Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Dzwonek okr±g³olistny(( ac: Campanula rotundifolia)
-
Maj Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ Pa¼dziernik
-
Avatar


Autor : Goslawa
2010-05-05
Autor : Goslawa 2010-05-05

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¶liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: astrowe
Rz±d: astrowce
Rodzina: dzwonkowate
Rodzaj: dzwonek
Gatunek: dzwonek okr±g³olistny

Nazewnictwo

W Polsce jest to ro¶lina pospolita na ca³ym ni¿u. £odyga jest wzniesiona, delikatna, wiechowato rozga³êziaj±ca siê, u do³u omszona, osi±ga wysoko¶æ 15-50 cm. Li¶cie dolne nerkowate, d³ugoogonkowe kuliste lub sercowate, ³odygowe równo-w±sko-lancetowate. Kwiaty b³êkitne (rzadko bia³e), o d³ugo¶ci 1,2-2,2 cm z d³ugimi szypu³kami, najczê¶ciej zwis³e. Owoc-torebka. Kwitnie od maja do pa¼dziernika.

Morfologia:

Pokrój
Ro¶lina trwa³a z czo³gaj±cym siê, cienkim k³±czem. Jesieni± ze znajduj±cych siê na nim p±ków wyrastaj± skrócone i zimuj±ce pêdy p³onne.
£odyga
Wyrasta wiosn± z zimuj±cych pêdów p³onnych. Jest wzniesiona, delikatna, wiechowato rozga³êziaj±ca siê, u do³u omszona. Osi±ga wysoko¶æ 15–50 cm.
Li¶cie
Dolne (ró¿yczkowe) nerkowate, d³ugoogonkowe kuliste lub sercowate, ³odygowe równo-w±sko-lancetowate (heterofilia), o szeroko¶ci najwy¿ej 1 cm.
Kwiaty
B³êkitne (rzadko bia³e), o d³ugo¶ci 1,2–2,2 cm z d³ugimi ogonkami, najczê¶ciej zwis³e, w wielokwiatowym gronie, z z±bkami wciêtymi do ok. 1/3 d³ugo¶ci. Dzwonkowata korona kwiatu ma d³ugo¶æ 12–18 mm. Kielich zros³y, o szydlastych ³atkach.
Owoce
Otwieraj±ca siê trzema dziurkami w nasadzie torebka .

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

Budowa kwiatka : Korona dzwonkowata

Typ Kwiatostanu : Grono

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Wygld blaszki licia : Karbowany

Ksztat blaszki licia : Równow±skie

Ksztat blaszki licia : Lancetowate

Ksztat blaszki licia : Jajowate

Ksztat blaszki licia : Sercowaty

Ogonek licia : Siedz±cy

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Niebieski

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ Pa¼dziernik

Hemikryptofit

-
RODZINA Campanulaceae (dzwonkowate) -ilo 18
Campanula patula(Dzwonek rozpierzch³y), Campanula alpina(Dzwonek alpejski ), Campanula bononiensis(Dzwonek boloñski ), Campanula barbata(Dzwonek brodaty ), Campanula persicifolia(Dzwonek brzoskwiniolistny ), Campanula cochleariifolia(Dzwonek drobny), Campanula rapunculoides(Dzwonek jednostronny), Campanula bohemica(Dzwonek karkonoski), Campanula rotundifolia(Dzwonek okr±g³olistny), Campanula serrata(Dzwonek pi³kowany), Jasione montana(Jasieniec piaskowy), Campanula trachelium(Dzwonek pokrzywolistny), Adenophora liliifolia(Dzwonecznik wonny), Campanula carpatica(Dzwonek karpacki), Campanula glomerata(Dzwonek skupiony), Campanula polymorpha(Dzwonek w±skolistny), Phyteuma orbiculare(Zerwa kulista), Phyteuma spicatum(Zerwa k³osowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaRODZINA Campanulaceae (dzwonkowate) -ilo 18
Campanula patula(Dzwonek rozpierzch³y),
Campanula alpina(Dzwonek alpejski ),
Campanula bononiensis(Dzwonek boloñski ),
Campanula barbata(Dzwonek brodaty ),
Campanula persicifolia(Dzwonek brzoskwiniolistny ),
Campanula cochleariifolia(Dzwonek drobny),
Campanula rapunculoides(Dzwonek jednostronny),
Campanula bohemica(Dzwonek karkonoski),
Campanula rotundifolia(Dzwonek okr±g³olistny),
Campanula serrata(Dzwonek pi³kowany),
Jasione montana(Jasieniec piaskowy),
Campanula trachelium(Dzwonek pokrzywolistny),
Adenophora liliifolia(Dzwonecznik wonny),
Campanula carpatica(Dzwonek karpacki),
Campanula glomerata(Dzwonek skupiony),
Campanula polymorpha(Dzwonek w±skolistny),
Phyteuma orbiculare(Zerwa kulista),
Phyteuma spicatum(Zerwa k³osowa),