Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:3
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
¯ó³tlica drobnokwiatowa (Ang: Gallant soldier,( ac: Galinsoga parviflora cav.)
-
Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ Pa¼dziernik
-

Czy wiesz e?.

  • Ro¶lina wska¼nikowa. Jest doskona³ym wska¼nikiem jesiennych przymrozków, jej li¶cie marzn± dok³adnie w temp. 0 °C, a szczytowe czê¶ci ro¶lin w temp. -1, -1,5 °C.
  • W medycynie ludowej u¿ywana by³a do leczenia chorób skóry (liszaj,wyprysk,egzema)
  • Wyci±gi z ziela wykazuj± dzia³anie przeciwzapalne, przyspieszaj±ce gojenie ran
  • Dziêki du¿ej zawarto¶ci bia³ka mo¿e byæ u¿ywana jako zielona pasza.
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-05-08
Autor : Pacyfka99 2010-05-08

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¶liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: astrowe
Rz±d: astrowce
Rodzina: astrowate
Podrodzina: Asteroideae
Rodzaj: ¿ó³tlica

Nazewnictwo

Najni¿sze li¶cie na ³odydze maj± romboidalny kszta³t, ¶rodkowe s± jajowate, a na szczycie ³odygi s± lancetowato wyd³u¿one. Kwitnie od czerwca do pa¼dziernika.

Morfologia:

£odyga
Przewa¿nie 20-60 cm wysoko¶ci. W górnej czê¶ci do¶æ mocno rozga³êziona, pêdy s³abo gruczo³kowato ow³osione.
Korzeñ
Ma krótki, s³abo rozga³êziony korzeñ palowy.
Li¶cie
Naprzeciwleg³e, krótkoogonkowe, zaostrzone na szczycie, na brzegach z±bkowane. Najni¿sze li¶cie na ³odydze maj± romboidalny kszta³t, ¶rodkowe s± jajowate, a na szczycie ³odygi s± lancetowato wyd³u¿one.
Kwiaty
Wytwarza drobne kwiatostany typu koszyczek z drobnymi bia³ymi i ¿ó³tymi, rurkowymi kwiatami. Wyrastaj± one z k±tów li¶ci na d³ugich s³abo ogruczolonych, ale silnie ow³osionych szypu³kach. Bia³e p³atki korony ich kwiatów s± du¿o mniejsze, ni¿ u podobnego gatunku ¿ó³tlicy ow³osionej, plewinki przewa¿nie 3-dzielne. Kwitnie od czerwca do pa¼dziernika.
Owoc
Jeden osobnik tej ro¶liny mo¿e wyprodukowaæ do 300.000 drobniutkich owoców – nie³upek.

Biologia i ekologia:

Ro¶lina jednoroczna, ruderalna, azotolubna. Ro¶nie najliczniej na ¿yznej glebie ogrodowej, ale mo¿e wystêpowaæ tak¿e na przydro¿ach, ulicach, ¶mietniskach, zarówno w cieniu jak i miejscach nas³onecznionych. W uprawach jest trudnym do zwalczenia chwastem. ¯ó³tlica ro¶nie bardzo szybko, zakwita ju¿ w cztery tygodnie od wykie³kowania. W ci±gu roku mo¿e wydaæ dwa lub trzy pokolenia. Nasiona rozsiewane s± przez wiatr. Mog± one przetrwaæ w glebie nawet kilka lat nie trac±c zdolno¶ci kie³kowania. Charakteryzuje siê bardzo krótkim okresem wegetacyjnym, ale nasiona kie³kuj± stosunkowo pó¼no, gdy gleba nagrzeje siê do 12-15 °C. Pochodzi z obszarów o cieplejszym klimacie i jest wra¿liwa na mróz, mimo to rozprzestrzenia siê w Polsce. W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla Ass. Galinsogo-Setarietum.

Zmiennos:

Tworzy mieszañce z ¿ó³tlic± w³ochat±

Zasig wystpowania:

Ro¶lina pochodz±ca z rejonu Andów, wystêpujca w praktycznie na obszarach ca³ego ¶wiata. W Polsce mo¿na j± spotkaæ na polach uprawnych, nieu¿ytkach, przydro¿ach, równie¿ w ogrodach, gdzie jest traktowana jako pospolity chwast. 

Ciekawostki:

  • Ro¶lina wska¼nikowa. Jest doskona³ym wska¼nikiem jesiennych przymrozków, jej li¶cie marzn± dok³adnie w temp. 0 °C, a szczytowe czê¶ci ro¶lin w temp. -1, -1,5 °C.
  • W medycynie ludowej u¿ywana by³a do leczenia chorób skóry (liszaj,wyprysk,egzema)
  • Wyci±gi z ziela wykazuj± dzia³anie przeciwzapalne, przyspieszaj±ce gojenie ran
  • Dziêki du¿ej zawarto¶ci bia³ka mo¿e byæ u¿ywana jako zielona pasza.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Kwiaty brze¿ne jêzyczkowate. Kwiaty ¶rodkowe rurkowate

Typ Kwiatostanu : Koszyczek

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Nakrzy¿leg³e

Wygld blaszki licia : Z±bkowany

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : ¯ó³ty

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ Pa¼dziernik

Kenofit

Terofit

-
PODRODZINA Asteroideae (astrowe [rurkokwiatowe]) -ilo 63
Achillea millefolium(Krwawnik pospolity), Bellis perennnis(Stokrotka pospolita), Aster amellus(Aster gawêdka), Artemisia vulgaris(Bylica pospolita), Picris hieracioides(Goryczel jastrzêbcowaty), Arctium lappa(£opian wiêkszy), Arctium tomentosum(£opian pajêczynowaty), Solidago canadiensis(Naw³oæ kanadyjska), Solidago gigantea(Naw³oæ olbrzymia(pó¼na)), bifidum(Jastrzêbiec siny), Sonchus oleraceus(Mlecz zwyczajny), Senecio vulgaris(Starzec zwyczajny), Solidago virgaurea(Naw³oæ pospolita), Tussilago farfara(Podbia³ pospolity), Erigeron canadensis(Przymiotno kanadyjskie (Konyza kanadyjska)), Lycopsis arvensis(Krzywoszyj polny), Matricaria inodora(Maruna bezwonna), Matricaria chamomilla(Rumianek pospolity), Galinsoga parviflora cav.(¯ó³tlica drobnokwiatowa), Centaurea cyanus(Chaber b³awatek), Cirsium arvense(Ostro¿eñ polny), Anthemis arvensis(Rumian polny), Centaurea rhenana(Chaber nadreñski), Carduus acanthoides(Oset nastroszony), Cirsium vulgare(Ostro¿eñ lancetowaty), Eupatorium cannabinum(Sadziec konopiasty), Centaurea jacea(Chaber ³±kowy), Centaurea scabiosa(Chaber driakiewnik), Galinsoga ciliata(¯ó³tlica ow³osiona), Hieracium umbellatum(Jastrzêbiec baldaszkowaty), Tragopogon pratensis(Kozibród ³±kowy), Lapsana communis(£oczyga pospolita), Inula britannica(Oman ³±kowy), Mycelis muralis(Sa³atnik le¶ny), Senecio jacobaea(Starzec jakubek), Senecio vernalis(Starzec wiosenny), Chamomilla suaveolens (Matricaria discoidea)(Rumianek bezpromieniowy), Helichrysum arenarium(Kocanki piaskowe), Arnica montana(Arnika górska, kupalnik górski), Ambrosia psilostachya(Ambrozja zachodnia ), Tanacetum vulgare(Wrotycz pospolity), Calendula officinalis(Nagietek lekarski), Petasites albus(Lepiê¿nik bia³y), Artemisia absinthium(Bylica pio³un), Erigeron ramosus Walters(Przymiotno ga³êziaste), Helianthus tuberosus(S³onecznik bulwiasty), Artemisia campestris(Bylica polna), Carlina acaulis(Dziewiêæsi³ bez³odygowy), Carlina onopordifolia(Dziewiêæsi³ pop³ocholistny), Leucanthemum waldsteinii(Jastrun okr±g³olistny), Achillea ptarmica(Krwawnik kichawiec), Echinops sphaerocephalus(Przegorzan kulisty), Artemisia annua(Bylica roczna), Scorzonera purpurea(Wê¿ymord stepowy), Antennaria dioica (Ukwap dwupienny), Bidens tripartita(Uczep trójlistkowy), Leontopodium alpinum(Szarotka alpejska), Gnaphalium sylvaticum(Szarota le¶na), Gnaphalium uliginosum(Szarota b³otna), Senecio fuchsi(Starzec Fuchsa), Helianthus annuus(S³onecznik zwyczajny), Serratula tinctoria(Sierpik barwierski), Aposeris foetida(Sa³atnica le¶na),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaPODRODZINA Asteroideae (astrowe [rurkokwiatowe]) -ilo 63
Achillea millefolium(Krwawnik pospolity),
Bellis perennnis(Stokrotka pospolita),
Aster amellus(Aster gawêdka),
Artemisia vulgaris(Bylica pospolita),
Picris hieracioides(Goryczel jastrzêbcowaty),
Arctium lappa(£opian wiêkszy),
Arctium tomentosum(£opian pajêczynowaty),
Solidago canadiensis(Naw³oæ kanadyjska),
Solidago gigantea(Naw³oæ olbrzymia(pó¼na)),
bifidum(Jastrzêbiec siny),
Sonchus oleraceus(Mlecz zwyczajny),
Senecio vulgaris(Starzec zwyczajny),
Solidago virgaurea(Naw³oæ pospolita),
Tussilago farfara(Podbia³ pospolity),
Erigeron canadensis(Przymiotno kanadyjskie (Konyza kanadyjska)),
Lycopsis arvensis(Krzywoszyj polny),
Matricaria inodora(Maruna bezwonna),
Matricaria chamomilla(Rumianek pospolity),
Galinsoga parviflora cav.(¯ó³tlica drobnokwiatowa),
Centaurea cyanus(Chaber b³awatek),
Cirsium arvense(Ostro¿eñ polny),
Anthemis arvensis(Rumian polny),
Centaurea rhenana(Chaber nadreñski),
Carduus acanthoides(Oset nastroszony),
Cirsium vulgare(Ostro¿eñ lancetowaty),
Eupatorium cannabinum(Sadziec konopiasty),
Centaurea jacea(Chaber ³±kowy),
Centaurea scabiosa(Chaber driakiewnik),
Galinsoga ciliata(¯ó³tlica ow³osiona),
Hieracium umbellatum(Jastrzêbiec baldaszkowaty),
Tragopogon pratensis(Kozibród ³±kowy),
Lapsana communis(£oczyga pospolita),
Inula britannica(Oman ³±kowy),
Mycelis muralis(Sa³atnik le¶ny),
Senecio jacobaea(Starzec jakubek),
Senecio vernalis(Starzec wiosenny),
Chamomilla suaveolens (Matricaria discoidea)(Rumianek bezpromieniowy),
Helichrysum arenarium(Kocanki piaskowe),
Arnica montana(Arnika górska, kupalnik górski),
Ambrosia psilostachya(Ambrozja zachodnia ),
Tanacetum vulgare(Wrotycz pospolity),
Calendula officinalis(Nagietek lekarski),
Petasites albus(Lepiê¿nik bia³y),
Artemisia absinthium(Bylica pio³un),
Erigeron ramosus Walters(Przymiotno ga³êziaste),
Helianthus tuberosus(S³onecznik bulwiasty),
Artemisia campestris(Bylica polna),
Carlina acaulis(Dziewiêæsi³ bez³odygowy),
Carlina onopordifolia(Dziewiêæsi³ pop³ocholistny),
Leucanthemum waldsteinii(Jastrun okr±g³olistny),
Achillea ptarmica(Krwawnik kichawiec),
Echinops sphaerocephalus(Przegorzan kulisty),
Artemisia annua(Bylica roczna),
Scorzonera purpurea(Wê¿ymord stepowy),
Antennaria dioica (Ukwap dwupienny),
Bidens tripartita(Uczep trójlistkowy),
Leontopodium alpinum(Szarotka alpejska),
Gnaphalium sylvaticum(Szarota le¶na),
Gnaphalium uliginosum(Szarota b³otna),
Senecio fuchsi(Starzec Fuchsa),
Helianthus annuus(S³onecznik zwyczajny),
Serratula tinctoria(Sierpik barwierski),
Aposeris foetida(Sa³atnica le¶na),