzowoczerwony mocz, uszkodzenie nerek).

Przypisy:

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Z¬Ībkowany

Kszta≥t blaszki li∂cia : Lancetowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Jajowate

Unerwienie blaszki li∂cia : Pierzasta

Unerwienie blaszki li∂cia : Siatkowata

£odyga przekrůj : Wielo kanciasta

Kolor : Bia³y

Okres kwitnienia

Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī Pa¬ľdziernik

Gatunek trujĪcy

Gatunek leczniczy

Archeofit

Terofit

-
RODZINA Solanaceae (psiankowate) -ilo∂ś 4
Solanum nigrum(Psianka czarna), Datura stramonium(Bielu√Ī dzi√™dzierzawa), Solanum dulcamara(Psianka s¬≥odkog√≥rz), Nicotiana tabacum(Tyto√Ī szlachetny),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍcia


Wspůlne cechy dla Solanaceae (psiankowate)

- TrujĪce


RODZINA Solanaceae (psiankowate) -ilo∂ś 4
Solanum nigrum(Psianka czarna),
Datura stramonium(Bielu√Ī dzi√™dzierzawa),
Solanum dulcamara(Psianka s³odkogórz),
Nicotiana tabacum(Tyto√Ī szlachetny),