Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Ciemiê¿yca czarna (Ang: Black Hellebore,( ac: Veratrum nigrum)
-
Czerwiec Lipiec Sierpieñ
-

Czy wiesz e?.

-Najlepiej ³±czyæ j± z ro¶linami o stonowanych barwach – ³ososiow±, ceglast±, jasnoniebiesk±. Doskona³ymi s±siadami s± dla ciemiê¿ycy lilie azjatyckie. 
Avatar


Autor : Goslawa
2010-04-26
Autor : Goslawa 2010-04-26

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¶liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: jednoli¶cienne
Rz±d: liliowce
Rodzina: melantkowate
Rodzaj: ciemiê¿yca
Gatunek: ciemiê¿yca czarna

Nazewnictwo


Ciemiê¿yca czarna, ciemierzyca czarna (Veratrum nigrum L.) – gatunek byliny nale¿±cy do rodziny melantkowatych. W Polsce wystêpuje na Roztoczu. Status gatunku we florze Polski: gatunek rodzimy.


Morfologia:

£odyga
Mocna, stosunkowo gruba, wzniesiona i gór± ow³osiona. Wysoko¶æ 0,6 - 1, 3 m.
K³±cze
Grube i krótkie
Li¶cie
Dolne szerokoeliptyczne i krótko zaostrzone, zwê¿aj±ce siê u nasady i ca³obrzegie, górne równow±skolancetowate. Wszystkie li¶cie nagie.
Kwiaty
Kwiatostan w kszta³cie wiechy, ow³osiony. Boczne ga³±zki o d³ugo¶ci 3 – 5 cm. Kwiaty ma czerwonawobrunatne lub czarnobrunatne, k³±cze delikatniejszej budowy, z br±zowymi ³uskami (u ciemiê¿ycy bia³ej ³uski s± koloru zielonego). sk³adaj± siê z pod³u¿nie eliptycznych, têpo zakoñczonych dzia³ek okwiatu o d³ugo¶ci ok. 5 mm. S³upki zawieraj± po 8 – 16 zal±¿ków. Kwitnie od czerwca do sierpnia.
Owoc
Naga, jajowata trójkanciasta torebka.

Biologia i ekologia:

Ro¶lina truj±ca
Ca³a ro¶lina zawiera liczne toksyczne alkaloidy, takie, jak: jerwina, germina, germitryna, pseudojerwina, rubijerwina, weratralbina, protoweryna, protoweratryna, cerwina, germeryna, weratryna, weratrydyna, oraz gorzki glikozyd – kwas chelidonowy. Powoduj± one podra¿nienie b³ony ¶luzowej ¿o³±dka i uk³adu oddechowego, silne kichanie, kaszel, ¶linotok, ³zawienie, nudno¶ci, wymioty, biegunkê. Wiêksze dawki powoduj± skutki podobne jak tojad mocny – skurcze miê¶ni brzucha i krtani, zaburzenia koordynacji ruchów i uszkodzenie miê¶nia sercowego. Nektar i py³ek jest truj±cy dla pszczó³. Zwierzêta unikaj± tej ro¶liny z powodu jej gorzkiego smaku, zdarzaj± siê jednak zatrucia sianem i wczesn± wiosn± na pastwiskach

Zastosowanie:

Ro¶lina lecznicza:
Surowiec zielarski: ziele wszystkich krajowych gatunków ciemiê¿ycy zawiera podobne sk³adniki.
Dzia³anie: weratryna zawarta w ciemiê¿ycy pobudza trawienie, uk³ad nerwowy,stosowana jest w stanach wyczerpania i przewlek³ej chorobie reumatycznej. W weterynarii u¿ywa siê jej przy leczeniu nosacizny psów, bezw³adzie ¿wacza i wzdêciach.

Zasig wystpowania:

W Polsce wystêpuje na Roztoczu.
Siedlisko
Suche i widne lasy.

Ciekawostki:

-Najlepiej ³±czyæ j± z ro¶linami o stonowanych barwach – ³ososiow±, ceglast±, jasnoniebiesk±. Doskona³ymi s±siadami s± dla ciemiê¿ycy lilie azjatyckie. 

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Typ Kwiatostanu : Wiecha

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ksztat blaszki licia : Lancetowate

Ksztat blaszki licia : Jajowate

Ksztat blaszki licia : Eliptyczne

Unerwienie blaszki licia : Równoleg³a lub ³ukowata

Ogonek licia : Siedz±cy

Kolor : Czerwony

Kolor : Br±zowy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpieñ

Gatunek pod ochron

Gatunek trujcy

Gatunek leczniczy

-
RODZINA Melanthiaceae (melantkowate) -ilo 3
Veratrum album(Ciemiê¿yca bia³a), Veratrum lobelianum(Ciemiê¿yca zielona), Veratrum nigrum(Ciemiê¿yca czarna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
veratrum nigrum
Zdjcia


Wsplne cechy dla Melanthiaceae (melantkowate)

- Rolina chroniona
- Trujce
- Blaszki licia lancetowate
- Blaszki licia jajowate
- Blaszki licia eliptyczne
- Licie siedzace
- Typ ulistnienia naprzemianlege
- Typ kwiatostanu wiecha
- Unerwienie blaszki licia rwnolega lub ukowata
- Wygld blaszki licia caobrzegi
- Owoce suche, otwierajce si torebka


RODZINA Melanthiaceae (melantkowate) -ilo 3
Veratrum album(Ciemiê¿yca bia³a),
Veratrum lobelianum(Ciemiê¿yca zielona),
Veratrum nigrum(Ciemiê¿yca czarna),