Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:2
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Koniczyna ³±kowa(( ac: Trifolium pratense)
-
Maj Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ
-

Czy wiesz e?.

D³ugotrwa³e spo¿ywanie naparu z koniczyny mo¿e doprowadziæ do obni¿enia popêdu seksualnego u obu p³ci.
Avatar


Autor : Goslawa
2012-07-05
Autor : Goslawa 2012-07-05

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¶liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: dwuli¶cienne w³a¶ciwe
Rz±d: bobowce
Rodzina: bobowate
Rodzaj: koniczyna
Gatunek: koniczyna ³±kowa

Nazewnictwo

Koniczyna ³±kowa (Trifolium pratense L.), nazywana tak¿e k. czerwon± lub koniczem gatunek ro¶liny z rodziny bobowatych. Wystêpuje w ca³ej Europie, w ¶rodkowej Azji oraz pó³nocnej Afryce. Zosta³a naturalizowana i jest uprawiana tak¿e w Australii i obydwu Amerykach. W Polsce jest ro¶lin± pospolit±. Kwitnie od maja do wrze¶nia £odyga Podnosz±ca siê lub wzniesiona o d³ugo¶ci dochodz±cej do 50 cm Owoc Niedu¿y, zawieraj±cy jedno tylko nasiono str±k

Morfologia:

£odyga
Podnosz±ca siê lub wzniesiona o d³ugo¶ci dochodz±cej do 50 cm. Jest przylegaj±co ow³osiona i czêsto czerwono nabieg³a.
Li¶cie
3-listkowe, jajowate lub eliptyczne, ca³obrzegie listki, przewa¿nie plamiaste. U nasady li¶ci wystêpuj± ow³osione i szyd³owato zakoñczone, b³oniaste przylistki, czêsto zro¶niête z ogonkiem li¶ciowym.
Kwiaty
Motylkowe, jasnopurpurowe, pachn±ce, w g³ówkach kulistych lub jajowatych, znajduj±cych siê przewa¿nie po 2 na jednej ³odydze. W 10-nerwowej i ow³osionej z zewn±trz rurce kielicha wystêpuje pier¶cieñ w³osków.
Owoc
Niedu¿y, zawieraj±cy jedno tylko nasiono str±k.
Korzeñ
Ma palowy korzeñ siêgaj±cy nawet do 1,5 m w g³±b. W powierzchniowej warstwie gleby tworzy on liczne i d³ugie rozga³êzienia.

Biologia i ekologia:

Bylina. Kwitnie od maja do wrze¶nia. Do powstania owocu niezbêdne jest zapylenie krzy¿owe. Dokonaæ go mog± tylko owady o d³ugim aparacie gêbowym, g³ównie trzmiele. Ro¶lina miododajna. Inne owady nie mog±c dostaæ siê do nektaru przez gardziel korony i d³ug± jej rurkê czêsto wygryzaj± z boku korony otwór i wypijaj± nektar nie dokonuj±c zapylenia. Po przekwitniêciu okwiat zsycha siê. Liczba chromosomów 2n=14.

Zastosowanie:

W Chinach i Rosji, na przyk³ad, u¿ywano jej do leczenia kaszlu spazmatycznego u dzieci, tak samo jak i kokluszu. Stosowano j± równie¿ do u¶mierzania wielu problemów skórnych, takich jak ³uszczyca oraz egzema (do u¿ytku zewnêtrznego), jak równie¿ swêdzenie oraz wrzody skórne. Czêsto by³a zalecana jako wiosenna kuracja, w celu chronienia przed rakiem.

Na pocz±tku XX wieku, mo¿na by³o j± znale¼æ w niektórych preparatach „antynowotworowych”, niezwykle popularnych, takich jak formu³a Hoxey. Wiele rodzajów zastosowania leczniczego tej ro¶liny popad³o ju¿ w zapomnienie, ale niektóre z nich s± ci±gle praktykowane w zielarstwie tradycyjnym (z ro¶lin± w stanie naturalnym – leczenie egzemy i ³uszczycy przede wszystkim).

Ale ze strony ekstraktów i suplementów, badania naukowe koncentrowa³y siê g³ównie na potencjalnym dzia³aniu koniczyny ³±kowej na objawy menopauzy. Albowiem, to w³a¶nie dzia³anie estrogenowe izoflawonów koniczyny ³±kowej (daidzeina, genisteina, formononetyna, biochanina A) najbardziej przyci±ga uwagê naukowców.

Izoflawony
Izoflawony s± fitoestrogenami: posiadaj± one strukturê chemiczn± bardzo ró¿n± od struktury estrogenu (¿eñski hormon p³ciowy), ale maj± lekkie dzia³anie estrogenowe. Izoflawony wyci±gane z koniczyny ³±kowej ró¿ni± siê od izoflawonów wyci±ganych z soi. Te ostatnie zawieraj± wiêcej daidzeiny i genisteiny ni¿ koniczyna.

¦wie¿e kwiaty: zgnie¶æ kwiaty i przyk³adaæ na uk±szenia i ugryzienia owadów.

Nalewka - Stosowaæ wewnêtrznie na egzemê i ³uszczycê.

Kompres- U¿ywaæ na bóle stawów i skazê moczanow±.

Ma¶æ - Stosowana na opuchniêcia limfatyczne: Zalaæ wod± ¶wie¿e kwiaty i gotowaæ na wolnym ogniu oko³o 48 godzin. Odcedziæ, odparowaæ do postaci pól-suchej i wymieszaæ w równej ilo¶ci z ma¶ci± bezzapachow± dostêpn± w aptece.

P³ukanka do oczu - U¿yæ 5 - 10 kropli nalewki w 20 ml wody lub w dobrze odcedzonym naparze na zapalenie spojówek.

Irygacja - Stosowaæ napar z kwiatów koniczyny czerwonej na swêdzenia pochwy.

Syrop - U¿ywaæ syropu przyrz±dzonego z naparu na suche, mêcz±ce kaszle.

Herbatka indiañska: 90g kwiatów koniczyny czerwonej, 90g kwiatów szczawika zajêczego, 90g korzenia ³opianu wiêkszego, 30g morszczynu pêcherzykowatego, 30g pudru z wi±za czerwonego, 30g ostro¿nia polnego.

Wymieszaæ wszystkie zio³a. Gotowaæ 5ml mieszanki w 1 szklance wody przez 5 minut. Piæ trzy 3 szklanki dziennie przez 1 - 3 miesiêcy.

Zmiennos:

Tworzy mieszañce z koniczyn± pogiêt±.
Wystêpuje w kilku odmianach:
Trifolium pratense L. var. americanum Harz
Trifolium pratense L. var. perenne Host
Trifolium pratense L. var. pratense
Trifolium pratense L. var. sativum Schreb.
Trifolium pratense L. var. villosum DC.

Ciekawostki:

D³ugotrwa³e spo¿ywanie naparu z koniczyny mo¿e doprowadziæ do obni¿enia popêdu seksualnego u obu p³ci.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Kwiat motylkowaty

Typ Kwiatostanu : G³ówka

Stopie zoenia licia : Z³o¿ony

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Ksztat blaszki licia : Jajowate

Ksztat blaszki licia : Eliptyczne

odyga przekrj : ¯ebrowana

Ogonek licia : Na ogonku

Prciki : Prêciki zros³e w rurkê

Prciki : Prêciki wolne

Kolor : Czerwony

Kolor : Fioletowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ

Gatunek leczniczy

Rolina uprawiana

Hemikryptofit

-
RODZINA Fabaceae (bobowate) -ilo 45
Trifolium pratense(Koniczyna ³±kowa), Trifolium repens(Koniczyna bia³a), Melilotus alba(Nostrzyk bia³y), Trifolium arvense(Koniczyna polna), Trifolium hybridum(Koniczyna bia³oró¿owa), Trifolium medium(Koniczyna pogiêta), Trifolium badium(Koniczyna brunatna), Trifolium striatum(Koniczyna kreskowana), Trifolium incarnatum(Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka, szkar³atna), Trifolium montanum(Koniczyna pagórkowa, targownik), Trifolium campestre(Koniczyna ró¿noogonkowa ), Melilotus officinalis(Nostrzyk ¿ó³ty), Lathyrus pratensis(Groszek ¿ó³ty), Trifolium rubens(Koniczyna d³ugok³osowa ), Vicia tetrasperma(Wyka czteronasienna), Vicia hirsuta(Wyka drobnokwiatowa), Vicia cracca(Wyka ptasia), Coronilla varia(Cieciorka pstra), Lathyrus sylvestris(Groszek le¶ny), Trifolium fragiferum(Koniczyna rozdêta), Vicia faba(Wyka bób), Lotus corniculatus (Komonica zwyczajna), Vicia sepium(Wyka p³otowa), Cytisus scoparius(¯arnowiec miotlasty), Lupinus polyphyllus(£ubin trwa³y), Lathyrus tuberosus(Groszek bulwiasty), Lathyrus vernus(Groszek wiosenny), Lathyrus montanus(Groszek skrzydlasty), Lathyrus latifolius(Groszek szerokolistny), Lathyrus pisiformis(Groszek wielkoprzylistkowy), Lotus maritimus(Komonicznik skrzydlatostr±kowy), Trifolium pannonicum(Koniczyna pannoñska), Medicago sativa(Lucerna siewna), Vicia angustifolia (Wyka w±skolistna), Vicia sativa (Wyka siewna), Vicia villosa(Wyka kosmata), Vicia cassubica(Wyka kaszubska), Ononis spinosa(Wil¿yna ciernista), Ononis arvensis(Wil¿yna bezbronna), Astragalus glycyphyllos(Traganek szerokolistny), Astragalus cicer(Traganek pêcherzykowaty), Chamaecytisus albus(Szczodrzeniec zmienny), Chamaecytisus ruthenicus(Szczodrzeniec ruski), Onobrychis viciifolia(Sparceta siewna), Hedysarum hedysaroides(Siekiernica górska),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Koniczyna Å‚Ä…kowa
ZdjciaRODZINA Fabaceae (bobowate) -ilo 45
Trifolium pratense(Koniczyna ³±kowa),
Trifolium repens(Koniczyna bia³a),
Melilotus alba(Nostrzyk bia³y),
Trifolium arvense(Koniczyna polna),
Trifolium hybridum(Koniczyna bia³oró¿owa),
Trifolium medium(Koniczyna pogiêta),
Trifolium badium(Koniczyna brunatna),
Trifolium striatum(Koniczyna kreskowana),
Trifolium incarnatum(Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka, szkar³atna),
Trifolium montanum(Koniczyna pagórkowa, targownik),
Trifolium campestre(Koniczyna ró¿noogonkowa ),
Melilotus officinalis(Nostrzyk ¿ó³ty),
Lathyrus pratensis(Groszek ¿ó³ty),
Trifolium rubens(Koniczyna d³ugok³osowa ),
Vicia tetrasperma(Wyka czteronasienna),
Vicia hirsuta(Wyka drobnokwiatowa),
Vicia cracca(Wyka ptasia),
Coronilla varia(Cieciorka pstra),
Lathyrus sylvestris(Groszek le¶ny),
Trifolium fragiferum(Koniczyna rozdêta),
Vicia faba(Wyka bób),
Lotus corniculatus (Komonica zwyczajna),
Vicia sepium(Wyka p³otowa),
Cytisus scoparius(¯arnowiec miotlasty),
Lupinus polyphyllus(£ubin trwa³y),
Lathyrus tuberosus(Groszek bulwiasty),
Lathyrus vernus(Groszek wiosenny),
Lathyrus montanus(Groszek skrzydlasty),
Lathyrus latifolius(Groszek szerokolistny),
Lathyrus pisiformis(Groszek wielkoprzylistkowy),
Lotus maritimus(Komonicznik skrzydlatostr±kowy),
Trifolium pannonicum(Koniczyna pannoñska),
Medicago sativa(Lucerna siewna),
Vicia angustifolia (Wyka w±skolistna),
Vicia sativa (Wyka siewna),
Vicia villosa(Wyka kosmata),
Vicia cassubica(Wyka kaszubska),
Ononis spinosa(Wil¿yna ciernista),
Ononis arvensis(Wil¿yna bezbronna),
Astragalus glycyphyllos(Traganek szerokolistny),
Astragalus cicer(Traganek pêcherzykowaty),
Chamaecytisus albus(Szczodrzeniec zmienny),
Chamaecytisus ruthenicus(Szczodrzeniec ruski),
Onobrychis viciifolia(Sparceta siewna),
Hedysarum hedysaroides(Siekiernica górska),