Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:2
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Driakiew go³êbia (Ang: Misty Butterflies, (Du: Tauben-Skabiose, ac: Scabiosa columbaria)
-
Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ Pa¼dziernik
-
Avatar


Autor : Goslawa
2010-04-29
Autor : Goslawa 2010-04-29

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¶liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: klad astrowych
Rz±d: szczeciowce
Rodzina: szczeciowate
Rodzaj: driakiew
Gatunek: driakiew go³êbia

Nazewnictwo


Driakiew go³êbia (Scabiosa columbaria L.) – gatunek ro¶liny nale¿±cy do rodziny szczeciowatych (Dipsacaceae). 


Morfologia:

£odyga
Wzniesiona, rozga³êziona. Ro¶lina ma wysoko¶æ do 1 m zwykle s³abiej ow³osiona ni¿ S. ochroleuca, nieraz prawie naga.
Li¶cie
Najni¿sze li¶cie ³opatkowate, z±bkowane lirowato-pierzasto-dzielne o du¿ej okr±g³awej lub jajowatej karbowanej ³atce szytowej i ma³ych bocznych . Li¶cie ³odygowe 1-3 razy pierzastosieczne o odinkach równow±skich niraz prawie nagie. Listki okrywy omszone..
Kwiaty
Koszyczki o ¶rednicy 1,5-3,5cm  Zebrane w szczytowe g³ówki, na pocz±tku czerwone z czasem fioletowo-niebieskie. Osadzone pojedynczo na d³ugich, ow³osionych szypu³ach. Ostki kielicha 2,5-4 razy d³u¿sze od b³oniastego brzegu kieliszka, czarnawe.

Biologia i ekologia:

Bylina lub ro¶lina dwuletnia. Wystêpuje na ni¿u i pogórzu w zaro¶lach suchych, zboczach lub murawach. Kwitnie od lipca do pa¼dziernika. Gatunek charakterystyczny dla klasy (Cl.) Festuco-Brometea, zwi±zku (All.) Koelerion albescentis (regionalnie) i zespo³u (Ass.) Trifolio-Anthyllidetum.
Mrozoodporno¶æ: strefa 3 (-40 do -34,5)°C

Zastosowanie:

Jest uprawiana jako ro¶lina ozdobna. Najlepiej ro¶nie na stanowisku s³onecznym, na glebach przepuszczalnych o odczynie od obojêtnego do lekko zasadowego. Rozmna¿a siê przez wysiew nasion jesieni±, przez podzia³ wczesn± wiosn± lub przez sadzonki. Odmiana 'Butterflay Blue' ma kêdzierzawe li¶cie i lawendowoniebieskie kwiatostany.

Zasig wystpowania:

Rodzimy obszar wystêpowania to Europa, Azja Zachodnia, Kaukaz, Turkmenistan oraz Afryka Pó³nocna (Algieria i Maroko). Rozprzestrzeni³ siê te¿ gdzieniegdzie poza tym obszarem. W Poslce rozpowszechniony na ni¿u.
Siedlisko Suche zbocza, sk³y , zaro¶la

Waciwoci

Typ Kwiatostanu : G³ówka

Stopie zoenia licia : Z³o¿ony

Wygld blaszki licia : Z±bkowany

Kolor : Fioletowy

Okres kwitnienia

Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ Pa¼dziernik

Gatunek leczniczy

Stanowisko soneczne

Rolina dwuletnia

Rolina uprawiana

Hemikryptofit

-
RODZINA Dipsacaceae (szczeciowate) -ilo 6
Scabiosa ochroleuca(Driakiew ¿ó³tawa), Scabiosa columbaria(Driakiew go³êbia), Scabiosa canescens(Driakiew wonna), Dipsacus fullonum(Szczeæ pospolita), Knautia arvensis(¦wierzbnica polna), Symphoricarpos albus(¦nieguliczka bia³a),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaRODZINA Dipsacaceae (szczeciowate) -ilo 6
Scabiosa ochroleuca(Driakiew ¿ó³tawa),
Scabiosa columbaria(Driakiew go³êbia),
Scabiosa canescens(Driakiew wonna),
Dipsacus fullonum(Szczeæ pospolita),
Knautia arvensis(¦wierzbnica polna),
Symphoricarpos albus(¦nieguliczka bia³a),