Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:2
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Ostró¿eczka polna (Ang: Forking Larkspur, Rocket-larkspur, (Du: Gewöhnlicher Feldrittersporn, ac: Consolida regalis)
-
Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-05-15
Autor : Pacyfka99 2013-05-15

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¶liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Rz±d: jaskrowce
Rodzina: jaskrowate
Rodzaj: ostró¿eczka
Gatunek: ostró¿eczka polna

Nazewnictwo


Ostró¿eczka polna (Consolida regalis) – gatunek ro¶liny nale¿±cy do rodziny jaskrowatych. W polskiej florze jest archeofitem


Morfologia:

£odyga
Wzniesiona i rozga³êziaj±ca siê o wysoko¶ci do 70 cm.
Li¶cie
Potrójnie trójsieczne, podzielone na równow±skie ³atki.
Kwiaty
Grzbieciste, niebieskie lub ró¿owoniebieskie kwiaty w lu¼nych gronach. 5-dzia³kowy kielich o jajowatych dzia³kach, górna z nich zakoñczona jest ostrog± skierowan± ku ty³owi, lekko zagiêt± do przodu. Korona sk³ada siê z dwóch zro¶niêtych p³atków,z ty³u zakoñczonych ostrog± schowan± pod ostrog± kielicha. Przysadki kwiatowe du¿o krótsze od szypu³ek.
Owoc
Sp³aszczony mieszek o d³ugo¶ci ok. 1 cm, zawieraj±cy ciemnobrunatne nasiona o d³ugo¶ci ok. 2 mm.
Korzeñ
Wrasta w ziemiê do g³êboko¶ci 50 cm, dziêki czemu ro¶lina mo¿e przetrzymaæ d³ugie okresy suszy.

Biologia i ekologia:

Ro¶lina jednoroczna, czasami dwuletnia. Kwitnie od czerwca do wrze¶nia. Przedpr±tne kwiaty zapylane s± przez b³onkówki(g³ównie trzmiele). W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla rzêdu Centaureatlia cyanii i Ass. Consolido-Brometum. Ro¶lina s³abo truj±ca: Ca³e ziele, nasiona oraz kwiaty zawieraj± alkaloidy mog±ce powodowaæ podra¿nienia skóry

Zastosowanie:

Ro¶lina lecznicza. Ziele (Herba Consolidae) zawiera alkaloidy i saponiny. W weterynarii oraz w medycynie ludowej stosowano je do zwalczania paso¿ytów zewnêtrznych. Wyci±g z ziela znajduje siê w stosowanym obecnie preparacie delacet przeciw wszom.
Kwiatów u¿ywano dawniej do barwienia sukna na zielono, a po zmieszaniu z a³unem na niebiesko.

Zagroenia i ochrona:

Obecnie ro¶lina silnie przetrzebiona przez herbicydy stosowane do ochrony upraw rolnych przed chwastami. Mniej szkodzi jej koszenie; po skoszeniu wypuszcza boczne pêdy, które kwitn± i owocuj±. Aby uchroniæ j± przed ca³kowitym wyginiêciem tworzone s± specjalne ogródki chwastów.

Zasig wystpowania:

Wystêpuje w stanie dzikim w ¶rodkowej Europie. W Polsce pospolita na ca³ym ni¿u.
Siedlisko: brzegi dróg, wysypiska, suche ugory oraz w zbo¿ach jako chwast segetalny. Ro¶lina wapieniolubna i wska¼nikowa gleb ilastych.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Typ Kwiatostanu : Grono

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Kolor : Niebieski

Kolor : Fioletowy

Kolor : Ró¿owy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ

Gatunek trujcy

Gatunek leczniczy

Rolina dwuletnia

Rolina jednoroczna

Rolina uprawiana

Archeofit

Terofit

-
RODZINA Ranunculaceae (jaskrowate) -ilo 26
Ranunculus acris(Jaskier ostry), Anemone ranunculoides(Zawilec ¿ó³ty), Ranunculus thora(Jaskier okr±g³olistny), Ranunculus lingua(Jaskier wielki), Ranunculus arvensis(Jaskier polny), Consolida regalis(Ostró¿eczka polna), Anemone nemorosa(Zawilec gajowy), Isopyrum thalictroides(Zdrojówka rutewkowata), Ficaria verna(Ziarnop³on wiosenny), Caltha palustris(Knieæ b³otna), Aquilegia vulgaris(Orlik pospolity), Ranunculus repens (Jaskier roz³ogowy, jaskier rozes³any ), Helleborus viridis(Ciemiernik zielony), Actaea spicata(Czerniec gronkowy), Ranunculus sceleratus(Jaskier jadowity), Ranunculus lanuginosus(Jaskier kosmaty), Caltha laeta(Knieæ b³otna górska), Berberis vulgaris(Berberys zwyczajny ), Anemone narcissiflora(Zawilec narcyzowy), Ranunculus circinatus(W³osienicznik (jaskier) kr±¿kolistny), Aconitum moldavicum(Tojad mo³dawski), Aconitum firmum(Tojad mocny), Aconitum lycoctonum(Tojad lisi), Aconitum variegatum(Tojad dzióbaty; Tojad pstry), Pulsatilla pratensis(Sasanka ³±kowa), Anemone alpina(Sasanka alpejska),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Ostróżeczka polna
ZdjciaRODZINA Ranunculaceae (jaskrowate) -ilo 26
Ranunculus acris(Jaskier ostry),
Anemone ranunculoides(Zawilec ¿ó³ty),
Ranunculus thora(Jaskier okr±g³olistny),
Ranunculus lingua(Jaskier wielki),
Ranunculus arvensis(Jaskier polny),
Consolida regalis(Ostró¿eczka polna),
Anemone nemorosa(Zawilec gajowy),
Isopyrum thalictroides(Zdrojówka rutewkowata),
Ficaria verna(Ziarnop³on wiosenny),
Caltha palustris(Knieæ b³otna),
Aquilegia vulgaris(Orlik pospolity),
Ranunculus repens (Jaskier roz³ogowy, jaskier rozes³any ),
Helleborus viridis(Ciemiernik zielony),
Actaea spicata(Czerniec gronkowy),
Ranunculus sceleratus(Jaskier jadowity),
Ranunculus lanuginosus(Jaskier kosmaty),
Caltha laeta(Knieæ b³otna górska),
Berberis vulgaris(Berberys zwyczajny ),
Anemone narcissiflora(Zawilec narcyzowy),
Ranunculus circinatus(W³osienicznik (jaskier) kr±¿kolistny),
Aconitum moldavicum(Tojad mo³dawski),
Aconitum firmum(Tojad mocny),
Aconitum lycoctonum(Tojad lisi),
Aconitum variegatum(Tojad dzióbaty; Tojad pstry),
Pulsatilla pratensis(Sasanka ³±kowa),
Anemone alpina(Sasanka alpejska),