Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:4
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Czy¶ciec le¶ny (Ang: Hedge Woundwort, (Du: Wald-Ziest, ac: Stachys sylvatica)
-
Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ
-
Avatar


Autor : Goslawa
2010-04-28
Autor : Goslawa 2010-04-28

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¶liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: astrowe
Rz±d: jasnotowce
Rodzina: jasnotowate
Rodzaj: czy¶ciec
Gatunek: czy¶ciec le¶ny

Nazewnictwo

Czy¶ciec le¶ny (Stachys sylvatica L.) – gatunek ro¶liny nale¿±cy do rodziny jasnotowatych.Ro¶lina o niezbyt mi³ej woni

Morfologia:

Pokrój
Roslina wysoko¶ci do 1 m, o nieprzyjemnym zapachu.
£odyga
Rozga³êziona, czasem pojedyncza, prosto wzniesiona lub podnosz±ca siê. Miêkko ow³osiona, w górnej czê¶ci pokryta gruczo³kami. Posiada pe³zaj±ce k³±cze oraz d³ugie, podziemne roz³ogi.
Li¶cie
Ogonkowe, u³o¿one nakrzy¿legle. Blaszka li¶ciowa sercowata, zaostrzona, o grubo pi³kowanym brzegu lub karbowana, obustronnie ow³osiona, li¶cie ciemnozielone.
Kwiaty
Zebrane w grona na szczytach ³odyg, z³o¿one z 4–6 nibyokó³ków, osadzonych w k±tach zielonych, równow±skich podsadek. Kwiaty ciemnokarminowe lub czerwonofioletowe. Kielich dzwonkowaty, o 5 z±bkach i 10 nerwach pokrytych gruczo³kami. Korona dwuwargowa, górna warga niepodzielna, dwukrotnie krótsza od dolnej. Dolna warga z³o¿ona z trzech zaokr±glonych klap. Wewn±trz korony pojedynczy s³upek z dwudzielnym znamieniem i 4 dwusilne prêciki. Kwitnie od czerwca do wrze¶nia. Kwiaty s± wyra¼nie przedpr±tne i zapylane przez owady, które ro¶lina zwabia intensywn± barw± kwiatów.
Owoce
G³adkie, trójkanciaste roz³upki, d³ugo¶ci do 2 mm. Rozsiewane s± przez wiatr i zwierzêta.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Ro¶nie przewa¿nie na obszarach o klimacie oceanicznym i suboceanicznym. W Polsce od ni¿u po regiel górny. Gatunek azotolubny, preferuje gleby ¶wie¿e. Wystêpuje w górskich olszynach, lasach dêbowo-grabowych i buczynach. W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla O. Fagetalia.
OKRES KWITNIENIA: Czerwiec - wrzesieñ. WYSOKO¦Æ: 40 - 100 cm
2n=66

Zastosowanie:

Surowcem leczniczym jest kwitn±ce ziele czy¶æca le¶nego – Herba Stachydis sylvaticae, suszone w naturalnej temperaturze i najlepiej w ciemnym miejscu. Ziele jest wra¿liwe na wysok± temperaturê i ¶wiat³o. Surowiec irydoidowo-olejkowy, a zatem powinien byæ przechowywany w szczelnych s³ojach.

Zmiennos:

Tworzy mieszañce z czy¶æcem b³otnym i czy¶æcem górskim. 

Zasig wystpowania:

Czy¶ciec le¶ny wystêpuje na terenie Europy oraz obszarach Azji o umiarkowanym klimacie. W Polsce jest pospolity na ca³ym ni¿u i w ni¿szych po³o¿eniach górskich.SIEDLISKO: Lasy li¶ciaste. Pospolita. 2.Ro¶nie na glebach zasobnych w azot: w lasach ³êgowych, w wilgotnych zaro¶lach.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

Budowa kwiatka : Kwiat wargowy

Typ Kwiatostanu : K³os

Typ Kwiatostanu : Nibyokó³ek

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzeciwleg³e

Typy ulistnienia : Nakrzy¿leg³e

Wygld blaszki licia : Karbowany

Wygld blaszki licia : Pi³kowany

Ksztat blaszki licia : Jajowate

Ksztat blaszki licia : Sercowaty

Unerwienie blaszki licia : Pierzasta

Ogonek licia : Siedz±cy

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Czerwony

Kolor : Fioletowy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ

Gatunek leczniczy

Rolina pachnca

Hemikryptofit

-
RODZINA Lamiaceae (jasnotowate) -ilo 55
Ballota nigra(Mierznica czarna), Lamium purpureum(Jasnota purpurowa), Stachys recta(Czy¶ciec prosty), Lamium amplexicaule(Jasnota ró¿owa), Stachys palustris(Czy¶ciec b³otny), Stachys sylvatica(Czy¶ciec le¶ny), Stachys arvensis(Czy¶ciec polny), Stachys annua(Czy¶ciec roczny), Galeopsis tetrahit(Poziewnik szorstki), Mentha aquatica(Miêta nadwodna), Thymus serphyllum(Macierzanka piaskowa), Galeopsis pubescens(Poziewnik miêkkow³osy), Leonurus cardiaca(Serdecznik pospolity), Lamium maculatum(Jasnota plamista), Lamium album(Jasnota bia³a), Glechoma hederacea(Bluszczyk kurdybanek), Lamiastrum galeobdolon, Galeobdolon luteum(Gajowiec ¿ó³ty), Origanum vulgare(Lebiodka pospolita), Prunella vulgaris(G³owienka pospolita), Betonica officinalis (Bukwica zwyczajna), Acinos arvensis(Czy¶cica drobnokwiatowa), Salvia glutinosa(Sza³wia lepka), Ajuga genevensis(D±brówka kosmata (D. genewska)), Scutellaria hastifolia(Tarczyca oszczepowata), Scutellaria galericulata(Tarczyca pospolita), Chaiturus marrubiastrum (Szczeciogon szantowaty), Marrubium vulgare(Szanta zwyczajna), Salvia splendens(Sza³wia b³yszcz±ca, sza³wia ogrodowa ), Hyssopus officinalis(Hyzop lekarski), Clinopodium vulgare(Czy¶cica storzyszek), Nepeta cataria(Kocimiêtka w³a¶ciwa), Nepeta pannonica(Kocimiêtka naga), Nepeta mussinii(Kocimiêtka Mussina), Lavandula angustifolia(Lawenda w±skolistna), Thymus pulegioides(Macierzanka zwyczajna), Thymus praecox(Macierzanka wczesna), Thymus kosteleckyanus, T. pannonicus(Macierzanka pannoñska), Thymus carpaticus(Macierzanka karpacka), Thymus alpestris(Macierzanka halna), Nepeta grandiflora(Kocimiêtka wielkokwiatowa), Ajuga reptans(D±brówka roz³ogowa), Prunella grandiflora(G³owienka wielkokwiatowa), Lycopus europaeus(Karbieniec pospolity), (Zagorza³ek pó¼ny), Orobanche flava(Zaraza ¿ó³ta), Orobanche lutea(Zaraza czerwonawa), Verbena officinalis(Werbena pospolita), Pinguicula vulgaris(T³ustosz pospolity), Pinguicula alpina(T³ustosz alpejski ), Euphrasia rostkoviana(¦wietlik ³±kowy), Rhinanthus alectorolophus(Szelê¿nik w³ochaty), Rhinanthus serotinus(Szelê¿nik wiêkszy), Rhinanthus minor(Szelê¿nik mniejszy), Salvia verticillata(Sza³wia okrêgowa), Salvia pratensis(Sza³wia ³±kowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Hedge Woundwort (Stachys Sylvatica) - 2012-06-23
Hedge Woundwort (Stachys Sylvatica) - 2012-06-02
ZdjciaRODZINA Lamiaceae (jasnotowate) -ilo 55
Ballota nigra(Mierznica czarna),
Lamium purpureum(Jasnota purpurowa),
Stachys recta(Czy¶ciec prosty),
Lamium amplexicaule(Jasnota ró¿owa),
Stachys palustris(Czy¶ciec b³otny),
Stachys sylvatica(Czy¶ciec le¶ny),
Stachys arvensis(Czy¶ciec polny),
Stachys annua(Czy¶ciec roczny),
Galeopsis tetrahit(Poziewnik szorstki),
Mentha aquatica(Miêta nadwodna),
Thymus serphyllum(Macierzanka piaskowa),
Galeopsis pubescens(Poziewnik miêkkow³osy),
Leonurus cardiaca(Serdecznik pospolity),
Lamium maculatum(Jasnota plamista),
Lamium album(Jasnota bia³a),
Glechoma hederacea(Bluszczyk kurdybanek),
Lamiastrum galeobdolon, Galeobdolon luteum(Gajowiec ¿ó³ty),
Origanum vulgare(Lebiodka pospolita),
Prunella vulgaris(G³owienka pospolita),
Betonica officinalis (Bukwica zwyczajna),
Acinos arvensis(Czy¶cica drobnokwiatowa),
Salvia glutinosa(Sza³wia lepka),
Ajuga genevensis(D±brówka kosmata (D. genewska)),
Scutellaria hastifolia(Tarczyca oszczepowata),
Scutellaria galericulata(Tarczyca pospolita),
Chaiturus marrubiastrum (Szczeciogon szantowaty),
Marrubium vulgare(Szanta zwyczajna),
Salvia splendens(Sza³wia b³yszcz±ca, sza³wia ogrodowa ),
Hyssopus officinalis(Hyzop lekarski),
Clinopodium vulgare(Czy¶cica storzyszek),
Nepeta cataria(Kocimiêtka w³a¶ciwa),
Nepeta pannonica(Kocimiêtka naga),
Nepeta mussinii(Kocimiêtka Mussina),
Lavandula angustifolia(Lawenda w±skolistna),
Thymus pulegioides(Macierzanka zwyczajna),
Thymus praecox(Macierzanka wczesna),
Thymus kosteleckyanus, T. pannonicus(Macierzanka pannoñska),
Thymus carpaticus(Macierzanka karpacka),
Thymus alpestris(Macierzanka halna),
Nepeta grandiflora(Kocimiêtka wielkokwiatowa),
Ajuga reptans(D±brówka roz³ogowa),
Prunella grandiflora(G³owienka wielkokwiatowa),
Lycopus europaeus(Karbieniec pospolity),
(Zagorza³ek pó¼ny),
Orobanche flava(Zaraza ¿ó³ta),
Orobanche lutea(Zaraza czerwonawa),
Verbena officinalis(Werbena pospolita),
Pinguicula vulgaris(T³ustosz pospolity),
Pinguicula alpina(T³ustosz alpejski ),
Euphrasia rostkoviana(¦wietlik ³±kowy),
Rhinanthus alectorolophus(Szelê¿nik w³ochaty),
Rhinanthus serotinus(Szelê¿nik wiêkszy),
Rhinanthus minor(Szelê¿nik mniejszy),
Salvia verticillata(Sza³wia okrêgowa),
Salvia pratensis(Sza³wia ³±kowa),