Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Jasnota ró¿owa (Ang: Henbit Deadnettle, Greater Henbit,( ac: Lamium amplexicaule)
-
Marzec Kwiecieñ Maj Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ Pa¼dziernik
-

Czy wiesz e?.

- inne nazwy: jasnota otulona, ziele maciczne
- ziele zawiera: zwi±zki irydoidowe, ¶luz, saponiny, flawonoidy, kwasy organiczne
- ro¶lina truj±ca - najbardziej wra¿liwe s± konie. Spo¿yta przez nie jasnota ró¿owa pora¿a zakoñczenia nerwów miê¶ni poprzecznie pr±¿kowanych. Objawia siê to dr¿eniem i bolesno¶ci± miê¶ni, chwiejnym chodem, brakiem reakcji na g³os i silnym oszo³omieniem. Po kilku godzinach koñ k³adzie siê na ziemi i sztywno wyprê¿a nogi. Po kolejnych kilku godzinach zatrucie ustêpuje i koñ stopniowo przez dwa – trzy tygodnie wraca do normy.
- ro¶lina miododajna
- miêso ¶wiñ karmionych t± ro¶lin± szkodzi ludziom.
Avatar


Autor : Goslawa
2010-04-26
Autor : Goslawa 2010-04-26

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¶liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: astrowe
Rz±d: jasnotowce
Rodzina: jasnotowate
Rodzaj: jasnota
Gatunek: jasnota ró¿owa

Nazewnictwo

Jest ro¶lin± pospolit± na ca³ym terenie Polski. £odyga d³ugo¶ci 10 - 30 cm. Do³em jest naga, gór± krótko ow³osiona. Przy ziemi rozga³êzia siê. Li¶cie nierówno, têpo karbowane, spodem nagie, na górnej powierzchni maj± krótkie w³oski. Ro¶lina nie wydziela silnej woni. Owoc - roz³upnia. Kwitnie od marca do pa¼dziernika i jest ro¶lin± miododajn±.

Morfologia:

£odyga
Czterokanciasta, wzniesiona, lub rozes³ana, osi±ga wysoko¶æ 10- 30 cm. Do³em jest naga, gór± krótko ow³osiona. Przy ziemi rozga³êzia siê.
Li¶cie
Ulistnienie naprzeciwleg³e, li¶cie nierówno, têpo karbowane, spodem nagie, na górnej powierzchni maj± krótkie w³oski. Dolne li¶cie na ogonkach, sercowatookr±g³e, górne siedz±ce i obejmuj±ce na wpó³ ³odygê, okr±g³e i wcinano karbowane. Ro¶lina nie wydziela silnej woni, czym ró¿ni siê od podobnego gatunku – jasnoty purpurowej.
Kwiaty
Bladopurpurowe, wyrastaj± w okó³kach w k±tach li¶ci na szczycie ³odygi. Maj± wyra¼nie grzbiecist±, dwuwargow± budowê, przy czym warga górna jest ciemniejsza, dolna jest plamista. Korona kwiatu o d³ugo¶ci do 2 cm, o rurce du¿o d³u¿szej od kielicha, który jest trwa³y, zros³odzia³kowy. Rurka korony wewn±trz nie posiada w³osków. Kwiaty równoczesne lub s³abo przedpr±tne, owadopylne[3].
Owoc
Roz³upnia.

Ciekawostki:

- inne nazwy: jasnota otulona, ziele maciczne
- ziele zawiera: zwi±zki irydoidowe, ¶luz, saponiny, flawonoidy, kwasy organiczne
- ro¶lina truj±ca - najbardziej wra¿liwe s± konie. Spo¿yta przez nie jasnota ró¿owa pora¿a zakoñczenia nerwów miê¶ni poprzecznie pr±¿kowanych. Objawia siê to dr¿eniem i bolesno¶ci± miê¶ni, chwiejnym chodem, brakiem reakcji na g³os i silnym oszo³omieniem. Po kilku godzinach koñ k³adzie siê na ziemi i sztywno wyprê¿a nogi. Po kolejnych kilku godzinach zatrucie ustêpuje i koñ stopniowo przez dwa – trzy tygodnie wraca do normy.
- ro¶lina miododajna
- miêso ¶wiñ karmionych t± ro¶lin± szkodzi ludziom.

Inne:

- przed kwitnieniem naj³atwiej j± pomyliæ z jasnot± purpurow± (u purpurowej - wszystkie listki maj± ogonki, a u ró¿owej – wystêpuj± górne li¶cie siedz±ce, obejmuj±ce ³odygê)
- nie wydziela silnej woni, czym ró¿ni siê od jasnoty purpurowej

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzeciwleg³e

Wygld blaszki licia : Karbowany

Ksztat blaszki licia : Sercowato okr±g³y

odyga przekrj : Czterokanciasta

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Fioletowy

Okres kwitnienia

Marzec Kwiecieñ Maj Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ Pa¼dziernik

Gatunek trujcy

Archeofit

Terofit

-
RODZINA Lamiaceae (jasnotowate) -ilo 55
Ballota nigra(Mierznica czarna), Lamium purpureum(Jasnota purpurowa), Stachys recta(Czy¶ciec prosty), Lamium amplexicaule(Jasnota ró¿owa), Stachys palustris(Czy¶ciec b³otny), Stachys sylvatica(Czy¶ciec le¶ny), Stachys arvensis(Czy¶ciec polny), Stachys annua(Czy¶ciec roczny), Galeopsis tetrahit(Poziewnik szorstki), Mentha aquatica(Miêta nadwodna), Thymus serphyllum(Macierzanka piaskowa), Galeopsis pubescens(Poziewnik miêkkow³osy), Leonurus cardiaca(Serdecznik pospolity), Lamium maculatum(Jasnota plamista), Lamium album(Jasnota bia³a), Glechoma hederacea(Bluszczyk kurdybanek), Lamiastrum galeobdolon, Galeobdolon luteum(Gajowiec ¿ó³ty), Origanum vulgare(Lebiodka pospolita), Prunella vulgaris(G³owienka pospolita), Betonica officinalis (Bukwica zwyczajna), Acinos arvensis(Czy¶cica drobnokwiatowa), Salvia glutinosa(Sza³wia lepka), Ajuga genevensis(D±brówka kosmata (D. genewska)), Scutellaria hastifolia(Tarczyca oszczepowata), Scutellaria galericulata(Tarczyca pospolita), Chaiturus marrubiastrum (Szczeciogon szantowaty), Marrubium vulgare(Szanta zwyczajna), Salvia splendens(Sza³wia b³yszcz±ca, sza³wia ogrodowa ), Hyssopus officinalis(Hyzop lekarski), Clinopodium vulgare(Czy¶cica storzyszek), Nepeta cataria(Kocimiêtka w³a¶ciwa), Nepeta pannonica(Kocimiêtka naga), Nepeta mussinii(Kocimiêtka Mussina), Lavandula angustifolia(Lawenda w±skolistna), Thymus pulegioides(Macierzanka zwyczajna), Thymus praecox(Macierzanka wczesna), Thymus kosteleckyanus, T. pannonicus(Macierzanka pannoñska), Thymus carpaticus(Macierzanka karpacka), Thymus alpestris(Macierzanka halna), Nepeta grandiflora(Kocimiêtka wielkokwiatowa), Ajuga reptans(D±brówka roz³ogowa), Prunella grandiflora(G³owienka wielkokwiatowa), Lycopus europaeus(Karbieniec pospolity), (Zagorza³ek pó¼ny), Orobanche flava(Zaraza ¿ó³ta), Orobanche lutea(Zaraza czerwonawa), Verbena officinalis(Werbena pospolita), Pinguicula vulgaris(T³ustosz pospolity), Pinguicula alpina(T³ustosz alpejski ), Euphrasia rostkoviana(¦wietlik ³±kowy), Rhinanthus alectorolophus(Szelê¿nik w³ochaty), Rhinanthus serotinus(Szelê¿nik wiêkszy), Rhinanthus minor(Szelê¿nik mniejszy), Salvia verticillata(Sza³wia okrêgowa), Salvia pratensis(Sza³wia ³±kowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaRODZINA Lamiaceae (jasnotowate) -ilo 55
Ballota nigra(Mierznica czarna),
Lamium purpureum(Jasnota purpurowa),
Stachys recta(Czy¶ciec prosty),
Lamium amplexicaule(Jasnota ró¿owa),
Stachys palustris(Czy¶ciec b³otny),
Stachys sylvatica(Czy¶ciec le¶ny),
Stachys arvensis(Czy¶ciec polny),
Stachys annua(Czy¶ciec roczny),
Galeopsis tetrahit(Poziewnik szorstki),
Mentha aquatica(Miêta nadwodna),
Thymus serphyllum(Macierzanka piaskowa),
Galeopsis pubescens(Poziewnik miêkkow³osy),
Leonurus cardiaca(Serdecznik pospolity),
Lamium maculatum(Jasnota plamista),
Lamium album(Jasnota bia³a),
Glechoma hederacea(Bluszczyk kurdybanek),
Lamiastrum galeobdolon, Galeobdolon luteum(Gajowiec ¿ó³ty),
Origanum vulgare(Lebiodka pospolita),
Prunella vulgaris(G³owienka pospolita),
Betonica officinalis (Bukwica zwyczajna),
Acinos arvensis(Czy¶cica drobnokwiatowa),
Salvia glutinosa(Sza³wia lepka),
Ajuga genevensis(D±brówka kosmata (D. genewska)),
Scutellaria hastifolia(Tarczyca oszczepowata),
Scutellaria galericulata(Tarczyca pospolita),
Chaiturus marrubiastrum (Szczeciogon szantowaty),
Marrubium vulgare(Szanta zwyczajna),
Salvia splendens(Sza³wia b³yszcz±ca, sza³wia ogrodowa ),
Hyssopus officinalis(Hyzop lekarski),
Clinopodium vulgare(Czy¶cica storzyszek),
Nepeta cataria(Kocimiêtka w³a¶ciwa),
Nepeta pannonica(Kocimiêtka naga),
Nepeta mussinii(Kocimiêtka Mussina),
Lavandula angustifolia(Lawenda w±skolistna),
Thymus pulegioides(Macierzanka zwyczajna),
Thymus praecox(Macierzanka wczesna),
Thymus kosteleckyanus, T. pannonicus(Macierzanka pannoñska),
Thymus carpaticus(Macierzanka karpacka),
Thymus alpestris(Macierzanka halna),
Nepeta grandiflora(Kocimiêtka wielkokwiatowa),
Ajuga reptans(D±brówka roz³ogowa),
Prunella grandiflora(G³owienka wielkokwiatowa),
Lycopus europaeus(Karbieniec pospolity),
(Zagorza³ek pó¼ny),
Orobanche flava(Zaraza ¿ó³ta),
Orobanche lutea(Zaraza czerwonawa),
Verbena officinalis(Werbena pospolita),
Pinguicula vulgaris(T³ustosz pospolity),
Pinguicula alpina(T³ustosz alpejski ),
Euphrasia rostkoviana(¦wietlik ³±kowy),
Rhinanthus alectorolophus(Szelê¿nik w³ochaty),
Rhinanthus serotinus(Szelê¿nik wiêkszy),
Rhinanthus minor(Szelê¿nik mniejszy),
Salvia verticillata(Sza³wia okrêgowa),
Salvia pratensis(Sza³wia ³±kowa),