Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:4
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Ciemiê¿yca zielona(( ac: Veratrum lobelianum)
-
Czerwiec Lipiec Sierpieñ
-
Avatar


Autor : Goslawa
2010-04-26
Autor : Goslawa 2010-04-26

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¶liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: jednoli¶cienne
Rz±d: liliowce
Rodzina: melantkowate
Rodzaj: ciemiê¿yca
Gatunek: ciemiê¿yca zielona

Nazewnictwo


Ciemiê¿yca zielona, ciemierzyca zielona, strzemieszyca (Veratrum lobelianum Bernh[2].) — gatunek ro¶liny z rodziny melantkowatych (Melanthiaceae). 


Morfologia:

£odyga
Gruba i nierozga³êziona. Ro¶lina okaza³a, mo¿e dochodziæ do 150 cm wysoko¶ci, choæ w miejscach zacienionych i lesie nie przekracza czêsto 20–30 cm.
Li¶cie
Ulistnienie skrêtoleg³e. Du¿e, eliptyczne, podobne do li¶ci goryczki kropkowanej, pofa³dowane wzd³u¿nie, o wyra¼nym pod³u¿nym unerwieniu. Z górnej strony li¶cie s± nagie, na spodniej stronie kêdzierzawo ow³osione krótkimi w³oskami.
Kwiaty
Kwiaty obup³ciowe (trafiaj± siê jednak kwiaty mêskie), ¿ó³tozielone, zebrane na szczycie ³odygi w wiechê. Okwiat sk³ada siê z 6 dzia³ek nie zró¿nicowanych na koronê i kielich. Prêciki w liczbie 6, z du¿ymi ¿ó³tymi, nerkowatego kszta³tu pylnikami, s³upek trójszyjkowy. Szypu³ki kwiatów krótsze od przysadek.
Owoc
Du¿a, trójdzielna torebka z do¶æ du¿ymi nasionami opatrzonymi skrzyde³kiem.

Biologia i ekologia:

Rozwój
Bylina: Kwitnie od pocz±tku lipca. Charakterystyczne jest, ¿e z regu³y kwitn± tylko niektóre osobniki, du¿a ich ilo¶æ pozostaje p³ona przez ca³y rok. Nasiona s± rozsiewane przez wiatr.
Siedlisko
Ro¶nie na halach górskich, w zio³oro¶lach, na piargach, w wolnych miejscach w¶ród kosówki, zawsze jednak w miejscach wystarczaj±co wilgotnych. W ni¿szych po³o¿eniach zwykle w pobli¿u cieków wodnych. Jest stosunkowo pospolita w wy¿szych po³o¿eniach Sudetów i Karpat. W Tatrach wystêpuje do wysoko¶ci 2300 m n.p.m., zarówno na pod³o¿u granitowym jak i wapiennym.
Fitosocjologia
Gatunek charakterystyczny dla klasy (Cl.) Betulo-Adenostyletea, Ass. Poo-Veratretum lobeliani[3].
Genetyka
Liczba chromosomów 2n=16[4].
Cechy fitochemiczne
Ro¶lina truj±ca: Substancja czynna: weratryna. Ro¶lina nale¿y do silnie truj±cych. Byd³o i owce instynktownie nie jedz± ciemiê¿ycy.

Zagroenia i ochrona:

W Polsce gatunek objêty ¶cis³± ochron±. Zagro¿eniem jest zbiór ro¶liny dla potrzeb przemys³u farmaceutycznego, zagrozone s± g³ównie stanowiska na ni¿u

Zasig wystpowania:

Wystêpuje w miejscach wilgotnych na ca³ej pó³kuli pó³nocnej. Preferuje widne lasy, ¼ródliska, brzegi potoków. W Polsce ro¶nie g³ównie w górach, w Sudetach i Karpatach (zw³aszcza w Tatrach i na Babiej Górze), na wy¿ynach i ni¿u jest spotykana znacznie rzadziej.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Typ Kwiatostanu : Wiecha

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ksztat blaszki licia : Lancetowate

Ksztat blaszki licia : Jajowate

Ksztat blaszki licia : Eliptyczne

Unerwienie blaszki licia : Równoleg³a lub ³ukowata

Ogonek licia : Siedz±cy

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpieñ

Gatunek pod ochron

Gatunek trujcy

Hemikryptofit

-
RODZINA Melanthiaceae (melantkowate) -ilo 3
Veratrum album(Ciemiê¿yca bia³a), Veratrum lobelianum(Ciemiê¿yca zielona), Veratrum nigrum(Ciemiê¿yca czarna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Бяла чемерика (горска чемерика), Veratrum lobelianum Bernh.
Zdjcia


Wsplne cechy dla Melanthiaceae (melantkowate)

- Rolina chroniona
- Trujce
- Blaszki licia lancetowate
- Blaszki licia jajowate
- Blaszki licia eliptyczne
- Licie siedzace
- Typ ulistnienia naprzemianlege
- Typ kwiatostanu wiecha
- Unerwienie blaszki licia rwnolega lub ukowata
- Wygld blaszki licia caobrzegi
- Owoce suche, otwierajce si torebka


RODZINA Melanthiaceae (melantkowate) -ilo 3
Veratrum album(Ciemiê¿yca bia³a),
Veratrum lobelianum(Ciemiê¿yca zielona),
Veratrum nigrum(Ciemiê¿yca czarna),