Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:2
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Ciemiê¿yca bia³a (Ang: White Hellebore, European White Hellebore, White V, (Du: Weißer Germer, ac: Veratrum album)
-
Czerwiec Lipiec Sierpieñ
-

Czy wiesz e?.

-Wed³ug jednej z wersji ³aciñska nazwa rodzaju pochodzi od s³owa verare, co oznacza mówiæ prawdê, gdy¿ sproszkowany korzeñ ciemiê¿ycy wywo³uje kichniêcia, co jest w przekonaniu ludowym potwierdzeniem prawdziwo¶ci s³ów. Do w³a¶ciwo¶ci tej nawi±zuje te¿ nazwa s³owacka: kychavica.
-Niektórzy badacze historii staro¿ytnej twierdz±, ¿e s± przes³anki pozwalaj±ce przypuszczaæ, i¿ przyczyn± ¶mierci Aleksandra Macedoñskiego mog³o byæ niezamierzone przedawkowanie ciemiê¿ycy podawanej mu jako lekarstwo.
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-04-26
Autor : Pacyfka99 2010-04-26

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¶liny
Podkrólestwo: naczyniowe
Nadgromada: nasienne
Gromada: okrytonasienne
Klasa: jednoli¶cienne
Rz±d: melantkowce
Rodzina: melantkowate
Rodzaj: ciemiê¿yca
Gatunek: ciemiê¿yca bia³a

Nazewnictwo


Ciemiê¿yca bia³a (Veratrum album L.) – gatunek ro¶liny z rodziny melantkowatych (Melanthiaceae) Dawnij zaliczanych do liliowatych (Liliaceae), wystêpuj±ca w Europie Azji, w Arktyce, Polsce: Bieszczadach, Tatrach, Sudetach.


Morfologia:

£odyga
£odyga gruba, gêsto ow³osiona w ¶rodku pusta, dorastaj±ca do 1,5 m wysoko¶ci, tworzy siê dopiero miêdzy 10 a 25 rokiem ¿ycia.
Li¶cie
Dolne szerokoeliptyczne, o szeroko¶ci do 100 mm, górne wê¿sze, jajowatolancetowate, pod spodem krótko ow³osione, pochwiasto obejmuj±ce ³odygê.
Kwiaty
Bia³awe do jasno¿ó³tych, z zewn±trz zielonkawe, niezró¿nicowane na kielich i koronê, o ¶rednicy 10–15 mm, pachn±ce, zebrane w wiechowaty kwiatostan d³ugo¶ci do 50 cm, o bocznych odga³êzieniach wyd³u¿onych, lu¼nokwiatowych; w górnej czê¶ci wiechy kwiaty mêskie – prêcikowe, dolne obup³ciowe.
Owoc
Ow³osiona torebka. Nasiona p³askie, oskrzydlone.
Korzeñ
K³±cze bulwiaste, zgrubia³e, poprzecznie pr±¿kowane, ciemnobrunatne

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. W pierwszych latach ¿ycia wytwarza tylko przyziemn± rozetê li¶ci. Kwitnie od czerwca do sierpnia, zapylana jest przez muchówki i motyle. Ro¶nie w wilgotnych lasach, ¼ródliskach, na górskich ³±kach. W Bieszczadach wystêpuje na wysoko¶ci 560–1325 m n.p.m., najwy¿ej po³o¿one jej stanowisko znajduje siê na Krzemieniu.
Ro¶lina truj±ca: Ca³a ro¶lina jest silnie truj±ca. Zatrucie objawia siê pocz±tkowo os³abieniem i zwolnieniem rytmu serca, a nastêpnie pora¿eniem miê¶ni klatki piersiowej uniemo¿liwiaj±cym oddychanie[2]. Jest to ro¶lina bardzo silnie truj±ca, ju¿ spo¿ycie 1–2 g korzeni mo¿e byæ ¶miertelne[2]. Liczba chromosomów 2n= 16

Zastosowanie:

Ro¶lina lecznicza.
Surowiec zielarski (z uprawy): k³±cze ciemiê¿ycy z korzeniami – Rhizoma Veratri cum radicibus. Zawiera silnie toksyczne alkaloidy sterolowe – protoweratrynê, germerynê, germinê, rubijerwinê, izorubijerwinê (do 1,5%) oraz gorzki glikozyd – weratramaryna, kwasy organiczne (weratrynowy i chelidonowy). Dawniej stosowana jako ¶rodek dra¿ni±cy skórê i miejscowo znieczulaj±cy, obecnie stosowany tylko do produkcji leków gotowych i w weterynarii, jako ¶rodek ¿o³±dkowy i przeciwpaso¿ytniczy. Wyci±gi alkoholowe lub octowe by³y u¿ywane do zwalczania wszawicy, w homeopatii jako ¶rodek leczniczy w zapa¶ciach ró¿nego pochodzenia. Omawia j± tak¿e Hipokrates jako ro¶linê silnie przeczyszczaj±c±.

Zagroenia i ochrona:

W Polsce ro¶lina objêta ¶cis³± ochron± gatunkow±. Zagro¿ona mo¿e byæ zmian± warunków siedliskowych (np. w wyniku osuszania terenów na których wystêpuje), oraz zbieraniem ze stanowisk naturalnych w celach leczniczych.

Zasig wystpowania:

Zasiêg gatunku obejmuje Europê, Azjê Mniejsz±, Azjê Centraln±, Kaukaz oraz Syberiê. W Polsce jest rzadko spotykana, wiêkszo¶æ stanowisk skupia siê w Bieszczadach. Najdalej w zachodnim kierunku siêga po Smerek i Dziurkowiec. Poza Bieszczadami spotykana jest tylko na Lubelszczy¼nie i tutaj w Woli Ró¿anieckiej znajduje siê jedno z jej najliczniejszych stanowisk.

Ciekawostki:

-Wed³ug jednej z wersji ³aciñska nazwa rodzaju pochodzi od s³owa verare, co oznacza mówiæ prawdê, gdy¿ sproszkowany korzeñ ciemiê¿ycy wywo³uje kichniêcia, co jest w przekonaniu ludowym potwierdzeniem prawdziwo¶ci s³ów. Do w³a¶ciwo¶ci tej nawi±zuje te¿ nazwa s³owacka: kychavica.
-Niektórzy badacze historii staro¿ytnej twierdz±, ¿e s± przes³anki pozwalaj±ce przypuszczaæ, i¿ przyczyn± ¶mierci Aleksandra Macedoñskiego mog³o byæ niezamierzone przedawkowanie ciemiê¿ycy podawanej mu jako lekarstwo.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Typ Kwiatostanu : Wiecha

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ksztat blaszki licia : Lancetowate

Ksztat blaszki licia : Jajowate

Ksztat blaszki licia : Eliptyczne

Unerwienie blaszki licia : Równoleg³a lub ³ukowata

Ogonek licia : Siedz±cy

Kolor : Bia³y

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpieñ

Gatunek pod ochron

Gatunek trujcy

Gatunek leczniczy

Hemikryptofit

-
RODZINA Melanthiaceae (melantkowate) -ilo 3
Veratrum album(Ciemiê¿yca bia³a), Veratrum lobelianum(Ciemiê¿yca zielona), Veratrum nigrum(Ciemiê¿yca czarna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjcia


Wsplne cechy dla Melanthiaceae (melantkowate)

- Rolina chroniona
- Trujce
- Blaszki licia lancetowate
- Blaszki licia jajowate
- Blaszki licia eliptyczne
- Licie siedzace
- Typ ulistnienia naprzemianlege
- Typ kwiatostanu wiecha
- Unerwienie blaszki licia rwnolega lub ukowata
- Wygld blaszki licia caobrzegi
- Owoce suche, otwierajce si torebka

Waciwoci roliny


¦rodek ¿o³±dkowyCzy¶cica storzyszek
Chrzan pospolity
Ciemiê¿yca bia³a
¦rodek znieczulaj±cyCiemiê¿yca bia³a
Lek homeopatycznyKokornak powojnikowy
Gorysz pagórkowaty
Fio³ek wonny
Dyptam jesionolistny
Czerniec gronkowy
Barwinek pospolity
Bez hebd
Bobrek trójlistkowy
Ciemiê¿yca bia³a
NerwobóleBobrek trójlistkowy
Chrzan pospolity
Ciemiê¿yca bia³a
Obni¿a ci¶nienieChmiel zwyczajny
Chmiel zwyczajny
Barwinek pospolity
Biedrzeniec wielki
Ciemiê¿yca bia³a
Powoduje zatrucie byd³aCiemiê¿yca bia³a
Przeciw wszomBagno zwyczajne
Ciemiê¿yca bia³a
Przeciwpaso¿ytniczyCiemiê¿yca bia³a
PrzeczyszczajaceBabka ¶rednia
Gorczyca bia³a
Farbownik lekarski
Bez czarny
Bez hebd
Ciemiê¿yca bia³a
Rzucawka poporodowaCiemiê¿yca bia³a
Zapa¶æCiemiê¿yca bia³a
Zapalenie stawówCiemiê¿yca bia³a
Zwalnia akcjê sercaCiemiê¿yca bia³a

Zwizki roliny


¯ywicaChmiel zwyczajny
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Mak lekarski
Chrzan pospolity
Ciemiê¿yca bia³a
AlkaloidyGoryczka troje¶ciowa
Czerniec gronkowy
Ciemiernik zielony
Farbownik lekarski
Bobrek trójlistkowy
Mak lekarski
Ciemiê¿yca bia³a
Alkaloidy steroloweCiemiê¿yca bia³a
BarwnikiCiemiê¿yca bia³a
GarbnikiBabka lancetowata, babka w±skolistna
Babka zwyczajna, babka wiêksza
Bagno zwyczajne
Biedrzeniec mniejszy
Bieluñ dziêdzierzawa
Bodziszek cuchn±cy
Fio³ek trójbarwny
Gorysz pagórkowaty
Chmiel zwyczajny
Dziewiêæsi³ bez³odygowy
Podbia³ pospolity
Bez czarny
Bez hebd
Dziewiêæsi³ pop³ocholistny
Bobrek trójlistkowy
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Ciemiê¿yca bia³a
GermarynêCiemiê¿yca bia³a
GerminêCiemiê¿yca bia³a
GermitrynêCiemiê¿yca bia³a
Protowertaryna ACiemiê¿yca bia³a
Protowertaryna BCiemiê¿yca bia³a
ZygadeninêCiemiê¿yca bia³a

RODZINA Melanthiaceae (melantkowate) -ilo 3
Veratrum album(Ciemiê¿yca bia³a),
Veratrum lobelianum(Ciemiê¿yca zielona),
Veratrum nigrum(Ciemiê¿yca czarna),