Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:1
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Babka pierzasta (Ang: minutina (erba stella, buck's horn plantain), (Du: Krähenfuß-Wegerich, Łac: Plantago coronopus)
-
Czerwiec Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą
-
Avatar


Autor : Goslawa
2010-04-24
Autor : Goslawa 2010-04-24

Domena: eukarionty
Królestwo: roÂśliny
Klad: roÂśliny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: roÂśliny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: astrowe
RzÂąd: jasnotowce
Rodzina: babkowate
Rodzaj: babka
Gatunek: babka pierzasta

Nazewnictwo

Babka pierzasta (Plantago coronopus L.) – gatunek roÂśliny z rodziny babkowatych (Plantaginaceae).

Morfologia:

G³¹bik wzniesiony lub podnosz¹cy siê, gór¹ silnie ow³osiony, ob³y i bez bruzd.
ÂŁodyga
G³¹bik o wysokoœci 5-40 cm. Jest wzniesiony lub podnosz¹cy siê, gór¹ silnie ow³osiony, ob³y i bez bruzd. Pod ziemi¹ brak k³¹cza.
LiÂście
Wy³¹cznie liœcie odziomkowe skupione w ró¿yczkê, o charakterystycznie pierzasto podzielonej blaszce. Rzadko tylko zdarzaj¹ siê okazy o niepodzielonej, a tylko grubo pi³kowanej blaszce. Liœcie miêsiste, ow³osione o odcinkach równow¹skich, z¹bkowane.
Kwiaty
Zebrane w walcowaty k³os o d³ugoœci 1-6 cm wyrastaj¹cy na g³¹biku. Kwiaty ró¿owe, przysadki jajowate o zaostrzonych koùcach, rurka korony ow³osiona. Kwiat sk³ada siê z 4 wolnych dzia³ek kielicha, cylindrycznej, b³oniastej i rurkowatej korony z 4 krótkimi ³atkami, s³upka i 4 prêcików o d³ugich nitkach.
Owoc
Jajowata torebka zawierajÂąca 3-4 nasiona. Otwiera siĂŞ wieczkiem poniÂżej poÂłowy swojej dÂługoÂści.

Biologia i ekologia:

Roœlina jednoroczna lub dwuletnia, hemikryptofit. Kwitnie od czerwca do wrzeœnia. Roœnie na s³onych nadmorskich ³¹kach. W klasyfikacji zbiorowisk roœlinnych gatunek charakterystyczny dla Cl. Asteretea tripolium, Ass. Juncetum gerardi
SIEDLISKO: S³one, nadmorskie ³¹ki.
OKRES KWITNIENIA: Czerwiec - wrzesieĂą.
WYSOKO¦Æ: 5 - 40 cm
Liczba chromosomów: 2n = 10

Zagrożenia i ochrona:

Od 2004 roœlina objêta œcis³¹ ochron¹ gatunkow¹.

Zasięg występowania:

Gatunek szeroko rozprzestrzeniony na kuli ziemskiej. Rodzimy obszar wystêpowania obejmuje Afrykê Pó³nocn¹, Azory, Wyspy Kanaryjskie, obszary Azji o umiarkowanym klimacie i du¿¹ czêœÌ Europy, centrum rozmieszczenia znajduje siê zw³aszcza w regionie œródziemnomorsko-atlantyckim. Jako gatunek zawleczony wystêpuje tak¿e w Australii, Nowej Zelandii i Ameryce Pó³nocnej. W Polsce gatunek bardzo rzadki.

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona wolnopÂłatkowa

Typ Kwiatostanu : KÂłos

Typy ulistnienia : Zebrane w ró¿yczkê

Wygląd blaszki liścia : ZÂąbkowany

Wygląd blaszki liścia : PiÂłkowany

Unerwienie blaszki liścia : Pierzasta

Wielkość wcięcia blaszki : WrĂŞbna

Łodyga przekrój : ObÂła

Ogonek liścia : SiedzÂący

Pręciki : PrĂŞciki wolne

Kolor : BiaÂły

Kolor : Ró¿owy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą

Gatunek pod ochroną

Roślina dwuletnia

Roślina jednoroczna

Terofit

Hemikryptofit

-
RODZINA Plantaginaceae (babkowate) -ilość 7
Plantago coronopus(Babka pierzasta), Plantago lanceolata(Babka lancetowata, babka wÂąskolistna), Plantago maior(Babka zwyczajna, babka wiĂŞksza), Plantago maritima(Babka nadmorska ), Plantago media(Babka Âśrednia), Plantago arenaria(Babka piaskowa), Plantago intermedia(Babka wielonasienna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjęcia


Wspólne cechy dla Plantaginaceae (babkowate)

- Typ kwiatostanu kłos


RODZINA Plantaginaceae (babkowate) -ilość 7
Plantago coronopus(Babka pierzasta),
Plantago lanceolata(Babka lancetowata, babka wÂąskolistna),
Plantago maior(Babka zwyczajna, babka wiĂŞksza),
Plantago maritima(Babka nadmorska ),
Plantago media(Babka Âśrednia),
Plantago arenaria(Babka piaskowa),
Plantago intermedia(Babka wielonasienna),