Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Driakiew l¶ni±ca( (Du: Glanz-Skabiose, ac: Scabiosa lucida)
-
Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ
-

Czy wiesz e?.

-Nazwa polska jet niezgodna z ³aciñsk±: scabiosa znaczy ¶wierzbnica.
Avatar
Autor : Goslawa
2010-04-29
Autor : Goslawa 2010-04-29

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¶liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: klad astrowych
Rz±d: szczeciowce
Rodzina: szczeciowate
Rodzaj: driakiew
Gatunek: driakiew l¶ni±ca

Nazewnictwo


Driakiew l¶ni±ca (Scabiosa lucida L.) – gatunek ro¶liny nale¿±cy do rodziny szczeciowatych (Dipsacaceae).  Nazwa polska niezgodna z ³aciñsk±: scabiosa znaczy ¶wierzbnica. Tê ostatni± nazwê dano nies³usznie rodzajowi Knautia, któremu w³a¶nie nale¿a³aby siê nazwa driakiew. D.l. bywa czasem nazywana skabioz±, a w dawniejszych florach niejednokrotnie figuruje jako ¶wierzbnica.


Morfologia:

£odyga
Wzniesiona, naga, lub nieco tylko omszona. Nie rozga³êzia siê, lub niewiele, tylko w górnej czê¶ci. Ro¶lina ma wysoko¶æ 5-60 cm.
Li¶cie
O zró¿nicowanym kszta³cie. Odziomkowe, oraz najni¿sze ³odygowe maj± jajowaty lub równow±ski kszta³t i s± karbowane. Wy¿sze li¶ci s± 1-2 razy pierzastosieczne, z³o¿one z lancetowatych lub równow±skich, czasami z±bkowanych odcinków, przy czym szczytowy odcinek jest czêsto wiêkszy od pozosta³ych. Li¶cie ³odygowe wyrastaj± w okó³ku po dwa. Wszystkie li¶cie s± nagie, lub orzêsione tylko po brzegach. S± mniej lub wiêcej l¶ni±ce (st±d nazwa gatunkowa ro¶liny).
Kwiaty
Bezwonne kwiaty zebrane s± w g³ówkê wyrastaj±c± na d³ugiej szypu³ce na szczycie ³odygi. G³ówka o ¶rednicy 2-4 cm otoczona jest okryw± z lancetowatych listków. W g³ówce dwojakiego rodzaju kwiaty; wiêksze, znajduj±ce siê na zewn±trz i mniejsze, wewn±trz g³ówki. Kielich z³o¿ony z 5 ostek, w dolnej czê¶ci nieco rozszerzonych, z cienkimi brze¿kami po bokach ¶rodkowego nerwu. Ostki te s± 3,5-5 razy d³u¿sze od kieliszka. Korona kwiatu grzbiecista, purpurowofioletowa. Wewn±trz niej jeden s³upek z dwudzielnym znamieniem i 4 prêciki.
Owoc
Z pojedynczym nasionem, otoczony na szczycie b³onkowatym kieliszkiem.

Biologia i ekologia:

Bylina. Kwitnie od sierpnia do pa¼dziernika. Ro¶lina wiatrosiewna (kieliszek stanowi aparat lotny). Siedlisko: Hale górskie, naskalne murawy, suche stoki, szczeliny i pó³ki skalne. Wystêpuje g³ównie na pod³o¿u wapiennym. W Tatrach dochodzi do piêtra alpejskiego. Najwy¿sze zanotowane jej stanowiska znajduj± siê w Tatrach Bielskich (2150 m n,p.m.). Gatunek charakterystyczny dla klasy (Cl.) Seslerietea variae

Zasig wystpowania:

Wystêpuje tylko w ¶rodkowej, wschodniej i po³udniowej Europie. Ro¶lina górska, w Polsce wystêpuj±ca wy³±cznie w Sudetach, Tatrach, Karpatach Wschodnich i w Pieninach. Status gatunku w polskiej florze: gatunek rodzimy.

Ciekawostki:

-Nazwa polska jet niezgodna z ³aciñsk±: scabiosa znaczy ¶wierzbnica.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

Typ Kwiatostanu : G³ówka

Typ Kwiatostanu : Koszyczek

Stopie zoenia licia : Prosty

Stopie zoenia licia : Nieparzystopierzastoz³o¿one

Typy ulistnienia : Naprzeciwleg³e

Typy ulistnienia : Zebrane w ró¿yczkê

Wygld blaszki licia : Karbowany

Wygld blaszki licia : Z±bkowany

Ksztat blaszki licia : Lancetowate

Ksztat blaszki licia : Jajowate

Ksztat blaszki licia : Eliptyczne

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Fioletowy

Okres kwitnienia

Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ
-

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjcia


Wsplne cechy dla Cornaceae (dereniowate)

- Korona grzbiecista
- Korona promista
- Korona zrosopatkowa
- Blaszki licia lancetowate
- Blaszki licia jajowate
- Blaszki licia eliptyczne
- Licie na ogonku
- Stopie zloenia licia prosty
- Stopie zloenia licia nieparzystopierzastozoony
- Typ ulistnienia naprzeciwlege
- Typ ulistnienia zebrane w ryczk
- Typ kwiatostanu gwka
- Typ kwiatostanu koszyczek
- Wygld blaszki licia karbowany
- Wygld blaszki licia zbkowany
- Kolor fioletowy
- odyga wzniesiona prosta
- Owoce suche nie otwierajce si orzech
- Liczba patkw pi


RODZINA Cornaceae (dereniowate) -ilo 1
Scabiosa lucida(Driakiew l¶ni±ca),