Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:2
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Dymnica pospolita (Ang: Common Fumitory, Earth smoke, (Du: Gew√∂hnlicher Erdrauch, £ac: Fumaria officinalis)
-
Maj Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī Pa¬ľdziernik
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-09-08
Autor : Pacyfka99 2012-09-08

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Rz¬Īd: jaskrowce
Rodzina: makowate
Rodzaj: dymnica
Gatunek: dymnica pospolita

Nazewnictwo

Dymnica pospolita, dymnica lekarska (Fumaria officinalis L.) – gatunek ro¬∂liny nale¬Ņ¬Īcy do rodziny makowatych. Wyst√™puje w stanie dzikim w ca¬≥ej Europie z wyj¬Ītkiem dalekiej p√≥¬≥nocy. W Polsce na ca¬≥ym obszarze. Archeofit.

Morfologia:

Pokrój
Ro¬∂lina wzniesiona lub podnosz¬Īca si√™, osi¬Īga 10-40 cm wysoko¬∂ci.
£odyga
Rozga³êziona, naga, bruzdowata, gêsto ulistniona.
Li¶cie
Niebieskozielone, ogonkowe, podw√≥jnie pierzaste, ko√Īcowe listki r√≥wnowaskolancetowate o szeroko¬∂ci 2-3 mm. Przysadki kr√≥tsze od kielicha.
Kwiaty
Purpurowoczerwone z ciemnoczerwonym wierzcho¬≥kiem i zielonym grzbietem zebrane po 20-40 w g√™sty, groniasty kwiatostan. Kwiaty d¬≥ugo¬∂ci do 8 mm, symetryczne, z dwiema dzia¬≥kami kielicha. P¬≥atki korony cztery, g√≥rny zewn√™trzny ko√Īczy si√™ ostrog¬Ī, dwa wewn√™trzne z przodu zro¬∂ni√™te. Kwiaty maj¬Ī po 2 pr√™ciki.
Owoce
Nerkowata lub kulista nie¬≥upka, ¬∂rednicy 2-2,5 mm, zielona do ¬Ņ√≥¬≥tobrunatnej, z niewielkim wgnieceniem na wierzcho¬≥ku.
Korze√Ī
Cienki i zwykle nieregularnie pogiêty.

Biologia i ekologia:

Ro¬∂lina jednoroczna. Kwitnie od kwietnia do pa¬ľdziernika, zapylana jest przez b¬≥onk√≥wki. Nasiona roznoszone s¬Ī przez mr√≥wki (myrmekochoria). Zaraz po dojrzeniu nasiona kie¬≥kuj¬Ī s¬≥abo, po przezimowaniu w glebie maj¬Ī znacznie wi√™ksz¬Ī zdolno¬∂√¶ kie¬≥kowania. Kie¬≥kuj¬Ī przez ca¬≥y rok, przez co ro¬∂lina jest uci¬Ī¬Ņliwym chwastem polnym. Siedlisko: wysypiska, pola, winnice, ogrody, gdzie wyst√™puje jako chwast. Preferuje gleby gliniaste lub piaszczyste, suche, zasadowe (ro¬∂lina wska¬ľnikowa gleb zasadowych). Wyst√™puje od ni¬Ņu po pog√≥rze. W wy¬Ņszych po¬≥o¬Ņeniach porasta tylko po¬≥udniowe stoki. Ro¬∂lina ruderalna. W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla Ass. Veronico-Fumarietum
Ro¬∂lina truj¬Īca
Leczenie jej preparatami tylko pod kontrol¬Ī lekarza. Wy¬Ņsze dawki mog¬Ī zaburza√¶ prac√™ serca i w¬Ītroby oraz pora¬Ņa√¶ mi√™¬∂nie g¬≥adkie.

Zastosowanie:

Ro¶lina lecznicza
Surowiec zielarski : ziele dymnicy (Herba Fumariae). Nieprzyjemny zapach i ostry, s¬≥ono-gorzki smak nadaje mu alkaloid fumaryna lub protopina. Zawiera ponadto ¬Ņywic√™, flawonoidy, garbniki, ¬∂luzy i substancje gorzkie.
Dzia¬≥anie : ¬Ņ√≥¬≥ciop√™dne, moczop√™dne, rozkurczaj¬Īce mi√™¬∂nie g¬≥adkie. Ma zastosowanie przy chorobach p√™cherzyka ¬Ņ√≥¬≥ciowego, odwary i herbatki stosuje si√™ przeciw chorobom sk√≥rnym.
Zbiór i suszenie : zbiera siê nadziemne pêdy podczas ich kwitnienia, suszy w zacienionym i przewiewnym miejscu
Ro¶lina kosmetyczna:
Napar stosowany jest do mycia zanieczyszczonej sk√≥ry. Mieszanka ¬∂wie¬Ņego soku z dymnicy i krwawnika pospolitego oraz m¬Īki pszennej stosowana jest jako maseczka do t¬≥ustej, tr¬Īdzikowej sk√≥ry z zanieczyszczonymi porami

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Typ Kwiatostanu : Grono

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Fioletowy

Kolor : R√≥¬Ņowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī Pa¬ľdziernik

Gatunek trujĪcy

Gatunek leczniczy

Ro∂lina jednoroczna

Archeofit

Terofit

-

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Common Fumitory (Fumaria Officinalis) / Earth Smoke - 2012-06-02
ZdjÍcia


Wspůlne cechy dla Fumariaceae (dymnicowate)

- Korona grzbiecista
- Li∂cie na ogonku
- Typ kwiatostanu grono


RODZINA Fumariaceae (dymnicowate) -ilo∂ś 3
Fumaria officinalis(Dymnica pospolita),
Corydalis bulbosa(Kokorycz pusta ),
Corydalis solida(Kokorycz pe³na),