Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Z³oæ ¿ó³ta(( ac: Gagea lutea)
-
Marzec Kwiecieñ Maj
-

Czy wiesz e?.

Z³oæ ¿ó³ta by³a pierwsz± ro¶lin± w zielniku Paszczaka w ksi±¿ce Tove Jansson "W Dolinie Muminków".
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-11-24
Autor : Pacyfka99 2010-11-24

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¶liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: jednoli¶cienne
Rz±d: liliowce
Rodzina: liliowate
Rodzaj: z³oæ
Gatunek: z³oæ ¿ó³ta

Nazewnictwo


Z³oæ ¿ó³ta (Gagea lutea) – gatunek byliny z rodziny liliowatych.


Morfologia:

£odyga
Wytwarza jedn± tylko ³ody¿kê, wysoko¶ci 10–30 cm. Po przekwitniêciu i dojrzeniu owoców pêd nadziemny szybko zanika, tak, ¿e na pocz±tku lata nie mo¿na go ju¿ znale¼æ.
Organy podziemne
Pojedyncza, otoczona ³upin± cebula, z której szczytu wyrasta ³odyga. Cebulki boczne nie tworz± siê.
Li¶cie
Zazwyczaj jest tylko jeden li¶æ odziomkowy o szeroko¶ci 3–9 mm i ¿ó³tawozielonym kolorze. Jest on równow±ski, zwê¿a siê ku obu koñcom, u szczytu z zakoñczeniem kapturkowatym, zaostrzonym. Jego d³ugo¶æ jest równa wysoko¶ci ca³ej ro¶liny lub niewiele wiêksza. Bezpo¶rednio pod kwiatostanem wyrastaj± dwa niewielkie li¶cie, z których dolny jest wiêkszy. Li¶cie te, lancetowatego kszta³tu, s± delikatnie ow³osione i posiadaj± cienk± bia³± obwódkê.
Kwiaty
Zebrane w kwiatostan typu baldach zawieraj±cy od 3–7 kwiatków. S± one jasno¿ó³tego koloru, wyrastaj± na szypu³kach dwukrotnie d³u¿szych od d³ugo¶ci kwiatu. Z zewn±trz s± zielone (u niektórych ro¶lin maj± po zewnêtrznej stronie ¿ó³te smugi). Prêciki s± o po³owê krótsze od d³ugo¶ci dzia³ek okwiatu. Pylniki na prêcikach maj± jajowaty kszta³t. Kwiaty przeds³upne, zapylane przez chrz±szcze i b³onkoskrzyd³e. Przy braku owadów mo¿liwe jest samozapylenie. Z³oæ ¿ó³ta kwitnie od marca do maja. Kwiaty zamykaj± siê na noc oraz podczas deszczu. Poniewa¿ z zewn±trz s± zielone, wygl±daj± wówczas jak p±ki i staj± siê trudne do wypatrzenia.
Owoce
Trójkomorowa torebka z nasionami rozsiewanymi przez mrówki

Biologia i ekologia:

Z³oæ ¿ó³ta jest geofitem cebulkowym i ro¶lin± azotolubn±. Preferuje gleby gliniasto-piaszczyste bogate w sk³adniki od¿ywcze. Spotkaæ j± mo¿na przede wszystkim w lasach li¶ciastych (zw³aszcza w ³êgach i gr±dach), w parkach, na zadrzewionych stokach potoków i w jarach. Zajmuje siedliska w typologii siedlisk le¶nych okre¶lane jako las ¶wie¿y, wilgotny i ³êgowy. Jest gatunkiem charakterystycznym dla zespo³u ro¶linnego All. Ro¶nie czêsto w towarzystwie zawilca ¿ó³tego.

Zasig wystpowania:

Kwitnie od marca do maja Zaro¶la nadrzeczne typu las ³êgowy, w lasach li¶ciastych, w parkach, w zadrzewionych stokach potoków i jarach. Ro¶nie na glebach wilgotnych gliniastych i próchnicznych, zasobnych w wapñ, ¿yznych: w lasach li¶ciastych i mieszanych, na wilgotnych ³±kach, w zaro¶lach.

Ciekawostki:

Z³oæ ¿ó³ta by³a pierwsz± ro¶lin± w zielniku Paszczaka w ksi±¿ce Tove Jansson "W Dolinie Muminków".

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Typ Kwiatostanu : Baldaszek

Stopie zoenia licia : Prosty

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ksztat blaszki licia : Równow±skie

Unerwienie blaszki licia : Równoleg³a lub ³ukowata

Ogonek licia : Siedz±cy

Prciki : Prêciki wolne

Kolor : ¯ó³ty

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

Marzec Kwiecieñ Maj

Geofit

-
RODZINA Liliaceae (liliowate) -ilo 8
Gagea lutea(Z³oæ ¿ó³ta), Lilium martagon(Lilia z³otog³ów), Convallaria majalis(Konwalia majowa), Epipactis atrorubens(Kruszczyk rdzawoczerwony), Streptopus amplexifolius(Liczyd³o górskie), Gagea minima (Z³oæ ma³a), Gagea pratensis(Z³oæ ³±kowa), Fritillaria meleagris(Szachownica kostkowata),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Złoć żółta
Zdjcia


Wsplne cechy dla Liliaceae (liliowate)

- Licie siedzace
- Stopie zloenia licia prosty
- Wygld blaszki licia caobrzegi


RODZINA Liliaceae (liliowate) -ilo 8
Gagea lutea(Z³oæ ¿ó³ta),
Lilium martagon(Lilia z³otog³ów),
Convallaria majalis(Konwalia majowa),
Epipactis atrorubens(Kruszczyk rdzawoczerwony),
Streptopus amplexifolius(Liczyd³o górskie),
Gagea minima (Z³oæ ma³a),
Gagea pratensis(Z³oæ ³±kowa),
Fritillaria meleagris(Szachownica kostkowata),